Pritožbe zoper delo policije: O problemu neodvisnosti in nepristranskosti postopka

Benjamin Flander

Namen prispevka:

Namen prispevka je predstaviti ugotovitve ciljnega raziskovalnega projekta »Učinkovitost sistemskega nadzora nad policijo na področju spoštovanja človekovih ter zakonskih in strokovnih standardov policijskega dela (V5-1942)«. Prispevek se osredotoča na problem neodvisnosti in nepristranskosti pritožbenega postopka zoper delo policije.

Metode:

Izvedli smo analizo pravne ureditve instituta pritožbe zoper delo policistov in rezultatov raziskav s tega področja, ki so bile že izvedene. Na podlagi ugotovitev smo izvedli strukturirani intervju s splošnim vprašalnikom v pisni obliki in ustne intervjuje z izvajalci pritožbenih postopkov.

Ugotovitve:

Veljavna ureditev pritožbenega postopka ima tako prednosti kot tudi pomanjkljivosti. Po mnenju intervjuvancev in stroke na splošno je treba v perspektivi pritožbeni mehanizem izločiti iz Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) in policije, s čimer bi mu zagotovili to, česar v veljavni ureditvi nima – videz nepristranskosti in formalno/institucionalno neodvisnost.

Omejitve/uporabnost raziskave

V raziskavi smo intervjuvali sodelujoče v pritožbenih postopkih, ki potekajo pred senati MNZ V prihodnje bi veljalo intervjuvati, poleg uslužbencev MNZ in predstavnikov javnosti, tudi pritožnike in policiste.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Preverili smo stališča izvajalcev pritožbenih postopkov o (ne)utemeljenosti pomislekov glede ustreznosti veljavne ureditve in nakazali možnosti za morebitno reformo obstoječega formata pritožbenega mehanizma.

UDK: 351.74:342.7(497.4)

Ključne besede: pritožba zoper delo policije, postopek, neodvisnost, nepristranskost, Slovenija

Celoten članek (v angleščini)