Vloga korporativne varnosti v zdravstvenih ustanovah v času epidemije covida-19

Dejan Pavlović

Namen prispevka:

Prispevek preučuje ključno vlogo korporativne varnosti v zdravstvenih ustanovah med epidemijo in poudarja njen pomen. Predstavlja tudi poglede zaposlenih v zdravstvu na korporativno varnost. Namen prispevka je podati vpogled v trenutno stanje korporativne varnosti v Sloveniji in podati priporočila za izboljšanje.

Metode:

Korporativno delovanje znotraj organizacij, s poudarkom na učinkoviti korporativni varnosti, smo predstavili z deskriptivno metodo in sintezo obstoječih znanj. Obravnavano tematiko smo predstavili s pregledom in analizo vsebin pisnih virov domače in tuje literature, v empiričnem delu pa smo uporabili kvantitativno metodo anketnega vprašalnika. Vprašalnik je bil sestavljen iz sklopa vprašanj zaprtega tipa (18 trditev s petstopenjsko Likertovo lestvico) in sociodemografskih podatkov (spol, starost, izobrazba, status v organizaciji, področje dela in območje prebivanja). Podatke smo uredili in analizirali s pomočjo programa IBM SPSS, verzija 23.0.

Ugotovitve:

Glavni cilj korporativne varnosti je zagotoviti varnost ljudi v določeni organizaciji. Zdravstvene ustanove predstavljajo kritično infrastrukturo, ki deluje neprekinjeno, zato mora biti varovana 24 ur na dan. Po mnenju zaposlenih v zdravstvenih ustanovah je bilo zagotavljanje varnosti v času epidemije v povprečju ustrezno, organizacija varnosti pa je bila dobro načrtovana.

Omejitve/uporabnost raziskave

Ugotovitve prispevka so izhodišče za nadaljnje raziskovanje s področja obravnavane tematike, hkrati pa služijo tudi za seznanitev strokovne in splošne javnosti o dani tematiki.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Prispevek je izhodišče za empirične študije, ki bodo obravnavale korporativno varnost v povezavi z zdravstvenimi ustanovami.

UDK: 005.934:616-036.21

Ključne besede: korporativna varnost, COVID-19, občutek varnosti, zdravstvene ustanove, varnostna tveganja

Celoten članek (v angleščini)