Varovanje in obravnava oseb z duševno manjrazvitostjo in pridruženimi duševnimi motnjami v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig

Andreja Demšar, Kristina Sečnik

Namen prispevka:

Namen prispevka je predstaviti razmere, težave in ukrepe v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig ob namestitvi in obravnavi storilk kaznivih dejanj z duševno manjrazvitostjo in pridruženimi duševnimi motnjami, ki prihajajo iz varovanega oddelka socialnovarstvenega zavoda

Metode:

Prispevek je strokovne narave. Združuje deskriptivno metodo in praktične izkušnje avtoric, pridobljene pri delu z osebami z duševno manjrazvitostjo in duševnimi motnjami v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig.

Ugotovitve:

Pri osebah z duševno manjrazvitostjo in duševnimi motnjami se je izkazalo, da se niso sposobne vključiti v vsakdanje zaporsko življenje. Pri upoštevanju pravil in osnovni skrbi zase so potrebovale usmeritve in pomoč zaposlenih ali drugih zaprtih oseb. Poleg tega pri njih izstopa nepredvidljivo in neobvladljivo vedenje, s katerim ogrožajo svoje življenje in ga ni mogoče preprečiti. Njihove posebne potrebe presegajo prostorske, kadrovske in strokovne zmožnosti Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig. Zaradi neustreznih pogojev prihaja do kršenja njihovih osnovnih pravic in dostojanstva.

Praktična uporabnost

Prispevek podaja opis dejanskih pogojev v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig in težav, ki se pojavljajo pri obravnavi oseb z duševno manjrazvitostjo in duševnimi motnjami. Širši strokovni javnosti in predvsem osebam, ki sodelujejo v kazenskem postopku (sodniki, izvedenci, tožilci, odvetniki itd.), omogoča praktičen vpogled v razmere v ženskem zaporu.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Prispevek opisuje novo nastalo situacijo, s katero se v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig srečujejo zadnjih nekaj let, zato tovrstna problematika še ni bila obravnavana na tej ravni. Obravnavana tematika predstavlja izhodišče za nadaljnjo razpravo in iskanje pravnih in strokovnih rešitev.

UDK: 343.8:159.97

Ključne besede: duševna manjrazvitost, duševne motnje, samopoškodbe, bivanjske razmere, človekove pravice, Zavod za prestajanje kazni zapora Ig

Celoten članek