V primeru, da študent ne izpolni pogojev za napredovanje, ponavljanje, podaljšanje statusa ali ne diplomira in želi v posamičnem študijskem letu opravljati manjkajoče obveznosti in dostopati v prijavne sisteme (AIPS, Moodle, univerzitetna študentska e-pošta, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)), se mora najkasneje do konca meseca oktobra tekočega študijskega leta vpisati kot »študent brez statusa«. Podaljšanje študentskih storitev bo urejeno po 15. oktobru tekočega študijskega leta.

Na podlagi izpolnjenega in poslanega obrazca O-7 »Vpis brez statusa« osebam brez statusa podaljšamo veljavnost študentskih storitev za dostop do prijavnih sistemov. Prispevek za podaljšanje študentskih storitev za osebe brez statusa je obračunan po veljavnem ceniku. Račun za plačilo pošljemo po pošti.

Oseba brez statusa študenta plačuje stroške opravljanja posameznih obveznosti v skladu s postavkami tarifnega dela cenika UM. V primeru, kadar posameznik še nima opravljenih obveznosti, potrebnih za pristop k izpitu (npr. seminarjev, različnih vaj, ipd.), se mu glede na obveznosti, ki jih mora opraviti, zaračunajo stroški po eni od naslednjih postavk: izvedba računalniških vaj; izvedba laboratorijskih ali kliničnih vaj, izvedba lektoratov/lektorskih vaj, izvedba predmeta z izpitom (vse obveznosti pri predmetu, razen možnosti pristopa k sprotnemu preverjanju znanja v primeru, kadar je posameznik predhodno že pristopil k opravljanju sprotnega preverjanja znanja ali izpita pri tej učni enoti). Študent se na izpit prijavi v prijavnem sistemu AIPS. Račun za plačilo pristopa k izpitu, se izda na dan opravljanja izpita in ga študent prejme po pošti.

Skladno z 122. členom Statuta UM lahko študent, ki je prekinil študij, nadaljuje študij in ga dokonča po istem študijskem programu, če se študijski program v času prekinitve ni spremenil. Če se je študijski program, v katerega je bil vpisan, v času prekinitve spremenil, se mu lahko priznajo opravljene obveznosti, ki ustrezajo učnim izidom spremenjenega programa in dovoli nadaljevanje oziroma dokončanje študija z novo generacijo, in sicer pod pogojem, da se mu določijo dodatne obveznosti v obsegu in vsebini na način, da bo dosegel učne izide, ki jih zahteva spremenjeni študijski program. Za študenta ob nadaljevanju študija veljajo pogoji študija, kot veljajo za novo generacijo študentov, ki se ji priključuje.

Skladno s 123. členom Statuta UM o študiju po prekinitvi v primeru spremembe študijskega programa in določitvi dodatnih obveznosti na prošnjo študenta odloča Komisija za študijske zadeve. Zoper njeno odločitev je v roku 8 dni dopustna pritožba na Komisijo za pritožbe študentov UM, katere odločitev je dokončna.

V primeru podaje prošnje za KŠZ FVV glede določitve dodatnih obveznosti študenta obvesti referat.

Posamezniki, ki jim je status študenta prenehal po zaključenem zadnjem letniku študija in se niso izpisali ter želijo študij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po študijskem programu, po katerem se izobražujejo, še dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik. Študijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb študijskega programa, do katerih je prišlo v času prekinitve, lahko določijo nove študijske obveznosti.

Nadaljevanje študija po vpisu brez statusa

Če ste študent brez statusa in ste izpolnili vse pogoje za vpis v višji letnik, morate pred vpisom v višji letnik preko elektronske pošte referat.fvv@um.si zaprositi, da vam omogočimo elektronski vpis in izrednim študentom posredujemo tudi pogodbe za študij.