Študent lahko na vsaki stopnji študija enkrat ponavlja letnik oziroma spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu. Študent ponavljalec opravlja manjkajoče obveznosti in ima pravico sodelovati pri vseh oblikah visokošolskega izobraževalnega dela v letniku, ki ga ponavlja.

Študent se lahko ponovno vpiše v isti letnik, če je izpolnil vsaj polovico obveznosti posameznega letnika oziroma dosegel vsaj 30 ECTS.

Študent, ki izpolnjuje pogoje za ponavljanje, predhodno pošlje elektronsko pošto na referat.fvv@um.si in se lahko po prejetju potrditve ponovno vpiše v letnik na način e-vpisa.

Ponavljanje letnika lahko izjemoma odobri Komisija za študijske zadeve FVV študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi, ki po Statutu UM omogočajo podaljšanje statusa študenta. V tem primeru mora študent obvezno vložiti prošnjo za ponavljanje letnika s pripadajočimi dokazili na Komisijo za študijske zadeve FVV.  Prošnjo lahko študent odda najkasneje 6. 9. 2024 do 10.00 v referat, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Prošnje, ki bodo oddane po tem datumu, ne bodo obravnavane in bodo kot nepravočasne s sklepom zavržene, zato vas pozivamo, da prošnje vložite pravočasno.

Redni študent ponavljalec poravna samo prispevek ob vpisu.

Izredni študent ponavljalec poravna prispevke ob vpisu ter šolnino, ki se določa individualno in je enaka seštevku vseh manjkajočih ECTS. Vrednost ene ECTS se izračuna glede na celotno šolnino, deljeno s 60 (ECTS). Pogoje določajo Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM. Pri tem se upoštevajo postavke tarifnega dela cenika. Pred vpisom morajo izredni študenti, ki nameravajo ponavljati letnik, na elektronsko pošto referat.fvv@um.si zaprositi referat za vpisno dokumentacijo.