Izjava avtorja

Navodila avtorjem prispevkov

Splošno

Varstvoslovje je znanstvena revija, ki spodbuja interdisciplinarno razpravo in izmenjavo ugotovitev s področja proučevanja varnosti. Prizadeva si osvetliti pravne, organizacijske, kriminološke, kriminalitetnopolitične, politološke, sociološke, psihološke in druge vidike varnostno relevantnih pojavov in konceptov. Revija prispeva h globljemu razumevanju vloge in delovanja skupnosti, organizacij in posameznikov, ki sodelujejo pri zagotavljanju varnosti.

Naslov prispevka

Naslov: velikost črk 14pt, krepko

Avtor(ji) prispevka

Naslovu sledi navedba avtorja (avtorjev) — samo ime in priimek. Ostali podatki: naziv, funkcija ter ustanove, kjer deluje(jo) se zapiše na koncu prispevka pod rubriko O avtorju(ih): (velikost črk 12).

Povzetek

Prispevku mora biti dodan povzetek. Povzetek naj vsebuje do 250 besed. Napisan naj bo jedrnato in jasno. Odraža naj le tisto, kar je obravnavano v prispevku. Napisan naj bo na naslednji način (namen, metodologija, ugotovitve in izvirnost so obvezne postavke; ostale postavke se lahko izpustijo, če gre za teoretični prispevek):

 • Namen prispevka - Kateri so razlogi za pisanje prispevka in kateri so cilji raziskave?
 • Metode - Kako so cilji doseženi? Katera je glavna metoda uporabljena za raziskavo? Kakšen je pristop in kakšno je teoretično področje prispevka?
 • Ugotovitve - Katere so ugotovitve raziskave/prispevka?
 • Omejitve/uporabnost raziskave - Če je v prispevek vključena raziskava, mora ta del vsebovati predloge za nadaljnje raziskovanje in identifikacijo morebitnih omejitev raziskovalnega procesa.
 • Praktična uporabnost - Kakšni so rezultati in praktična uporabnost prispevka, aplikacije ter zaključki? Vsi članki ne bodo vsebovali praktične uporabnosti – večina pa. Katere spremembe naj bi bile implicirane v praksi kot rezultat raziskave/prispevka?
 • Izvirnost/pomembnost prispevka - Kaj je v prispevku izvirnega (novega)? Navedite, komu so ugotovitve raziskave/prispevka namenjene.

Povzetek v angleščini

Avtorji morajo oddati tudi prevod naslova in povzetka v angleščino. Za prevod povzetka prav tako velja omejitev do 250 besed. Postavke v angleškem jeziku so naslednje:

 • Purpose:
 • Design/Methods/Approach:
 • Findings:
 • Research Limitations/Implications:
 • Practical Implications:
 • Originality/Value:

Ključne besede

4-6 ključnih besed (navedene morajo biti tudi v angleščini - Keywords)

Besedilo

Prispevki naj bodo dolgi od 3.500 do 7.500 besed, napisani v MS Word formatu in pisavi Times New Roman, velikost črk 11, z 1,5 vrstičnim razmikom ter robovi:
zgoraj – 3 cm, spodaj – 3 cm, levo – 2 cm, desno – 4 cm.

Strukturiranje besedila

Naslovi poglavij in podpoglavij naj bodo napisani z velikostjo črk 14, krepko.
Primer;
1 UVOD
2 POGLAVJE
2.1 Podpoglavje 1
2.1.1 Podpoglavje 2
3 ZAKLJUČEK
UPORABLJENI VIRI

Za empirične znanstvene članke priporočamo strukturo IMRAD.

Navajanje uporabljenih virov

Seznam uporabljenih virov naj vsebuje le v besedilu navedene vire, urejene po abecednem redu. Celotno navajanje uporabljenih virov mora biti v skladu s sistemom APA.

Navajanje uporabljenih virov

Vrsta vira Navajanje v seznamu uporabljenih virov Citiranje v besedilu
Knjiga
en avtor

Rossmo, D. K. (2009). Criminal investigation failures. Boca Raton: CRC Press.

(Rossmo, 2009)
Knjiga
dva avtorja

Brogden, M. in Nijhar, P. (2005). Community policing: National and international models and approaches. Cullpomton: Willan.

(Brogden in Nijhar, 2011)
Knjiga
trije do pet avtorjev

Jackson, J., Bradford, B., Stanko, B. in Hohl, K. (2013). Just authority? Trust in the police in England and Wales. London; New York: Routledge.

