Stališča prebivalcev o varnosti kolesarjev in kolesarski infrastrukturi v Mestni občini Celje

Nastja Vodeb, Kaja Prislan

Namen prispevka:

V prispevku predstavljamo rezultate raziskav, s katerima smo analizirali stališča različnih ciljnih populacij o kolesarski varnosti in primernosti preventivnih ukrepov v Sloveniji. Namen raziskav je ugotoviti pomanjkljivosti v pristopih k zagotavljanju varnosti kolesarjev, oceniti primernost načrtovanih rešitev in predlagati izboljšave na področju preventivnega ukrepanja različnih deležnikov.

Metode:

V okviru prispevka smo izvedli terensko raziskavo med prebivalci Mestne občine Celje (n = 171) o zadovoljstvu z urejenostjo kolesarske varnosti in spletno anketo med uporabniki spleta (n = 210) o uporabnosti alternativnega pristopa k ozaveščanju kolesarjev skozi digitalizacijo kolesarskih poti in varnostnih tveganjih.

Ugotovitve:

Rezultati kažejo, da anketiranci na splošno niso zadovoljni z varnostjo kolesarjev, saj večina meni, da občina za varnost kolesarjev ne naredi dovolj. Ugotavljamo, da je na ravni občine treba zagotoviti ustrezno urejenost kolesarske infrastrukture in spodbujati kulturo udeležencev v cestnem prometu, tudi skozi spodbujanje preventivnega ukrepanja. Uporabniki spleta kot tudi prebivalci Mestne občine Celje prepoznavajo visoko potrebo po digitalizaciji kolesarskih poti z označbo varnostnih tveganj, zato je smiselno klasične pristope k ozaveščanju javnosti nadgraditi z rešitvami, ki so uporabne za kolesarje.

Omejitve/uporabnost raziskave

Omejitev raziskave je v tem, da je ne gre posplošiti na vse občine, saj občine zaradi svoje suverenosti različno pristopajo k zagotavljanju varnosti kolesarjev, prav tako pa se v vsaki občini pojavljajo različna varnostna tveganja. Obenem je zaradi neslučajnostnega vzorca potrebna previdnost tudi pri posploševanju rezultatov raziskave.

Praktična uporabnost:

Rezultati prispevka so primarno uporabni za odločevalce in upravljavce na državni ravni ter lokalni ravni pri načrtovanju sprememb in varnostnih ukrepov na področju varnosti kolesarjev.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Prispevek vključuje raziskavi, katerih ugotovitve se pomembno dopolnjujejo in omogočajo globlji vpogled v problematiko varnosti kolesarjev ter preventivnega ukrepanja različnih deležnikov. Prispevek predstavlja podlago za nadaljnje raziskovanje tovrstne problematike v različnih lokalnih okoljih za pridobitev celovitejšega vpogleda v ključne izzive prometne varnosti na širši ravni.

UDK: 351.78:656.183

Ključne besede: varnost, kolesarji, kolesarska infrastruktura, varnostna tveganja, stališča prebivalcev, Mestna občina Celje

Celoten članek v angleščini