Vidnost policije kot dejavnik vpliva na občutek varnosti državljanov

Krunoslav Borovec, Iva Balgač, Irena Cajner Mraović

Namen prispevka:

Cilj te raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri lahko taktike, ki temeljijo na vidnosti oz. prisotnosti policije, vplivajo na enega od pomembnih segmentov varnosti, torej na subjektivni občutek varnosti državljanov. Raziskava je bila izvedena z namenom, da se ugotovi povezava med različnimi vidiki vidnosti oz. prisotnosti policije, na podlagi katere lahko poskušamo napovedati občutke varnosti pri prebivalcih.

Metode:

V raziskavo je bil vključen vzorec 1.096 anketirancev iz Republike Hrvaške, katerega reprezentativnost temelji na sociodemografskih značilnostih. Poleg sedmih sociodemografskih spremenljivk je anketni vprašalnik vseboval 34 spremenljivk, ki so razvrščene v naslednje sklope: zaznavanje tveganja za kriminalitetno viktimizacijo in njena pogostost; zaznavanje občutka varnosti in ocenjevanje sposobnosti samozaščite; zaznavanje nespoštljivosti, ki moti javni red; zaznavanje prisotnosti spornih kategorij oseb; zaznavanje vidnosti oz. prisotnosti policije. Pri obdelavi podatkov je bila uporabljena metoda multivariatne regresije in multivariatne kvazikanonične analize.

Ugotovitve:

Rezultati raziskave kažejo na statistično pomembno, a razmeroma šibko povezavo med vidnostjo policije in občutkom varnosti. Po eni strani imajo policijske peš patrulje in ukvarjanje z osebami, ki motijo javni red v soseščini, pozitiven učinek na občutek varnosti državljanov, po drugi strani pa imajo policijske patrulje z avtomobili ravno nasproten učinek.

Praktična uporabnost:

Raziskava je pomembna ne le zaradi zagotavljanja znanstvenih dokazov o povezavi med vidnostjo oz. prisotnostjo policije in občutkom varnosti državljanov, temveč tudi zaradi pomembnih praktičnih posledic za policijsko delo. Pri načrtovanju policijskega terenskega dela je treba upoštevati negativne vidike avtomobilskih patrulj glede zaznavanja varnosti. Upoštevati je treba nove, alternativne oblike terenskega dela, ki omogočajo intervencijo policije in stike med državljani in policijo v nekriznih situacijah.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Gre za prvo raziskavo, ki se osredotoča na vpliv vidnosti oz. prisotnosti policije na občutek varnosti hrvaških državljanov. Glede na uporabljene metode je raziskava izvirni znanstveni prispevek k razumevanju vpliva policijskega terenskega dela na zaznavanje varnosti državljanov.

UDK: 351.741

Ključne besede:vidnost policije, avtomobilska policijska patrulja, policijske peš patrulje, občutek varnosti, strah pred kriminaliteto, zaznavanje kriminalitete

Celoten članek v angleščini