Izjava avtorja

Navodila avtorjem prispevkov

Splošno

Varstvoslovje je znanstvena revija, ki spodbuja interdisciplinarno razpravo in izmenjavo ugotovitev s področja proučevanja varnosti. Prizadeva si osvetliti pravne, organizacijske, kriminološke, kriminalitetnopolitične, politološke, sociološke, psihološke in druge vidike varnostno relevantnih pojavov in konceptov. Revija prispeva h globljemu razumevanju vloge in delovanja skupnosti, organizacij in posameznikov, ki sodelujejo pri zagotavljanju varnosti.

Naslov prispevka

Naslov: velikost črk 14pt, krepko

Avtor(ji) prispevka

Naslovu sledi navedba avtorja (avtorjev) — samo ime in priimek. Ostali podatki: naziv, funkcija ter ustanove, kjer deluje(jo) se zapiše na koncu prispevka pod rubriko O avtorju(ih): (velikost črk 12).

Povzetek

Prispevku mora biti dodan povzetek. Povzetek naj vsebuje do 250 besed. Napisan naj bo jedrnato in jasno. Odraža naj le tisto, kar je obravnavano v prispevku. Napisan naj bo na naslednji način (namen, metodologija, ugotovitve in izvirnost so obvezne postavke; ostale postavke se lahko izpustijo, če gre za teoretični prispevek):

 • Namen prispevka - Kateri so razlogi za pisanje prispevka in kateri so cilji raziskave?
 • Metode - Kako so cilji doseženi? Katera je glavna metoda uporabljena za raziskavo? Kakšen je pristop in kakšno je teoretično področje prispevka?
 • Ugotovitve - Katere so ugotovitve raziskave/prispevka?
 • Omejitve/uporabnost raziskave - Če je v prispevek vključena raziskava, mora ta del vsebovati predloge za nadaljnje raziskovanje in identifikacijo morebitnih omejitev raziskovalnega procesa.
 • Praktična uporabnost - Kakšni so rezultati in praktična uporabnost prispevka, aplikacije ter zaključki? Vsi članki ne bodo vsebovali praktične uporabnosti – večina pa. Katere spremembe naj bi bile implicirane v praksi kot rezultat raziskave/prispevka?
 • Izvirnost/pomembnost prispevka - Kaj je v prispevku izvirnega (novega)? Navedite, komu so ugotovitve raziskave/prispevka namenjene.

Povzetek v angleščini

Avtorji morajo oddati tudi prevod naslova in povzetka v angleščino. Za prevod povzetka prav tako velja omejitev do 250 besed. Postavke v angleškem jeziku so naslednje:

 • Purpose:
 • Design/Methods/Approach:
 • Findings:
 • Research Limitations/Implications:
 • Practical Implications:
 • Originality/Value:

Ključne besede

4-6 ključnih besed (navedene morajo biti tudi v angleščini - Keywords)

Besedilo

Prispevki naj bodo dolgi od 3.500 do 7.500 besed, napisani v MS Word formatu in pisavi Times New Roman, velikost črk 11, z 1,5 vrstičnim razmikom ter robovi:
zgoraj – 3 cm, spodaj – 3 cm, levo – 2 cm, desno – 4 cm.

Strukturiranje besedila

Naslovi poglavij in podpoglavij naj bodo napisani z velikostjo črk 14, krepko.
Primer;
1 UVOD
2 POGLAVJE
2.1 Podpoglavje 1
2.1.1 Podpoglavje 2
3 ZAKLJUČEK
UPORABLJENI VIRI

Za empirične znanstvene članke priporočamo strukturo IMRAD.

Navajanje uporabljenih virov

Seznam uporabljenih virov naj vsebuje le v besedilu navedene vire, urejene po abecednem redu. Celotno navajanje uporabljenih virov mora biti v skladu s sistemom APA.

Navajanje uporabljenih virov

Seznam uporabljenih virov naj vsebuje le v besedilu navedene vire, urejene po abecednem redu. Celotno navajanje uporabljenih virov mora biti v skladu s 7. izd. standarda APA.

Vrsta vira Navajanje v seznamu uporabljenih virov Citiranje v besedilu
Knjiga
en avtor

Rossmo, D. K. (2009). Criminal investigation failures. CRC Press.

(Rossmo, 2009)
Knjiga
dva avtorja

Brogden, M. in Nijhar, P. (2005). Community policing: National and international models and approaches. Willan.

(Brogden in Nijhar, 2011)
Knjiga
tri do 20 avtorjev

Jackson, J., Bradford, B., Stanko, B. in Hohl, K. (2013). Just authority? Trust in the police in England and Wales. Routledge.

