Učinkovitost psihoedukativnega skupinskega programa za medosebne odnose pri zdravljenju spolnih prestopnikov: preliminarna študija

Nuša Crnkovič

Namen prispevka:

V visoko varovani psihiatrični bolnišnici v Veliki Britaniji (VB) so razvili skupinsko psihoedukativno terapijo Razumevanje intimnosti in odnosov (angl. Understanding Intimacy and Relationships (URI)) z namenom znižanja izraženosti težav v medosebnih odnosih, izraženih pri pacientih z zgodovino spolnega prestopništva. Namen raziskave je bilo izvesti preliminarno oceno učinkovitosti URI za spolne prestopnike.

Metode:

V visoko varovani psihiatrični bolnišnici v VB je bila izvedena longitudinalna študija, ki je vključevala tri skupine – udeleženci, ki so zaključili URI z zgodovino spolnega prestopništva (n = 9) in brez (n = 9) ter kontrolno skupino pacientov (n = 10), ki so bili ocenjeni na dveh časovnih točkah. Vsaka skupina udeležencev je izpolnila tri vprašalnike – IIP-C, lestvica osamljenosti UCLA in ECR-R.

Ugotovitve:

Rezultati nakazujejo na zmanjšanje občutka osamljenosti pri obeh skupinah, ki sta zaključili program URI ter omejeno zmanjšanje medosebnih težav. Rezultati niso pokazali statistično pomembnih sprememb na področju medosebnih težav pri posameznikih od prve točke testiranja do druge točke testiranja v kateri koli od treh skupin udeležencev.

Omejitve/uporabnost raziskave

Ključna omejitev je majhen vzorec in pomanjkanje objektivnega merskega instrumenta pacientovih težav na področju medosebnih odnosov.

Praktična uporabnost:

Na podlagi rezultatov se tako nakazuje omejena stopnja učinkovitosti programa URI za spolne prestopnike zaradi neuspešne implementacije modela Tveganje, potrebe, odzivnost, vendar so predstavljene tudi omejitve študije, ki so lahko vplivale na rezultate.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Longitudinalna ocena učinkovitosti klinične intervencije za paciente z zgodovino spolnega prestopništva v visoko varovani psihiatrični bolnišnici.

UDK: 159.964.227:343.541-055.1

Ključne besede: spolni prestopniki, oblika navezanosti, osamljenost, psihoedukativna skupinska terapija

Celoten članek (v angleščini)