Uporaba vodnega curka kot prisilnega sredstva policije v izbranih državah Evropske unije in njegova uporaba v Sloveniji v času pandemije

Srečko Felix Krope, Eva Kolenc

Namen prispevka:

S primerjavo domače in tuje zakonodaje smo preučevali podobnosti in razlike v načinih in pogojih uporabe vodnega curka (topa) kot prisilnega sredstva policije v Sloveniji in izbranih državah Evropske unije (EU). Prav tako smo ugotavljali, ali je v času pandemije koronavirusa v Sloveniji zaznati več primerov uporabe vodnega topa kot v letih prej.

Metode:

Prispevek je kvalitativnega značaja, kjer smo v okviru pregleda znanstvene in strokovne literature ter zakonodaje uporabili metodi deskripcije in kompilacije. Pri tem smo opravili analizo preteklih letnih poročil policije s področja uporabe prisilnih sredstev, s poudarkom na uporabi vodnega curka. Skozi primerjavo domače in tuje zakonodaje o uporabi prisilnih sredstev policije smo uporabili tudi metodi primerjave in sinteze, kjer smo postopek raziskovanja nadgradili z združevanjem in sestavljanjem preprostih misli v smiselne zaključke.

Ugotovitve:

Rezultati kažejo, da je bilo pri izvajanju ukrepov za zajezitev virusa v obdobju pandemije pri nas res zaznati več primerov uporabe vodnega curka kot v obdobju prej. Ugotovitve kažejo tudi, da je zakonska ureditev uporabe vodnega curka kot prisilnega sredstva policije med državami članicami EU relativno podobna, z nekaj izjemami. Tako pri nas kot drugje je na tem področju prostora za kar nekaj izboljšav, o katerih bo treba razmisliti v prihodnosti.

Praktična uporabnost

Prispevek predstavlja preglednost ureditve prisilnega sredstva v državah EU v primerjavi s Slovenijo. Kot je ugotovljeno, drugje pri pogojih uporabe niso zelo natančni in puščajo odprte možnosti zlasti pri dodajanju plinskih sredstev v vodni curek. Vse to pa nakazuje na nujnost po natančni opredelitvi uporabe vodnega curka z raznimi dodatki pri njegovi uporabi.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

O uporabi vodnega curka ni bilo opravljenih veliko raziskav in se ji ni posvečalo veliko pozornosti, vse dokler se to prisilno sredstvo ni začelo uporabljati ob vzpostavljanju javnega reda in miru ob množičnih kršitvah.

UDK: 351.741

Ključne besede: policija, prisilna sredstva, vodni curek, vodni top, množična kršitev, javni red in mir

Celoten članek