Policija in drugi deležniki zagotavljanja varnosti - Vidiki pluralne policijske dejavnosti v lokalnih skupnostih

Trajanje projekta: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020

Financer: Agencija za raziskovalno dejavnost RS; Ministrstvo za notranje zadeve RS

Vodja projekta: prof. dr. Gorazd Meško

O projektu

Čeprav še vedno najpomembnejša institucija, policija v sodobnih razvitih družbah ni več edina odgovorna za zagotavljanje varnosti. V tej vlogi so se ji pridružili tudi drugi javni in zasebni subjekti, ki so postali pomembni akterji v procesih preprečevanja in obvladovanja kriminalitete, nereda ter utrjevanja občutkov varnosti. Gre za pojav t.i. pluralizacije izvajanja policijske dejavnosti, kjer specifične državne/javne, lokalne in zasebne organizacije, pa tudi posamezniki opravljajo naloge in dolžnosti, ki se nanašajo na policijsko dejavnost, zagotavljanje varnosti in izvajanje družbenega nadzorstva. Gre za organizacije, ki niso bile ustanovljene z namenom, da bi izvajale policijsko dejavnost, toda skozi prevzem novih nalog, sprememb v naravi njihovega dela in pridobivanjem posebnih pooblastil razvijajo karakter »novih policijskih sil«. To so na primer državno tožilstvo, carinske službe, inšpekcijske službe, obveščevalno-varnostne službe, pravosodni policisti, občinska redarstva, zasebne varnostne službe in detektivi. Značilnost institucij pluralne policijske dejavnosti je, da razpolagajo s posebnimi pooblastili, ki so večja od tistih, ki jih imajo navadni državljani. Pluralna policijska dejavnost tako predpostavlja prenos tipičnih policijskih nalog iz državne policije na zasebno varnostne službe in druge državne in lokalne policijske/varnostne/nadzorne organizacije. Transformacija, ki se je začela na Zahodu, postopoma postaja svetovni trend, ki se je močno uveljavil tudi v Sloveniji. V raziskovalnem projektu bomo ugotavljali razvoj pluralne policijske dejavnosti v Sloveniji in sledili zastavljenim ciljem raziskovanja, ki so predstavljeni v nadaljevanju.

Cilji projekta

  • Ocena trenutnega stanja v Sloveniji na področju delovanja institucij pluralne policijskedejavnosti (vrste deležnikov, zakonska regulativa, stopnja zakonskih obveznosti za medsebojno sodelovanje), t.j. analiza normativne in sistemsko-organizacijske ureditve institucij pluralne policijske dejavnosti ter ugotavljanje možnosti za sinergijske učinke pri zagotavljanju varnosti prebivalcev (na podlagi analize pooblastil, nalog, odgovornosti in iskanja presečnih točk).
  • Natančna funkcionalna in sistemska umestitev policijske organizacije v varnostni sistem lokalnih skupnosti - identifikacija vloge in nalog policije v lokalnem okolju v okviru pluralizacije policijske dejavnosti tako z vidika sistema (državna policijska dejavnost) kot z vidika lokalne samouprave (občinski program varnosti).
  • Določitev potrebnih kompetenc in programov za krepitev teh kompetenc za policiste, ki v lokalnih okoljih skupaj z drugimi deležniki aktivno sodelujejo pri reševanju varnostnih problemov v lokalnem okolju – izdelava predloga vsebin, ki jih je mogoče vključiti v: a.) redne študijske programe Višje policijske šole v okviru Policijske akademije GPU MNZ; b.) programe usposabljanja policistov v lokalnem okolju v okviru procesov izpopolnjevanja, ki jih organizira Policijska akademija GPU MNZ; in c.) študijske vsebine Fakultete za varnostne vede UM (in druge zainteresirane izobraževalne ustanove)
  • Ugotovitev javnega mnenja prebivalcev Slovenije o zaupanju in pomenu institucij pluralne policijske dejavnosti in ugotovitev percepcije o vrstah varnostnih problemov, kot jih zaznavajo prebivalci Slovenije.
  • Izvedba fokusnih skupin z glavnimi deležniki lokalne samouprave (župani, direktorji občinskih uprav, vodje redarstev) glede kakovosti priprave občinskih programov varnosti.
  • Izdelava modela usposabljanja drugih deležnikov pluralne policijske dejavnosti v lokalnem okolju z vidika reševanja varnostnih problemov v skupnosti - razvoj programa usposabljanja za uporabo SARA modela: Opazovanje (angl. Scanning); Analiziranje (angl. Analysis); Ukrepanje (angl. Response); Ocenjevanje (angl. Assessment).