V primeru, da študent ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, absolventsko leto ali ponavljanje letnika, lahko na  Komisijo za študijske zadeve FVV vloži prošnjo, za katero je potrebno izpolniti obrazec  O-5 Prošnja za komisijo za študijske zadeve. Obrazcu je potrebno priložiti uradno/-a potrdilo/-a o upravičenosti vloge, njeno obrazložitev ter kopijo potrdila o plačili izdaje sklepa v višini, ki je določena s cenikom fakultete za tekoče študijsko leto (cenik se nahaja na spletni strani fakultete). Prošnje komisija presoja na osnovi »Navodila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121, ter 214. členom Statuta UM«.

Komisija za študijske zadeve FVV bo v mesecu septembru zasedala večkrat. Zadnje zasedanje Komisije za študijske zadeve FVV bo 20. 9. 2019. Prošnjo lahko študent odda najkasneje do ponedeljka, 16. 9. 2019 do 10. ure v referat, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Prošnje, ki bodo oddane po 16. 9. 2019 ne bodo obravnavane in bodo kot nepravočasne s sklepom zavržene, zato vas pozivamo, da prošnje vložite pravočasno.