Študije primerov neodvisnih revizij finančnega poslovanja Policije s strani Računskega sodišča Republike Slovenije

Bojan Tičar, Jona Koren Fric

Namen prispevka:

V prispevku raziskujemo pooblastila in postopke veljavne ureditve Računskega sodišča Republike Slovenije, posebej na področju neodvisnih revizij nad finančnim poslovanjem policije. V primerjavi z drugimi državnimi organi je Računsko sodišče RS avtonomni in neodvisni organ, ki nadzira javno-finančno porabo. Računsko sodišče nadzira druge državne in nedržavne organe in institucije pri zakonitosti ter smotrnosti porabe javnih sredstev, sem pa sodi tudi policija. V prispevku so prikazane tri študije primerov teh revizij.

Metode:

V okviru metodološkega pristopa smo uporabili kombinacijo treh raziskovalnih metod in zbiranje ter analizo in sintezo pridobljenih ugotovitev. Prva metoda je gramatikalna razlaga pravne ureditve delovanja Računskega sodišča, druga metoda je študija primerov nadzora Računskega sodišča nad policijo in tretja metoda je neposredni intervju s predstavniki Računskega sodišča pri nadziranju policije. Sklepi so predstavljeni v sintezi na koncu prispevka.

Ugotovitve:

Računsko sodišče Republike Slovenije je neodvisni državni organ, ki preverja učinkovitost in zakonitost porabe javnih sredstev na vseh področjih. Med drugim lahko preverja tudi finančno poslovanje policije, ki je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve. Vendar pa policija kot celota ni bila nikdar revidirana.

Omejitve/uporabnost raziskave

Omejitev raziskave, prikazane v prispevku, je v tem, da lahko podamo ugotovitve le za tiste notranje organizacijske enote v policiji, ki jih je revidiralo Računsko sodišče.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Policija je bila v času od ustanovitve Računskega sodišča do zdaj predmet treh revizij Računskega sodišča. Na podlagi pregleda literature, kvalitativne analize pravnih virov in pregleda objav Računskega sodišča smo pripravili vprašanja za Računsko sodišče v obliki neposrednega intervjuja. Njihove odgovore v zvezi z revizijskim nadzorom policije in načinom sodelovanja s policijo pri prijavi kaznivih dejanj in prekrškov, zaznanih pri delu Računskega sodišča, smo predstavili v tem prispevku. Prispevek smo zaključili s sintezo svojih ugotovitev in primerjavo le-teh z odgovori Računskega sodišča.

UDK: 3.073.526:351.74(497.4)

Ključne besede: policija, Računsko sodišče Republike Slovenije, obvezne revizije, redne revizije, revizije učinkovitosti, pravna ureditev Računskega sodišča

Celoten članek (v angleščini)