V primeru, da študent ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, absolventsko leto ali ponavljanje letnika, lahko na  Komisijo za študijske zadeve FVV vloži prošnjo, za katero je potrebno izpolniti obrazec  Obr. O-5: Prošnja za komisijo za študijske zadeve. Obrazcu je potrebno priložiti uradno/-a potrdilo/-a o upravičenosti vloge, njeno obrazložitev ter kopijo potrdila o plačilu izdaje sklepa v višini, ki je določena s cenikom fakultete za tekoče študijsko leto (cenik se nahaja na spletni strani fakultete). Prošnje komisija presoja na osnovi »Navodila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121, ter 214. členom Statuta UM«.

Študent lahko na eni vlogi podredno zaproša za več možnosti. Pri vložitvi prošnje za vpis v višji letnik lahko obkroži tudi možnost ponavljanja letnika in ali podaljšanja statusa študenta. V nasprotnem primeru lahko študent, v kolikor mu vpis v višji letnik ne bi bil odobren, ostane brez statusa.

Komisija za študijske zadeve FVV bo v mesecu septembru zasedala večkrat. Zadnje zasedanje Komisije za študijske zadeve FVV bo 17. 9. 2021. Prošnjo študent odda najkasneje 10. 9. 2021 do 10. ure v referat, ne glede na vrsto prenosa pošiljke, tudi v primeru, da še čaka na rezultate izpita. V primeru, da bodo do zasedanja zadnje seje KŠZ FVV izpolnjeni pogoji za vpis, bodo vložene prošnje smatrane za brezpredmetne.

Prošnje, ki bodo oddane po 10. 9. 2021 ne bodo obravnavane in bodo kot nepravočasne s sklepom zavržene, zato vas pozivamo, da prošnje vložite pravočasno.