Zaseg predmetov kot uradno dejanje policistov v Sloveniji

Franc Pozderec, Klemen Kotnik

Namen prispevka:

Namen prispevka je predstaviti policijsko pooblastilo zaseg predmetov in rabo pooblastil, ki jih policisti izvajajo ob zasegu predmetov. Pri tem je namen opisati problematiko, ki se pojavlja v povezavi z izločitvijo dokazov.

Metode:

Uporabljeni sta bili deskriptivna metoda in metoda komparacije. Z analizo primarnih in sekundarnih pravnih virov smo poskušali identificirati pomanjkljivosti normativne ureditve policijskih pooblastil.

Ugotovitve:

Posegi v ustavno varovane pravice posameznika morajo biti skrbno določljivi z zakonom in nadzorovani, še posebej, če takšne posege izvaja državni represivni organ. Med takšne posege spada tudi policijsko pooblastilo zaseg predmetov. Širše dojemanje privilegija zoper samoobtožbo, ki se razteza tudi na področje zasega predmetov, je privedlo do potreb prilagajanja policijskih postopkov in normativne ureditve.

Omejitve/uporabnost raziskave

Omejili smo se na pojma, in sicer zaseg predmetov, ki je opredeljen v Zakonu o nalogah in pooblastilih policije, Zakonu o kazenskem postopku, Zakonu o prekrških, in na postopek zasega predmetov, ki ga policisti izvajajo po določilih Zakona o nadzoru državne meje.

Praktična uporabnost:

Prispevek je uporaben v smislu izpopolnjevanja zavedanja pravic oseb v policijskih postopkih v primeru zasega predmeta oziroma predmetov in kot izpopolnjevanje stroke za odpravljanje napak v postopkih, kjer se zasegajo predmeti.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Zaradi razvoja in krepitve človekovih pravic je viden vpliv na izvedbi policijskih postopkov, povezanih z zasegom predmetov. Posledično je treba vplivati tudi na krepitev policijske stroke.

UDK: 351.741:343.14(497.4)

Ključne besede:zaseg predmeta, policijsko pooblastilo, privilegij zoper samoobtožbo, izločitev dokazov

Celoten članek