Delo Mestnega redarstva Ljubljana – od represije k preventivi in sodelovanju

Tinkara Bulovec, Roman Fortuna

Namen prispevka:

Članek se osredotoča na delo Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana (MR MOL) in poudarja uporabo kriminološkega znanja tako pri preventivnih kot pri represivnih ukrepih.

Metode:

Izvedli smo kvalitativno in kvantitativno analizo podatkov iz aplikacij SUDMR in PowerBI, ki ju uporabljajo mestni redarji za spremljanje preventivnih dejavnosti in kartiranje represivnih ukrepov.

Ugotovitve:

V zadnjih letih je prišlo do pomembnega povečanja tako represivnih kot tudi preventivnih ukrepov mestnih redarjev, z izvedbo 115.453 represivnih ukrepov in 2.752 urami preventivnega dela v letu 2022. Večina represivnih ukrepov se je nanašala na kršitve v prometu. Pri slednjem pa je bil poudarek na skupnosti in sodelovanju, zlasti v gostem mestnem središču, pri čemer je bila pozornost usmerjena v cestni promet in ranljive udeležence v prometu. Integracija aplikacij, ki jih uporablja MR MOL, s kriminološkim znanjem podpira načrtovanje, izvajanje in utemeljevanje ukrepov ter urbanistično načrtovanje okolja. Za celovito zagotavljanje varnosti v lokalnem okolju pa je ključno medsebojno sodelovanje in izmenjava informacij med MR MOL in ostalimi deležniki.

Omejitve/uporabnost raziskave

Ključna omejitev je, da smo analizirali le represivne in preventivne ukrepe, ki jih je izvedlo Mestno redarstvo Ljubljana v letu 2022.

Praktična uporabnost:

Uporaba kriminoloških spoznanj pri delu mestnih redarjev je učinkovita. Uporaba prikazov »vročih točk« je podlaga za utemeljeno odločanje in preventivne strategije. V primerih, ko generalna prevencija in prekrškovni postopki ne zagotavljajo učinkovite javne varnosti in preprečevanja kršitev, so lahko zelo koristne zlasti ugotovitve s področja prevencije, v skupnost usmerjenega policijskega dela ter pluralne policijske dejavnosti.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Ta študija je izvirna zaradi edinstvenega pristopa, ki uporablja nove metode in perspektive za razlago in utemeljevanje redarskega dela.

UDK: 351.742(497.451.1)

Ključne besede: mestno redarstvo, Mestna občina Ljubljana, kriminološka spoznanja, preventiva, represija, varnost v lokalni skupnosti

Celoten članek (v angleščini)