Metoda POIPAT in njena uporabnost pri preiskovanju nerešenih umorov

Iza Kokoravec, Danijela Frangež

Namen prispevka:

Namen prispevka je predstaviti metodo eliminacije POIPAT in prikazati njeno uporabnost pri eliminaciji osumljencev pri preiskovanju nerešenih umorov.

Metode:

V prispevku je predstavljena SWOT analiza metode POIPAT. Analizirane so prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, povezane s preiskovanjem nerešenih umorov.

Ugotovitve:

Metoda POIPAT, ki se večinoma uporablja pri nerešenih umorih, je metoda eliminacije, kjer preiskovalci s pomočjo sestavljenega vprašalnika točkujejo osumljence in jih razporejajo po stopnji pomembnosti. Osumljenec z najvišjim seštevkom točk je najverjetnejši storilec kaznivega dejanja. Prednosti metode so učinkovita uporaba sredstev, osredotočanje na najbolj verjetne storilce in objektivnost vprašalnika. Največje pomanjkljivosti pa možna subjektivnost pri določanju pomembnosti elementov in nepoznavanje metode ter neprilagojenost vprašalnika za slovenske razmere. Metoda je obetavna in uporabna, a ima le spoznavno vrednost.

Omejitve/uporabnost raziskave

Omejitve so predvsem v pomanjkanju literature, s pomočjo katere bi lahko naredili kvalitetnejšo SWOT analizo metode POIPAT. V prihodnje bi kazalo narediti raziskavo, s katero bi ugotavljali spoznavno vrednost te metode.

Praktična uporabnost:

Ugotovitve prispevka omogočajo vpogled v uporabnost metode POIPAT kot ene izmed metod preiskovanja nerešenih umorov.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Prispevek je eden izmed redkih, ki obravnava metodo POIPAT. Namenjen je preiskovalcem nerešenih umorov in drugim, ki jih tovrstna tematika zanima.

UDK: 343.98

Ključne besede: nerešeni umori, preiskovanje, prioritetni seznam osumljencev, POIPAT, SWOT analiza

Celoten članek v angleščini