Preverjanje in ocenjevanje znanja na študijskih programih 1., 2. in 3. stopnje študija ureja Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru.

Objava izpitnih rokov

Izpitni roki za tekoče študijsko leto so javno objavljeni na spletnih straneh Akademskega informacijskega podsistema (AIPS) Univerze v Mariboru.

Postopek prijave in odjave na izpitne roke

Navodila za študente s statusom:

 • Študent se na 1., 2. in 3. pristop k izpitu prijavi najmanj 4 dni pred izpitnim rokom.
 • Študent lahko odjavi izpit najkasneje 2 dni pred izpitom (AIPS)
 • Prijava na izpit je elektronska (AIPS).
 • Vsak 4., 5., in 6 pristop k izpitu je komisijski in se plača po veljavnem ceniku. Prijava na izpit je elektronska prek AIPS-a, najmanj 10 dni pred razpisanim izpitnim rokom. Študenti morajo sočasno v referat posredovati izpolnjen obrazec Obr. O-6 - Prijava za četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpita. V skladu s Pravilnikom o opreverjanju in ocenjevanju znanja na UM, je za 4., 5. in 6. pristop k izpitu obvezna sestava izpitne komisije. V kolikor se študent pravočasno odjavi od komisijskega izpita, se vsa dokumentacija zavrže.
 • Račun za plačilo pristopa k izpitu, se izda na dan opravljanja izpita in ga študent prejme po pošti oz. na študentski e-naslov.
 • V primeru pravočasne elektronske odjave (2 dni pred izpitnim rokom), se račun za plačilo izpita ne izstavi.

Če študent zaradi opravičljivega razloga ni pristopil k izpitu in izpita ni pravočasno odjavil, se upošteva, da je izpit odjavil pravočasno, če v roku 3 delovnih dni po izpitnem roku v referat posreduje ustrezna pisna dokazila (zdravniško opravičilo, nesreča, ...). O ustreznosti dokazil v roku 3 dni odloči strokovna služba.

Študent, ki brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu na dan, ki je bil zanj določen, ali pa če izpita ne odjavi pravočasno, sme izpit opravljati šele v drugem naslednjem izpitnem roku.

Ko kandidat iz kakršnega koli razloga ni pristopil k izpitu, se šteje, da s tem ni izkoristil pravice do pristopa k izpitu. Študent, ki se je prijavil na izpit, ki je v skladu s cenikom UM plačljiv, tega ne plača, če se na podlagi dokazil ugotovi, da na izpit ni prišel iz opravičljivih razlogov ali ga je pravočasno odjavil, medtem ko je študent iz prejšnjega odstavka izpit dolžen plačati.

 • Študenti lahko posamezni izpit opravljajo največ šestkrat. V primeru, da študent tudi v zadnjem možnem opravljanju (šestič) ne opravi posameznega izpita, se ga izpiše iz študijskega programa, po katerem je doslej študiral.

Navodila za študente brez statusa:

 • Študent se na 1., 2. in 3. pristop k izpitu prijavi najmanj 4 dni pred izpitnim rokom.
 • Študent lahko odjavi izpit najkasneje 2 dni pred izpitom (AIPS)
 • Prijava na izpit je elektronska (AIPS).
 • Vsak pristop k izpitu (1., 2., 3., 4., 5., 6.) se plača po veljavnem ceniku.
 • Vsak 4., 5. in 6. pristop k izpitu je komisijski izpit. Prijava na izpit je elektronska prek AIPS-a, najmanj 10 dni pred razpisanim izpitnim rokom. Študenti morajo sočasno v referat posredovati izpolnjen obrazec Obr. O-6 - Prijava za četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpita. V skladu s Pravilnikom o opreverjanju in ocenjevanju znanja na UM, je za 4., 5. in 6. pristop k izpitu obvezna sestava izpitne komisije. V kolikor se študent pravočasno odjavi od komisijskega izpita, se vsa dokumentacija zavrže.
 • Račun za plačilo pristopa k izpitu, se izda na dan opravljanja izpita in ga študent prejme po pošti oz. na študentski e-naslov.
 • V primeru pravočasne elektronske odjave (2 dni pred izpitnim rokom), se vam račun za plačilo izpita ne izstavi.

