Image
Image
Image
Image

Visokošolski strokovni program Informacijska varnost razvija sposobnosti diplomantov za samostojno delo in kritičnost na področju informacijske varnosti. Diplomirani varstvoslovci informacijske varnosti so teoretično in praktično usposobljeni za izvajanje strokovnih, razvojnih in vodstvenih opravil na področjih informatike, informacijskih sistemov in varstvoslovja, predvsem z vidika mehanizmov zagotavljanja varnosti v informacijski družbi.

Temeljni cilj programa Informacijska varnost je, poleg posredovanja ustreznih znanj, tudi razvijanje sposobnosti diplomantov za samostojno delo, kritičnost ter analitičen, ustvarjalen in inovativen pristop k reševanju problemov s področja informacijske varnosti. Znanja, ki jih bodo pridobili diplomanti se tako nanašajo na poznavanje varstvoslovja, informatike, računalništva, prava in poslovno organizacijskih ved.

0
leta
Diplomirani varstvoslovec informacijske varnosti (VS) / Diplomirana varstvoslovka informacijske varnosti (VS)
0
ECTS

Predmetnik

Predmetniki in učni načrti so dostopni na spletni strani moja.um.

Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Informacijska varnost se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo, splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi60 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk.

Število razpisanih mestRedniIzredni
Ljubljana4025

Redni in izredni študij

Študij se izvaja kot redni in izredni. Oba načina študija se izvajata na sedežu Fakultete za varnostne vede v Ljubljani. Izredni študij se bo izvajal, če se bo izvajal izredni študijski program Varnost in policijsko delo in če bo število izredno vpisanih kandidatov najmanj 6. Višina šolnine za izredni študij je določena in objavljena v začetku julija v ceniku (objavljen pod "Navodila & obrazci") in jo je mogoče poravnati v enem, treh, šestih ali osmih obrokih.

Cilji programa

Temeljni cilj programa je, poleg posredovanja ustreznih znanj, tudi razvijanje sposobnosti diplomantov za samostojno delo, kritičnost ter analitičen, ustvarjalen in inovativen pristop k reševanju problemov s področja informacijske varnosti. Znanja, ki jih bodo pridobili diplomanti se tako nanašajo na poznavanje varstvoslovja, informatike, računalništva, prava in poslovno organizacijskih ved.

Diplomant pridobi visoko strokovno izobrazbo na področju varstvoslovja in informatike. Namenjen je izobraževanju strokovnjakov s področja informacijske varnosti, ki bodo usposobljeni za izvajanje strokovnih, razvojnih in vodstvenih opravil, ki zahtevajo znanje iz informatike in varstvoslovja. Študij vključuje tudi spoznanja sorodnih disciplin, kot so kriminologija, pravo, psihologija ter organizacijske in druge vede.

Diplomanti programa bodo usposobljeni opravljati delo in uporabljati pridobljena znanja na različnih področjih, ki so neposredno ali posredno vezane na področje študija. Študijski program je na vsebinskem področju aplikativno usmerjen ter omogoča diplomantom – strokovnjakom na področju informacijske varnosti – kompetentno in kompetitivno vključevanje v delovne procese, s čimer je omogočen razvoj kariere. Potreba po tovrstnih strokovnjakih se iz leta v leto povečuje, strokovnjakov pa primanjkuje.

Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa informacijska varnost na FVV bodo usposobljeni za proučevanje in za zakonito, strokovno, etično in učinkovito opravljanje nalog s področja zagotavljanja informacijske varnosti. S tem se prispeva k dviganju informacijske varnosti in posledično k demokratični družbi, varstvu človekovih pravic in svoboščin.

Predmetno specifične kompetence

Informacijska varnost je interdisciplinarna veda, ki proučuje pojave iz vidika informatike, informacijskih sistemov in varstvoslovja, notranje varnosti in varstva, razvija in proučuje mehanizme, ki jih družba uporablja za zagotavljanje varnosti in zasebnosti ter varstva države, zagotavljanja varnosti v skupnosti, organizacijah ter posameznikov pred vedenjem, ki lahko škodi posamezniku, skupnosti ali državi ter razvija teorije in metode varovanja informacij in zasebnosti omenjenih subjektov.

Pri znanstvenem proučevanju informacijska varnost razvija lastne teorije in metode s področja informatike in varstvoslovja, uporablja pa tudi spoznanja sorodnih disciplin, kot na primer kriminologije, prava, kriminalistike in organizacijskih ter drugih družboslovnih ved.

Možnosti nadaljevanja študija

Diplomant visokošolskega strokovnega študijskega programa se lahko vključi v podiplomske magistrske študijske programe druge stopnje, skladno s pogoji, ki jih določi študijski program.

Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) je visokošolski študijski program Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru Informacijska varnost uvrstila na svoj CYBERHEAD seznam. Kot izhaja iz spletne strani ENISE je seznam glavna referenčna točka za vse, ki želijo izboljšati svoje znanje na področju kibernetske varnosti. Mladim omogoča, da se premišljeno odločajo o različnih možnostih, ki jih ponuja visokošolsko izobraževanje na področju kibernetske varnosti, univerzam pa pomaga privabiti visokokakovostne študente, ki so motivirani za ohranjanje kibernetske varnosti Evrope.

Več informacij