Nasilje učencev nad učitelji v povezavi s šolsko klimo

Marko Prpić

Namen prispevka:

Namen prispevka je analizirati povezavo med doživljanjem nasilnega vedenja učencev nad učitelji in šolsko klimo.

Metode:

Šolska klima se izraža skozi štiri dimenzije: odnos učitelj-učenec, odnosi med učenci, obseg avtonomije odločanja učencev in jasnost, doslednost ter poštenost šolskih pravil. Raziskava je temeljila na štirih hipotezah, ki negirajo povezavo med nasilnim vedenjem učencev nad učitelji in različnimi dimenzijami šolske klime. Raziskava je bila izvedena na vzorcu 451 učencev zaključnih letnikov srednjih šol v Zagrebu.

Ugotovitve:

Rezultati analize kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike v dojemanju treh od štirih dimenzij šolske klime med učenci, ki imajo izkušnje z nasilnim vedenjem učencev nad učitelji, in učenci, ki takšnih izkušenj nimajo. Rezultati kažejo tudi, da učenci, ki imajo izkušnje z nasilnim vedenjem učencev nad učitelji, bolj negativno ocenjujejo avtonomijo učencev.

Omejitve/uporabnost raziskave

Prihodnje raziskave bi morale vključevati večji vzorec anketirancev, tako srednješolcev kot tudi učiteljev.

Praktična uporabnost:

Raziskava ima lahko praktično vrednost za zagotavljanje varnosti v šolah, saj kaže na potrebo po oblikovanju kakovostne šolske klime v srednjih šolah v Zagrebu.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Rezultate raziskave bi lahko uporabili za predstavitev pomena šolske klime, z namenom preprečevanja nasilnega vedenja učencev nad učitelji.

UDK: 343.62+373.5

Ključne besede: šolska klima, učenci, nasilno vedenje, nasilje nad učitelji, srednja šola

Celoten članek v angleščini