V primeru, da študent ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, absolventsko leto ali ponavljanje letnika, lahko na  Komisijo za študijske zadeve FVV vloži prošnjo, za katero je potrebno izpolniti obrazec  Obr. O-5: Prošnja za komisijo za študijske zadeve. Obrazcu je potrebno priložiti uradno/-a potrdilo/-a o upravičenosti vloge, njeno obrazložitev ter kopijo potrdila o plačilu izdaje sklepa v višini, ki je določena s cenikom fakultete za tekoče študijsko leto (cenik se nahaja na spletni strani fakultete). Prošnje komisija presoja na osnovi »Navodila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121, ter 214. členom Statuta UM«.

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in sklepov 1. korespondenčne seje Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 8. 2023 so bila na Univerzi v Mariboru sprejeta tudi Interventna navodila za presojo prošenj študentov v času razmer, nastalih zaradi naravne nesreče (posledica razsežnosti poplav iz avgusta 2023).

Študent lahko na eni vlogi podredno zaproša za več možnosti. Pri vložitvi prošnje za vpis v višji letnik lahko obkroži tudi možnost ponavljanja letnika in ali podaljšanja statusa študenta. V nasprotnem primeru lahko študent, v kolikor mu vpis v višji letnik ne bi bil odobren, ostane brez statusa.

Termini za oddajo prošenj in datum obravnave:

  • ROK ZA ODDAJO PROŠENJ ZA VPIS JE PODALJŠAN DO 8. 9. 2023. Prošnjo za KŠZ z ustrezno dokumentacijo lahko študent v referat vloži ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Prošnje bodo obravnavane na zadnji seji KŠZ FVV UM 14. 9. 2023. Prošnjo študent posreduje v pristojni referat, tudi v primeru, da še čaka na rezultate izpita. V primeru, da bodo do zasedanja zadnje seje KŠZ FVV UM izpolnjeni pogoji za vpis, bodo vložene prošnje smatrane za brezpredmetne.
    Prošnje, ki bodo oddane po 8. 9. 2023, ne bodo obravnavane in bodo kot nepravočasne s sklepom zavržene, zato vas pozivamo, da prošnje vložite pravočasno.

Odločitev Komisije za študijske zadeve FVV UM na vložene prošnje bo objavljena predvidoma isti dan zasedanja na spletnem AIPS študenta.