izr. prof. dr. Igor Areh

01 3008 313

igor.areh@um.si


 • sodno ali forenzično ocenjevanje osebnosti,
 • psihološko izvedensko delo,
 • verodostojnost pričanja očividcev, žrtev in osumljencev kaznivih dejanj,
 • preiskovalni intervju,
 • komunikacija v kontekstu preiskovanja kaznivih dejanj in dela sodišč,
 • ugotavljanje laganja.

prof. dr. Igor Bernik

01 3008 340

igor.bernik@um.si


 • tehnologije in procesi v kibernetskem prostoru,
 • informacijska in kibernetska varnost,
 • informacijski sistemi in celovita varnost,
 • kibernetsko bojevanje,
 • kibernetika in sistemi za podporo odločanju,
 • simulacija – diskretni sistemi in sistemska dinamika.

izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman

01 3008 310

ales.bucar@um.si


 • mediji in kriminaliteta,
 • migracije,
 • nasilje,
 • legitimnost in demokracija,
 • družbeno nadzorstvo.

pred. Lana Cvikl

01 3008 302

lana.cvikl@um.si


 • izvršilno kazensko pravo,
 • zaporsko pravo,
 • evropsko pravo človekovih pravic,
 • kazensko procesno pravo,
 • kazensko materialno pravo,
 • pravo azila.

prof. dr. Bojan Dobovšek

01 3008 347

bojan.dobovsek@um.si


 • organizirana finančna kriminaliteta,
 • problematika drog na Balkanu,
 • korupcija in pravna država,
 • neformalna ekonomija,
 • kriminalistika,
 • forenzika,
 • ekološka kriminaliteta,
 • varnost in turizem,
 • kriminaliteta in umetnine.

izr. prof. dr. Miha Dvojmoč

01 3008 343

miha.dvojmoc@um.si


 • Integralna korporativna varnost
 • Korporativna obveščevalna dejavnost
 • Varstvo osebnih podatkov
 • Zagotavljanje varnosti informacij in informacijske varnosti
 • Zasebno varovanje in detektivska dejavnost
 • Varnostna industrija in nadzorstvene institucije
 • Prekrškovno pravo

izr. prof. dr. Katja Eman

01 3008 339

katja.eman@um.si


 • ekološka kriminologija, ekološka kriminaliteta in varstvo okolja,
 • kriminologija, viktimologija in penologija,
 • kartiranje kriminalitete,
 • organizirana kriminaliteta,
 • beloovratniška kriminaliteta,
 • preprečevanje kriminalitete,
 • legitimnost institucij kazenskega pravosodja in varnosti.

doc. dr. Vanja Erčulj

01 3008 325

vanja.erculj@um.si


 • veljavnost in zanesljivost merjenja,
 • tekstovno rudarjenje,
 • varnost v lokalnih skupnostih,
 • strukturno modeliranje.

izr. prof. dr. Benjamin Flander

01 3008 324

benjamin.flander@um.si


 • teorija in filozofija prava (postmodernistična filozofija prava, new critical legal studies, epistemologija pravne znanosti),
 • ustavno pravo (organizacija državne oblasti, človekove pravice v kazenskem pravosodju),
 • kritična kriminologija/penologija,
 • nadzor nad policijo.

izr. prof. dr. Danijela Frangež

01 3008 346

danijela.frangez@um.si


 • kriminalistika,
 • preiskovanje kaznivih dejanj,
 • kriminalistična strategija,
 • trgovina z ljudmi,
 • nasilje nad otroki,
 • ponarejeni medicinski izdelki.

izr. prof. dr. Rok Hacin

01 3008 333

rok.hacin@um.si


 • legitimnost kazenskega pravosodja in kazenskih sankcij,
 • penologija,
 • strah pred kriminaliteto,
 • kartiranje kriminalitete,
 • penološka statistika,
 • statistika kriminalitete,
 • primerjalna penologija,
 • kaznovalna politika.

asist. Iza Kokoravec Povh

01 3008 309

iza.kokoravec@um.si


 • kriminologija,
 • viktimologija,
 • mladoletniško prestopništvo,
 • preprečevanje kriminalitete,
 • organizirana kriminaliteta,
 • kriminalistika

izr. prof. dr. Mojca Kompara Lukančič

01 3008 341

mojca.kompara@um.si


 • leksikografija,
 • krajšave, samodejno prepoznavanje krajšav v elektronskih besedilih,
 • usvajanje, učenje, poučevanje jezika,
 • dvojezičnost,
 • korpusna lingvistika,
 • prevajanje.