Če študent zaradi opravičljivega razloga ni pristopil k izpitu in izpita ni pravočasno odjavil, se upošteva, da je izpit odjavil pravočasno, če v roku 3 delovnih dni po izpitnem roku v referat posreduje ustrezna pisna dokazila (zdravniško opravičilo, nesreča, ...). O ustreznosti dokazil v roku 3 dni odloči strokovna služba.

Študent, ki brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu na dan, ki je bil zanj določen, ali pa če izpita ne odjavi pravočasno, sme izpit opravljati šele v drugem naslednjem izpitnem roku.

Ko kandidat iz kakršnega koli razloga ni pristopil k izpitu, se šteje, da s tem ni izkoristil pravice do pristopa k izpitu. Študent, ki se je prijavil na izpit, ki je v skladu s cenikom UM plačljiv, tega ne plača, če se na podlagi dokazil ugotovi, da na izpit ni prišel iz opravičljivih razlogov ali ga je pravočasno odjavil, medtem ko je študent iz prejšnjega odstavka izpit dolžen plačati.

 • Študenti lahko posamezni izpit opravljajo največ šestkrat. V primeru, da študent tudi v zadnjem možnem opravljanju (šestič) ne opravi posameznega izpita, se ga izpiše iz študijskega programa, po katerem je doslej študiral.

   Beleženje ocen v AIPS-u

   Pozitivne ocene se beležijo v zavihku Obveznosti, negativne pa v zavihku Prijavnice.

   Opravljanje zadnjega izpita pred diplomo

   Po dogovoru z nosilcem oz. izvajalcem učne enote je možno zadnji izpit študijskega programa pred diplomo oz. pred zaključkom študija ENKRAT opravljati izven razpisanih izpitnih rokov. V tem primeru študent v referatu pridobi potrdilo oz. prijavnico za opravljanje zadnjega izpita. Če je študent pri opravljanju zadnjega izpita, dogovorjenega na ta način, neuspešen, se mora za naslednji pristop prijaviti na razpisani izpitni rok. 

   Zviševanje ocene

   Dobljeno oceno posameznega izpita učne enote kateregakoli letnika se lahko zvišuje, ko so opravljene vse s študijskim programom določene obveznosti za letnik, v katerem je posamezna učna enota, in nižje letnike. Izpiti z namenom zvišanja ocene se opravljajo kot komisijski izpiti, tj. pred izpitno komisijo, ki sestoji iz predsednika in dveh članov, ki jih imenuje dekan na predlog predstojnika katedre.

   Oceno lahko študent zvišuje le v redno razpisanih izpitnih rokih v posameznem študijskem letu. Izpitni roki so navedeni na: https://aips.um.si/IzpitniRoki.aspx . V tem primeru je treba izpolniti obrazec Prijavnica na izpit in ga najmanj 10 dni pred razpisanim izpitnim rokom posredovati v pristojni referat, ki začne postopek oblikovanja izpitne komisije. Sklep o komisijskem izpitu študent prejme po elektronski pošti. Če se pri zviševanju doseže nižja ocena, velja prvotna, to je višja ocena. Število izpitov ni omejeno, se pa posamezni izpit lahko zvišuje samo enkrat.

   Skladno s 14. členom Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru št. 012/N 2/2023/412-SF je opravljanje komisijskega izpita z namenom višanja ocene brezplačna. Število brezplačnih opravljanj komisijskega izpita je odvisno od časa trajanja (števila letnikov) študijskega programa na posamezni stopnji študija tako, da za vsak letnik na posamezni stopnji študenti pridobijo pravico do dveh brezplačnih pristopov.