Prvi citat v besedilu: (Jackson, Bradford, Stanko in Hohl, 2013) Naslednji citati v besedilu: (Jackson et al., 2013)
Knjiga
šest ali sedem avtorjev

Bull, R., Cooke, C., Hatcher, R., Woodhams, J., Bilby, C. in Grant, T. (2015). Criminal psychology: A beginner's guide. Oxford: Oneworld.

(Bull et al., 2015)
E-knjiga
osem ali več avtorjev

Aebi, M. F., Akdeniz, G., Barclay, G., Campistol, C., Caneppele, S., Gruszczyńska, B. … Þórisdóttir, R. (2014). European sourcebook of crime and criminal justice statistics 2014 (5th ed.). Helsinki: European Institute for Crime Prevention and Control. Pridobljeno na https://www.heuni.fi/material/attachments/heuni/reports/qrMWoCVTF/HEUNI_report_80_European_Sourcebook.pdf

(Aebi et al., 2014)
Knjiga
brez avtorja/urednika

Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). (2010). Washington: American Psychological Association.

(Publication manual of the American Psychological Association, 2010)
Poglavje v knjigi
z urednikom(i)

Lobnikar, B., Sotlar, A. in Modic, M. (2015). Do we trust them? Public opinion on police work in plural policing environments in Central and Eastern Europe. V G. Meško in J. Tankebe (ur.), Trust and legitimacy in criminal justice (str. 189–202). Cham: Springer.

Prvi citat v besedilu:
(Lobnikar, Sotlar in Modic, 2015)
Naslednji citati v besedilu:
(Lobnikar et al., 2015)
Članek v tiskani reviji

Hacin, R. (2018). Prisoners' perceptions of legitimacy of prison staff in Slovenia. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 26(2), 160–181.

(Hacin, 2018)
Članek v elektronski verziji revije

Britovšek, J. (2018). Comparing counterintelligence and counterterrorism – similarities, issues and solutions. Varstvoslovje, 20(2), 163–181. Pridobljeno na https://www.fvv.um.si/rv/arhiv/2018-2/02_Britovsek_rV_2018-2.pdf

(Britovšek, 2018)
Članek v spletnem časopisu

Minder, R. (19. 5. 2019). Swiss vote to tighten firearms laws to align with E.U. rules. The New York Times. Pridobljeno na https://www.nytimes.com/2019/05/19/world/europe/switzerland-vote-gun-law-eu.html

(Minder, 2019)
Zakon uradna objava v Uradnem listu RS

Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol). (2013, 2015, 2017). Uradni list RS, (15/13, 23/15, 10/17).

Prvi citat v besedilu:
(Zakon o nalogah in pooblastilih policije [ZNPPol], 2013)
Naslednji citati v besedilu:
(ZNPPol, 2013)
Spletna stran/podstran organizacije z navedenim letom objave

Europol. (2019). Governance & accountability. Pridobljeno na https://www.europol.europa.eu/about-europol/governance-accountability

(Europol, 2019)
Tabele, grafi in slike Tabele naj bodo pripravljene v MS Word ali MS Excel formatu. Fotografije, grafični prikazi in slike naj bodo v jpg ali pdf formatu, široke največ 16 cm.

Tabele, grafi in slike

Tabele naj bodo pripravljene v MS Word ali MS Excel formatu. Fotografije, grafični prikazi in slike naj bodo v jpg ali pdf formatu, široke največ 16 cm.

Recenzentski postopek

Vse članke, objavljene v reviji Varstvoslovje, recenzirata vsaj dva anonimna recenzenta. Uredništvo revije lahko brez recenziranja zavrne objavo besedila, v kolikor ugotovi, da besedilo ni pripravljeno v skladu z zgoraj navedenimi navodili, ali pa v kolikor uredništvo revije oceni, da besedilo ne sodi v znanstveno področje, ki ga revija pokriva.

Oddaja prispevka

Prispevke naj avtorji pošljejo po elektronski pošti na naslov: rV@fvv.uni-mb.si

Ob oddaji prispevka avtorji pošljejo tudi podpisano (skenirano) Izjavo avtorja ob oddaji prispevka v revijo Varstvoslovje.

Odprti dostop

Avtorji se z oddajo prispevka za objavo v reviji Varstvoslovje strinjajo, da bo njihov prispevek odprto dostopen z izbrano licenco CC BY 4.0.

Avtorju se za objavo članka v reviji ne zaračunava nobenih stroškov, članki pa so objavljeni na spletni strani revije takoj po izidu posamezne številke revije.