prof. dr. Branko Lobnikar

01 3008 345

branko.lobnikar@um.si


 • integriteta in policijska dejavnost,
 • implementacija policijske dejavnosti v večkulturni skupnosti,
 • organizacijsko vedenje in razvoj kadrov v varnostnih organizacijah.

izr. prof. dr. Blaž Markelj

01 3008 326

blaz.markelj@um.si


 • informacijska varnost,
 • informacijski varnost in mobilne naprave,
 • informacijska varnost in računalništvo v oblaku.

prof. dr. Gorazd Meško

01 3008 328

gorazd.mesko@um.si


 • primerjalna kriminologija,
 • preprečevanje kriminalitete,
 • viktimologija,
 • penologija,
 • policijska dejavnost,
 • dejavniki prestopništva,
 • ruralna kriminologija.

doc. dr. Maja Modic

01 3008 337

maja.modic@um.si


 • pluralna policijska dejavnost,
 • odnosi med policisti in prebivalci,
 • legitimnost policijske dejavnosti.

doc. dr. Tinkara Pavšič Mrevlje

01 3008 316

tinkara.pavsic@um.si


 • travma in strategije spoprijemanja s problemskimi situacijami pri policistih in drugih službah prvega odziva,
 • starejše žrtve kaznivih dejanj,
 • agresivnost in nasilje.

asist. Teja Primc

teja.primc@um.si


 • nasilje v družini,
 • nasilje nad starejšimi,
 • detektivska dejavnost,
 • pluralna policijska dejavnost.

izr. prof. dr. Kaja Prislan Mihelič

01 3008 348

kaja.prislan@um.si


 • upravljanje varnostnih organizacij,
 • varnostni management,
 • upravljanje informacijske varnosti
 • vedenjski vidiki informacijske varnosti
 • varnost v pametnih mestih in skupnostih,
 • sodobne tehnologije v varnostni dejavnosti.

doc. dr. Boštjan Slak

01 3008 332

bostjan.slak@um.si


 • nove tehnologije v kriminalistiki,
 • vpliv medijev na preiskovalni proces,
 • kritično mišljenje in preiskovanje,
 • kriminalističnoobveščevalna dejavnost,
 • organizirana kriminaliteta,
 • beloovratniška kriminaliteta.

prof. dr. Andrej Sotlar

01 3008 311

andrej.sotlar@um.si


 • nacionalna varnost, varnostna politika,
 • obveščevalno-varnostna dejavnost,
 • zasebno varstvo,
 • pluralna policijska dejavnost.

asist. dr. Ajda Šulc

01 3008 309

ajda.sulc@um.si


 • medijska konstrukcija realnosti,
 • nestrpnost, sovražni diskurz,
 • spletna sovražna komunikacija,
 • vrstniško nasilje,
 • nasilje v šolah.

prof. dr. Bojan Tičar

01 3008 334

bojan.ticar@um.si


 • upravno pravo (materialno in formalno),
 • javna uprava (pravni vidiki organizacije in delovanja javne uprave ter javnega sektorja),
 • uradniški sistem, funkcionarsko pravo in sistem plač v javnem sektorju,
 • prekrškovno pravo (materialno in formalno, predvsem hitri postopek),
 • upravne notranje zadeve (registri, matične evidence, dokumenti, orožje, državljanstvo, društva),
 • korporativno upravljanje in forenzične preiskave v računovodstvu in financah (s poudarkom na javnih subjektih).

pred. Bernarda Tominc

01 3008 331

bernarda.tominc@um.si


 • nacionalna varnost,
 • mednarodna varnost.

izr. prof. dr. Simon Vrhovec

01 3008 342

simon.vrhovec@um.si


 • človeški dejavniki v kibernetski varnosti,
 • razvoj varne programske opreme,
 • agilne metode,
 • obvladovanje sprememb.

asist. Natalija Žarn

01 3008 339

natalija.zarn1@um.si


 • kriminologija,
 • ruralna kriminologija,
 • viktimologija,
 • preprečevanje kriminalitete.