Izjava avtorja

Navodila avtorjem prispevkov

Splošno

Varstvoslovje je znanstvena revija, ki spodbuja interdisciplinarno razpravo in izmenjavo ugotovitev s področja proučevanja varnosti. Prizadeva si osvetliti pravne, organizacijske, kriminološke, kriminalitetnopolitične, politološke, sociološke, psihološke in druge vidike varnostno relevantnih pojavov in konceptov. Revija prispeva h globljemu razumevanju vloge in delovanja skupnosti, organizacij in posameznikov, ki sodelujejo pri zagotavljanju varnosti.

Naslov prispevka

Naslov: velikost črk 14pt, krepko

Avtor(ji) prispevka

Naslovu sledi navedba avtorja (avtorjev) — samo ime in priimek. Ostali podatki: naziv, funkcija ter ustanove, kjer deluje(jo) se zapiše na koncu prispevka pod rubriko O avtorju(ih): (velikost črk 12).

Povzetek

Prispevku mora biti dodan povzetek. Povzetek naj vsebuje do 250 besed. Napisan naj bo jedrnato in jasno. Odraža naj le tisto, kar je obravnavano v prispevku. Napisan naj bo na naslednji način (namen, metodologija, ugotovitve in izvirnost so obvezne postavke; ostale postavke se lahko izpustijo, v kolikor gre za teoretični prispevek):

 • Namen prispevka - Kateri so razlogi za pisanje prispevka in kateri so cilji raziskave?
 • Metode - Kako so cilji doseženi? Katera je glavna metoda uporabljena za raziskavo? Kakšen je pristop in kakšno je teoretično področje prispevka?
 • Ugotovitve - Katere so ugotovitve raziskave/prispevka?
 • Omejitve/uporabnost raziskave - V kolikor je v prispevek vključena raziskava, mora ta del vsebovati predloge za nadaljnje raziskovanje in identifikacijo morebitnih omejitev raziskovalnega procesa.
 • Praktična uporabnost - Kakšni so rezultati in praktična uporabnost prispevka, aplikacije ter zaključki? Vsi članki ne bodo vsebovali praktične uporabnosti – večina pa. Katere spremembe naj bi bile implicirane v praksi kot rezultat raziskave/prispevka?
 • Izvirnost/pomembnost prispevka - Kaj je v prispevku izvirnega (novega)? Navedite, komu so ugotovitve raziskave/prispevka namenjene.

Povzetek v angleščini

Avtorji morajo oddati tudi prevod naslova in povzetka v angleščino. Za prevod povzetka prav tako velja omejitev do 250 besed. Postavke v angleškem jeziku so naslednje:

 • Purpose:
 • Design/Methods/Approach:
 • Findings:
 • Research Limitations/Implications:
 • Practical Implications:
 • Originality/Value:

Ključne besede

4-6 ključnih besed (navedene morajo biti tudi v angleščini - Keywords)

Besedilo

Prispevki naj bodo dolgi od 3.500 do 7.500 besed, napisani v MS Word formatu in pisavi Times New Roman, velikost črk 11, z 1,5 vrstičnim razmikom ter robovi:
zgoraj – 3 cm, spodaj – 3 cm, levo – 2 cm, desno – 4 cm.

Strukturiranje besedila

Naslovi poglavij in podpoglavij naj bodo napisani z velikostjo črk 14, krepko.
Primer;
1 UVOD
2 POGLAVJE
2.1 Podpoglavje 1
2.1.1 Podpoglavje 2
3 ZAKLJUČEK
UPORABLJENI VIRI

Za empirične znanstvene članke priporočamo strukturo IMRAD.

Navajanje uporabljenih virov

Seznam uporabljenih virov naj vsebuje le v besedilu navedene vire, urejene po abecednem redu. Celotno navajanje uporabljenih virov mora biti v skladu s sistemom APA.

Navajanje uporabljenih virov

Vrsta vira Uporabljeni viri Navajanje v besedilu
Knjige
en avtor

Newman, O. (1972). Defensible space. New York: Macmillan.

(Newman, 1972)
Knjige
dva avtorja

Osterburg, J. W. in Ward, R. H. (2000). Criminal investigation: A method for reconstruction the past (3rd ed.). Cincinnati: Anderson Publishing.

