Dolžnost izpolnjevanja pogoja PCT in nošenja zaščitne maske


V skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21; v nadaljevanju: Odlok) morajo vse osebe, ki vstopajo v stavbe UM in ne spadajo med izjeme, ki so določene z Odlokom, izpolnjevati pogoj PCT. Pogoj PCT je izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in razpolagajo z enim izmed dokazil, ki so določene v Odloku. Prav tako morajo vse osebe na podlagi 11. člena Odloka pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih uporabljati zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 (v nadaljevanju: zaščitna maska). Uporaba zaščitne maske ni obvezna le za višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala, ter za študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa.

Univerza v Mariboru skladno z 2. členom Odloka o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 126/21) preko pooblaščenih oseb ob vstopu v stavbe preverja izpolnjevanje pogoja PCT. Pri osebah, ki kot dokazilo o izpolnjevanju predložijo digitalno COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR (EU DCP), se ustreznost potrdila preverja z uporabo aplikacije za odčitavanje kode QR, ki jo zagotavlja in z njo upravlja NIJZ. Če se kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT predloži drugo potrdilo oziroma dokazilo v skladu z vladnimi odloki (npr. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19 ali dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni), se izpolnjevanje pogoja PCT preverja z vpogledom v to potrdilo oziroma dokazilo. Študenti lahko izpolnjevanje pogoja PCT izkažejo tudi s predložitvijo ustrezno izpolnjenega Evidenčnega lista. V skladu z Odlokom se morajo študenti, ki se testirajo s HAG testi za samotestiranje, od 15. 11. 2021 testirati trikrat tedensko. Pogoj PCT je v skladu z Odlokom izpolnjen samo, če se oseba, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, pooblaščeni osebi izkaže z veljavnim osebnim dokumentom (npr. osebna izkaznica).

Univerza v Mariboru osebne podatke posameznikov obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88) in internimi akti. Pooblaščena oseba pri preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT upošteva navodila NIJZ o uporabi aplikacije za odčitavanje kode QR, veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in smernice Informacijskega pooblaščenca o preverjanju pogoja PCT. Tako pooblaščena oseba v podatke, ki jih izpiše aplikacija za odčitavanje kode QR (veljavnost potrdila, ime in priimek ter letnico rojstva osebe), oziroma podatke iz drugega potrdila o izpolnjevanju pogoja PCT ter v podatke iz osebnega dokumenta le vpogleda, teh podatkov ne hrani (jih ne kopira, preslika, fotografira ali kako drugače reproducira njihove vsebine). Več o obdelavi osebnih podatkov na UM lahko preberete na naslednji spletni strani: https://www.um.si/univerza/varstvo-osebnih-podatkov/Strani/default.aspx, za dodatne informacije pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Mariboru, doc. dr. Miho Dvojmoča (dpo@um.si).

Osebam, ki se ne strinjajo s preverjanjem pogoja PCT, in osebam, ki ne nosijo zaščitne maske, se vstop v stavbe Univerze v Mariboru zavrne. V primeru kršitev obveznosti nošenja zaščitne maske v zaprtih prostorih Univerze v Mariboru, ponarejenih potrdil o izpolnjevanju pogoja PCT in drugih nepravilnosti, se zoper študente uvede disciplinski postopek v skladu s Statutom Univerze v Mariboru (Uradni list RS št. 41/2021 – UPB 13), zoper zaposlene pa se v skladu z Odlokom uvede postopek v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu in predpisom, ki ureja delovna razmerja.