Zagotavljanje varnosti na jedrskem in radiološkem področju v Republiki Sloveniji

Saša Kuhar, Igor Sirc, Metka Tomažič

Namen prispevka:

Namen prispevka je predstaviti zagotavljanje varnosti na jedrskem in radiološkem področju v Sloveniji, delovanje slovenskega upravnega organa Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) ter njene Skupine za obvladovanje izrednega dogodka.

Metode:

Za pripravo prispevka smo uporabili deskriptivno metodo in metodo analize dokumentov. Z analizo statističnih podatkov smo predstavili, kako zagotavljajo usposobljenost Skupine za obvladovanje izrednega dogodka URSJV. Za analizo vaj, v katerih je v letu 2019 sodelovala Skupina za obvladovanje izrednega dogodka URSJV, smo uporabili metodo opazovanja z udeležbo.

Ugotovitve:

Varnost je dobrina, na kateri temelji dobrobit vsake družbe, države in posameznika. Zagotavljanje varnosti na jedrskem in radiološkem področju je ena od nalog URSJV. Zaposleni na URSJV opravljajo strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge na področjih sevalne in jedrske varnosti. Bistven del zagotavljanja jedrske in radiološke varnosti je pripravljenost na izredne dogodke. Da se zagotovi najvišja možna stopnja pripravljenosti, je nujno potrebno redno usposabljanje članov Skupine za obvladovanje izrednega dogodka URSJV, mesečno preverjanje zvez in opreme, priprava postopkov, ki natančno opredeljujejo delovanje in delo URSJV ter članov Skupine za obvladovanje izrednega dogodka, razvoj orodij in sodelovanje na vajah. V Republiki Sloveniji je dobro poskrbljeno za zagotavljanje pripravljenosti in odziva ob morebitnem jedrskem ali radiološkem izrednem dogodku, kar je leta 2017 potrdila tudi mednarodna pregledovalna misija za to področje EPREV. Na letni ravni izvajajo veliko vaj na državni in mednarodni ravni. Analize vaj, ki so se izvedle v letu 2019, so pokazale nekatere pomanjkljivosti, ki se jih bo poizkušalo takoj odpraviti oziroma z načrtom usposabljanj in vaj za leto 2020.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Prispevek predstavi dejavnosti, ki potekajo v Sloveniji na področju pripravljenosti na izredne dogodke in s tem zagotavljanja varnosti na jedrskem in radiološkem področju. Tematika je zaradi neželenih posledic v primeru prekomerne izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju na zdravje ljudi in okolje pomembna tako za vsakega državljana Republike Slovenije kot tudi za širšo javnost, saj so vplivi jedrskih nesreč lahko tudi čezmejni.

UDK: 614.87:[621.039+621.311.25](497.4)

Ključne besede: zagotavljanje varnosti, pripravljenost, odziv, izredni dogodki, jedrska nesreča, radiološka nesreča, upravni organ

Celoten članek v angleščini