Povezava preiskave in krizne intervencije v preiskovalnem intervjuju pri poskusih samomora

Burak M. Gönültaş, Cristin Sauter, Meral Öztürk, Murat Yıldız

Namen prispevka:

Namen pričujoče študije je razumeti, ali je mogoče v primerih poskusov samomora povezati preiskavo in proces krizne intervencije, da bi ublažili sekundarno viktimizacijo, in ali lahko to doseže socialni delavec kot izvajalec intervencije.

Metode:

Študija temelji na pregledu literature s pomočjo različnih baz podatkov, vključno s PubMed, Springer Database, PsycoINFO ter uradnimi nacionalnimi in mednarodnimi spletnimi stranmi. V skladu s Smernicami za prednostno poročanje za sistematični pregled in metaanalizo (PRISMA) smo za pregled določili naslednje ključne besede: samomor, krizna intervencija, preiskava, socialno delo, socialni delavec.

Ugotovitve:

Našli smo 38 člankov, od katerih jih je osem raziskovalna skupina s stopnjo strinjanja 92 % razvrstila v več skupin. Na podlagi omenjenih ključnih besed smo jih razvrstili v štiri skupine: samomor in krizno posredovanje, krizno posredovanje in socialni delavci, samomor in preiskave, preiskave in socialno delo. Predstavljeni so pregledi prispevkov za vsako skupino.

Praktična uporabnost:

Preiskovalni intervjuji in procesi kriznih intervencij so v primerih poskusov samomora lahko povezani. Tak postopek lahko poveča temeljitost in učinkovitost zbiranja podatkov za primer, omogoči strokovnjakom, da se medsebojno dopolnjujejo, ter nudi možnosti za celovitejše reševanje problemov v krizah. Glede na literaturo in prakso se zdi, da so ugotovitve sedanje študije izvedljive.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Predstavljeni konceptualni okvir je lahko uporaben kot dragocen vir za prihodnje študije na temo sodelovanja med preiskovanjem in službami za socialno ter psihološko krizno intervencijo.

UDK: [159.9:340.6]:343.614

Ključne besede: samomor, krizna intervencija, policija, preiskovalni intervju, socialni delavec

Celoten članek (v angleščini)