Območja nočnega življenja v mestih kot potencialno kriminogeno žarišče spolnega nadlegovanja

Tinkara Bulovec, Katja Eman

Namen prispevka:

Namen prispevka je ponazoritev problematike spolnega nadlegovanja s poudarkom na območjih nočnega življenja (zabave) v mestih, predstavitvi teoretičnega ozadja, pojavnih oblik in razsežnosti pojava kot tudi viktimološkega vidika ter nekaterih kriminoloških razlag.

Metode:

V prispevku smo pregledali in analizirali literaturo, ki se nanaša na spolno nadlegovanje, nakar smo z metodo dedukcije splošne ugotovitve implementirali na območja nočnega življenja v mestih.

Ugotovitve:

Pri pregledu problematike smo ugotovili, da ključen element za opredelitev raznolikih verbalnih, neverbalnih in fizičnih dejanj kot spolno nadlegovanje predstavlja njihova nezaželenost z vidika nadlegovane osebe. Spolno nadlegovanje se pojavlja na vseh področjih človekovega udejstvovanja bodisi kot del nasilja v družini, na delovnem mestu, v sklopu izobraževanja ali javnih krajev. Med slednjimi predstavljajo manj raziskana območja območja nočnega življenja (zabave) v mestih. Kriminogen potencial območij nočnega življenja se med drugim skriva v prisotnosti alkohola in drog na teh območjih, kar vpliva na pojav različnih vrst odklonskega vedenja, tudi spolnega nadlegovanja. Ulično spolno nadlegovanje in nadlegovanje, ki ga storijo neznanci, sta v tuji literaturi prepoznana kot problematika javnih krajev, ki v prvi vrsti ni eksplicitno zakonsko omejena, kot drugo pa je tovrstni obliki spolnega nadlegovanja težko dokazati.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

V prispevku smo se osredotočili na predstavitev vpogleda v problematiko spolnega nadlegovanja na območjih nočnega življenja, kar se nam zdi pomembno z vidika odpiranja potencialnih izhodišč za nadaljnjo razpravo in raziskovanje. Teoretična narava prispevka omogoča uporabo ugotovitev kot podlago za empirično študijo o spolnem nadlegovanju na območjih nočnega življenja v Sloveniji.

UDK: [343.541+343.436]:351.758.3

Ključne besede: sexual violence, sexual harassment, street/stranger harassment, nightlife entertainment spots, urban areas

Celoten članek (v angleščini)