(Osterburg in Ward, 2000)
Knjige
trije do pet avtorjev

Smallbone, S., Marshall, W. L. in Wortley, R. (2008). Preventing child sexual abuse, evidence, policy and practice. Devon: Willan Publishing.

Prva navedba: (Smallbone, Marshall in Wortley, 2008)
Naslednje navedbe: (Smallbone et al., 2008)
Knjige
šest ali več avtorjev

Cooper, L., Eagle, K., Howe, L., Reims, H., Robertson, A., Taylor, D. et al. (1982). How to stay younger while growing older: Aging for all ages. London: Macmillan.

(Cooper et al., 1982)
Knjige
avtor ni naveden

Oxford essential world atlas (3rd ed.). (1996). Oxford: Oxford University Press.

(Oxford essential world atlas, 1996)
Poglavja v knjigi oz. zborniku

Kornhauser, P. in Gostiša Kornhauser, A. (2006). Nasilje nad otrokom v družini. V J. Balažic in P. Kornhauser (ur.), Zloraba in nasilje v družini in družbi, XII. spominsko srečanje akademika Janeza Milčinskega (str. 83–97). Ljubljana: Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete.

(Kornhauser in Gostiša Kornhauser, 2006)
Članki v reviji
(samo letnik)

Taylor, M., Holland, G. in Quayle, E. (2001). Typology of peadophile picture collections. The Police Journal, 74, 97–107.

Prva navedba: (Taylor, Holland in Quayle, 2001)
Naslednje navedbe: (Taylor et al., 2001).
Članki v reviji
(letnik in številka)

Spaseski, J. (2009). Private security as an integral part of the single security system. Varstvoslovje, 11(2), 305–315.

(Spaseski, 2009)
Gesla v enciklopediji

Pittau, J. (1983). Meiji constitution. V Kodansha encyclopedia of Japan (Vol. 2, str. 1–3). Tokyo: Kodansha.

(Pittau, 1983)
Članki v časopisu

Felc, M. (10. 7. 2009). Pojasnili tudi razloge za sodne zaostanke. Delo, str. 7.

(Felc, 2009)
Zakoni, predpisi ipd.

Zakon o nalogah in pooblastilih policije [ZNPPol]. (2013). Uradni list RS, (15/03).

Prva navedba: (Zakon o nalogah in pooblastilih policije [ZNPPol], 2013)
Naslednje navedbe: (ZNPPol, 2013)
Elektronski viri Knjige:

Standing, A. (2006). Organised crime: A study from the cape flats. Pridobljeno na http://www.issafrica.org/dynamic/administration/file_manager/
file_links/GANGSFULL.PDF?link_id=3&slink_id=4122&
link_type=12&slink_type=13&tmpl_id=3

(Standing, 2006)
  Članki v elektronski reviji:

Willison, R. (2006). Understanding the offender/environment dynamic for computer crimes. Information Technology & People, 19(2). Pridobljeno na http://www.emeraldinsight.com/
Insight/viewPDF.jsp?contentType=Article&Filename=
html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/1610190203.pdf

(Willison, 2006)
  Dokumenti in poročila

Organization for Economic Co-operation and Development. (2001). Trends in international migration: Continuous reporting system on migration. Pridobljeno na http://www.oecd.org/dataoecd/23/41/2508596.pdf

Prva navedba: (Organization for Economic Co-operation and Development [OECD], 2001)
Naslednje navedbe: (OECD, 2001)

Tabele, grafi in slike

Tabele naj bodo pripravljene v MS Word ali MS Excel formatu. Fotografije, grafični prikazi in slike naj bodo v jpg ali pdf formatu, široke največ 16 cm.

Recenzentski postopek

Vse članke, objavljene v reviji Varstvoslovje, recenzirata vsaj dva anonimna recenzenta. Uredništvo revije lahko brez recenziranja zavrne objavo besedila, v kolikor ugotovi, da besedilo ni pripravljeno v skladu z zgoraj navedenimi navodili, ali pa v kolikor uredništvo revije oceni, da besedilo ne sodi v znanstveno področje, ki ga revija pokriva.

Kam poslati prispevke

Prispevke naj avtorji pošljejo po elektronski pošti: rV@fvv.uni-mb.si

Ob oddaji prispevka avtorji pošljejo tudi podpisano (skenirano) Izjavo avtorja ob oddaji prispevka v revijo Varstvoslovje.