Zaznavanje policistov vloge šol pri preprečevanju radikalizacije – primer Hrvaške

Jelena Pavičić Vukičević, Marko Prpić, Matea Korda

Namen prispevka:

Namen prispevka je analizirati načine vključevanja izobraževalnih institucij v procese preprečevanja radikalizacije in ekstremizma ter proučiti mnenje policistov o tem vprašanju.

Metode:

Učinkovito preprečevanje radikalizacije vključuje večinstitucionalni pristop, podprt s filozofijo policijskega dela v skupnosti. Raziskava o vlogi izobraževalnih institucij pri preprečevanju radikalizacije je bila izvedena na vzorcu 108 študentov Visoke policijske šole Ministrstva za notranje zadeve Republike Hrvaške. Uporabljen je bil vprašalnik, s pomočjo katerega so raziskovalci proučevali stopnjo znanja udeležencev raziskave o radikalizaciji, oblike radikalizacije na Hrvaškem ter dejavnike, ki vplivajo na razvoj radikalizacije in ekstremizma. Znotraj tega so proučevali vlogo šol pri preprečevanju radikalizacije.

Ugotovitve:

Korelacijska analiza je pokazala povezavo med vlogo šole in preprečevanjem radikalizacije pri treh dejavnikih (finančna/ekonomska kriza, individualne značilnosti posameznika, online propaganda), ki vplivajo na pojav in razvoj radikalizacije in ekstremizma.

Omejitve/uporabnost raziskave

Nadaljnje raziskave bi morale vključevati večji vzorec anketirancev z bolj uravnoteženimi delovnimi izkušnjami v policiji.

Praktična uporabnost:

Rezultati študije bi lahko služili kot osnova za krepitev zavedanja pomena in vloge šol pri preprečevanju radikalizacije ter ekstremizma in bi lahko bili osnova za usposabljanje učiteljev na tem področju.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Članek daje dober uvid v zaznavanje hrvaških policistov vloge šol kot njihovih partnerjev znotraj koncepta policijskega dela v skupnosti pri preprečevanju radikalizacije in ekstremizma med učenci.

UDK: 351.741:343.3

Ključne besede: ekstremizem, policija, preprečevanje, radikalizacija, šole

Celoten članek v angleščini