(Jackson idr., 2013)
Knjiga
več kot 20 avtorjev

Borak, N., Čepič, Z., Deželak Barič, V., Dolenc, E., Ferenc, T., Fischer, J., Gabrič, A., Gašparič, J., Godeša, B., Guštin, D., Kacin Wohinz, M., Kresal, F., Lazarević, Ž., Mlakar, B., Pančur, A., Perovšek, J., Prinčič, J., Režek, M., Studen, A. … Vodopivec, P. (2006). Slovenska novejša zgodovina: Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848–1992. Mladinska knjiga; Inštitut za novejšo zgodovino.

(Borak idr., 2015)
E-knjiga
tri do 20 avtorjev

Aebi, M. F., Akdeniz, G., Barclay, G., Campistol, C., Caneppele, S., Gruszczyńska, B., Harrendorf, S., Heiskanen, M., Hysi, V., Jehle, J.-M., Jokinen, A., Kensey, A., Killias, M., Lewis, C. G., Savona, E., Smit, P. in Þórisdóttir, R. (2014). European sourcebook of crime and criminal justice statistics 2014 (5th ed.). European Institute for Crime Prevention and Control. https://www.heuni.fi/material/attachments/heuni/reports/qrMWoCVTF/HEUNI_report_80_European_Sourcebook.pdf

(Aebi idr., 2014)
Knjiga
brez avtorja/urednika

Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). (2020). American Psychological Association.

(Publication manual of the American Psychological Association, 2020)
Poglavje v knjigi
z urednikom(i)

Lobnikar, B., Sotlar, A. in Modic, M. (2015). Do we trust them? Public opinion on police work in plural policing environments in Central and Eastern Europe. V G. Meško in J. Tankebe (ur.), Trust and legitimacy in criminal justice (str. 189–202). Springer.

(Lobnikar idr., 2015)
Članek v tiskani reviji

Hacin, R. (2018). Prisoners' perceptions of legitimacy of prison staff in Slovenia. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 26(2), 160–181.

(Hacin, 2018)
Članek v elektronski verziji revije

Britovšek, J. (2018). Comparing counterintelligence and counterterrorism – similarities, issues and solutions. Varstvoslovje, 20(2), 163–181. https://www.fvv.um.si/rv/arhiv/2018-2/02_Britovsek_rV_2018-2.pdf

(Britovšek, 2018)
Članek v spletnem časopisu

Minder, R. (19. 5. 2019). Swiss vote to tighten firearms laws to align with E.U. rules. The New York Times. https://www.nytimes.com/2019/05/19/world/europe/switzerland-vote-gun-law-eu.html

(Minder, 2019)
Novica na spletnem informativnem portalu

Silverman, H. (30. 3. 2020). Convicted serial killer known as the 'Grim Sleeper' found dead in prison cell. CNN. https://edition.cnn.com/2020/03/30/us/grim-sleeper-dies-death-row/index.html

(Silverman, 2020)
Zakon uradna objava v Uradnem listu RS

Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol). (2013, 2015, 2017). Uradni list RS, (15/13, 23/15, 10/17).

Prvi citat v besedilu:
("Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol)", 2013)
Naslednji citati v besedilu:
("ZNPPol", 2013)
Spletna stran/podstran organizacije z navedenim letom objave

Europol. (2019). Governance & accountability. https://www.europol.europa.eu/about-europol/governance-accountability

(Europol, 2019)

Tabele, grafi in slike

Tabele naj bodo pripravljene v MS Word ali MS Excel formatu. Fotografije, grafični prikazi in slike naj bodo v jpg ali pdf formatu, široke največ 16 cm.

Recenzentski postopek

Vse članke, objavljene v reviji Varstvoslovje, recenzirata vsaj dva anonimna recenzenta. Uredništvo revije lahko brez zunanjega recenziranja zavrne objavo besedila, če ugotovi, da besedilo ni pripravljeno v skladu z zgoraj navedenimi navodili, ali če oceni, da besedilo ne sodi v znanstveno področje, ki ga revija pokriva.

Oddaja prispevka

Prispevke naj avtorji pošljejo po elektronski pošti na naslov: revija.varstvoslovje@um.si

Ob oddaji prispevka avtorji pošljejo tudi podpisano (skenirano) Izjavo avtorja ob oddaji prispevka v revijo Varstvoslovje.

Odprti dostop

Avtorji se z oddajo prispevka za objavo v reviji Varstvoslovje strinjajo, da bo njihov prispevek odprto dostopen z izbrano licenco CC BY 4.0.

Avtorju se za objavo članka v reviji ne zaračunava nobenih stroškov, članki pa so objavljeni na spletni strani revije takoj po izidu posamezne številke revije.