»Stop & search«: pogled slovenskih policistov

Mirče Milenkov, Maja Modic

Namen prispevka:

Namen prispevka je ugotoviti, kakšen je odnos policistov in policistk v Sloveniji do uporabe pooblastil, ki jih lahko uvrstimo v skupino tako imenovanih »stop & search« pooblastil. Ta so v slovenski zakonodaji urejena v Zakonu o nalogah in pooblastilih policije, in sicer gre za pooblastilo ugotavljanja identitete, varnostnega pregleda in pregleda osebe.

Metode:

Prispevek temelji na pregledu literature in ugotovitvah intervjujev s slovenskimi policistkami in policisti v različnih delovnih okoljih in na različnih delovnih položajih.

Ugotovitve:

Ugotovili smo, da je pravna ureditev obravnavanih pooblastil relativno primerna, vseeno pa obstajajo pomanjkljivosti, ki dopuščajo morebitne zlorabe, še posebej pri pooblastilu za ugotavljanje identitete. Prav tako smo ugotovili, da se policisti in policistke zelo dobro zavedajo pomena, ki ga ima njihov odnos pri obravnavi oseb v policijskih postopkih. Nekateri intervjuvanci so sicer izpostavili, da pooblastil v Sloveniji ne moremo povsem primerjati s pooblastili »stop & search«, kot jih poznajo v Združenem kraljestvu.

Omejitve/uporabnost raziskave

Omejili smo se na slovenske policistke in policiste, pri čemer pa vzorec ni reprezentativen in tako rezultatov ne moremo posplošiti na vse uniformirane policistke in policiste.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Pooblastila »stop & search« so v Evropi in širše podvržena številnim kritikam zaradi pogosto očitane in dokazane diskriminatorne uporabe ter posledično povezave z rasizmom in policijskim nasiljem. Predvsem z vidika legitimnosti policijskega dela in dobrih odnosov s skupnostjo je smiselno to področje raziskovalno nasloviti tudi v Sloveniji. Naša raziskava tako predstavlja delni vpogled v policijsko zaznavo uporabe omenjenih pooblastil in izpostavlja ključne potrebe za nadaljnje raziskovanje.

UDK: 351.741

Ključne besede: Stop & Search, policijska pooblastila, policija in skupnost, zloraba pooblastil

Celoten članek (v angleščini)