Nasilje uporabnikov nad zaposlenimi v domovih za starejše ljudi

Katarina Cesar, Liljana Rihter, Špela Selak, Branko Gabrovec

Namen prispevka:

Predhodne raziskave v Sloveniji nakazujejo na visoko izpostavljenost nasilju na delovnem mestu med poklici, katerih temeljna naloga je pomoč in oskrba ljudi. Namen pričujoče raziskave je zapolniti raziskovalno vrzel proučevanja nasilja v kontekstu socialnega varstva ter ugotoviti vrste in razširjenost nasilja na delovnem mestu med vsemi zaposlenimi v socialnovarstvenem zavodu, vpliv agresivnega vedenja uporabnika na počutje zaposlenih in potrebo po izobraževanju o ravnanju v primeru nasilja uporabnikov, ki so mu izpostavljeni zaposleni.

Metode:

Izvedena je bila kvantitativna raziskava s področja nasilja na delovnem mestu, z uporabljeno deskriptivno metodo. Uporabljen je bil strukturiran anketni vprašalnik, prilagojen na podlagi obstoječega vprašalnika za raziskovanje pojava agresivnih dejanj uporabnikov nad zaposlenimi v domovih za starejše ljudi in drugih zdravstvenih zavodih.

Ugotovitve:

V Domu ob Savinji Celje se soočajo z nasiljem uporabnikov nad zaposlenimi. Oblika nasilja uporabnikov nad zaposlenimi, s katero se je soočilo največ zaposlenih, je verbalno nasilje (37,7 % anketirancev), najmanj pogosto pa neželeno vedenje spolne narave (5,2 % anketirancev). Z nasiljem uporabnikov se pogosteje srečujejo zaposleni na področju zdravstvene nege kot zaposleni na drugih področjih. Zaposleni se z določeno obliko nasilja uporabnikov najpogosteje srečajo 1–2x letno. Ko se zaposleni sreča z uporabnikom, ki je agresiven, se ob tem najpogosteje sooča z občutkom strahu, nemoči, negotovosti in ogroženosti, najredkeje pa občutijo nerazumevanje sodelavcev.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Pričujoča raziskava se osredotoča na proučevanje nasilja na delovnem mestu znotraj socialnovarstvenega zavoda in dopolnjuje obstoječa, še vedno pomanjkljiva, znanstvena dognanja.

UDK: 343.62:614

Ključne besede: domovi za starejše ljudi, nasilje na delovnem mestu, zdravstveno varstvo, socialno varstvo, socialnovarstveni zavodi

Celoten članek v angleščini