Sistemsko usmerjanje in nadzor nad delom policije v Republiki Sloveniji: analiza trenutnega stanja

Maja Modic

Namen prispevka:

Namen prispevka je predstaviti ugotovitve ciljnega raziskovalnega projekta »Učinkovitost sistemskega nadzora nad policijo na področju spoštovanja človekovih ter zakonskih in strokovnih standardov policijskega dela (V5-1942)«. Osredotočili smo se na izvajanje sistemskega nadzora nad delom policije, natančneje, na delo Sektorja za sistemsko usmerjanje in nadzor policije, ki deluje znotraj Direktorata za policijo in druge varnostne naloge.

Metode:

Pregledali smo slovensko pravno ureditev sistemske nadzorne dejavnosti nad delom policije, pri čemer smo se omejili na delo Sektorja za sistemsko usmerjanje in nadzor policije. Na podlagi ugotovitev in dodatnega pregleda anonimiziranih poročil o nadzorih smo oblikovali vprašalnik ter izvedli strukturirani intervju v pisni obliki in ustne intervjuje z uslužbenci sektorja.

Ugotovitve:

Prizadevanja sistemskega nadzorstva vidno prispevajo k izboljšanju kakovosti opravljanja policijskih nalog, vseeno pa ostajajo izzivi in možnosti za izboljšave. Eden glavnih izzivov je skrb za seznanjanje policistov s poročili o nadzorih in učinkovita implementacija ugotovitev nadzorov.

Omejitve/uporabnost raziskave

V opisanem delu raziskave smo se omejili na delo Sektorja za sistemsko usmerjanje in nadzor policije ter tako prikazali njihov vidik delovanja sistemske nadzorne dejavnosti. Za celovit pregled področja bi bilo koristno primerjati naše ugotovitve z vidikom nadzorovanih, torej uslužbencev policije, ki so bili že podvrženi nadzoru.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Bistvena dodana vrednost prispevka je, da osvetljuje pogled nadzorovalcev na njihovo lastno delo ter na urejenost, delovanje in učinkovitost sistemskega nadzora nad delom policije.

UDK: 351.741(497.4)

Ključne besede: sistemski nadzor nad delom policije, Sektor za sistemsko usmerjanje in nadzor policije, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, Slovenija

Celoten članek (v angleščini)