Vpis v višji letnik, ponovni vpis in vpis v absolventski staž na vseh stopnjah študija

Vpis v višji letnik, ponovni vpis in vpis v absolventski staž bo potekal po pošti. Preko sistema AIPS se boste lahko elektronsko vpisali, če za napredovanje ali ponavljanje izpolnjujete pogoje.

Elektronski vpis bo mogoč od 16. avgusta 2024 do vključno 15. septembra 2024 do 23.59. Vašo dokumentacijo moramo v referat prejeti najkasneje 16. septembra 2024 do 14. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Prosimo vas, da dokumentacijo za vpis pošljete takoj, ko opravite elektronski vpis. Le tako vam bomo lahko vpis uredili in vam dokumentacijo vrnili v nekaj dneh.

Opis postopka vpisa za vse, ki izpolnjujejo pogoje:

 • Ko imate izpolnjene vse pogoje za vpis, lahko elektronsko izpolnite vpisni list preko sistema AIPS.
 • Če se izpiše opomba »pogoji niso opravljeni«:
  • preverite, ali so vneseni vsi opravljeni izpiti v AIPS,
  • kdor je oddal prošnjo na KŠZ, mora počakati na rešitev prošnje in vnos rešitve v AIPS.
 • Vpisni list obojestransko natisnete in ga podpišete povsod, kjer je treba. V primeru, da vpisnega lista ne podpišete, je vaš vpis neveljaven.
 • Podpisan vpisni list in študentsko izkaznico (če jo imate) pošljite  na naslov "Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana", s pripisom »Za referat«.
 • Poleg priložite prazno kuverto (velikosti A5), na katero čitljivo napišite vaše ime in priimek ter naslov (znamke ni treba priložiti).
 • Študenti izrednega/plačljivega študija poleg vpisnega lista izpolnite ter podpišete še 2 izvoda pogodb in nam 1 izvod skupaj z vpisnim listom ter študentsko izkaznico (če jo imate) pošljete na fakulteto (en izvod pogodbe obdržite za svojo evidenco).
  Fakulteta lahko za plačilo šolnine izstavi račun drugi pravni osebi (v nadaljevanju plačniku). Za potrebe izstavitve računa plačnik izpolni Izjavo plačnika o plačilu stroškov študija. Izjavo se ob vpisu priloži k izvodu pogodbe, ki študent posreduje v referat. Če šolnino plača plačnik, se ta poravna v enkratnem znesku.
 • Ko bomo v referatu na podlagi prejetega vpisnega lista potrdili vaš vpis za naslednje študijsko leto – vpis za naslednje študijsko leto bo viden v vašem AIPS pod zavihkom »Listovnik -> Moj študij na UM«, boste na naslov, ki ga boste navedli na kuverto, prejeli 4 izvode potrdil o vpisu in potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih, študentsko izkaznico s hologramsko nalepko, naknadno pa še plačilni nalog za stroške študija. Cenik je objavljen na spletni strani Moja.UM. Stroške študija poravnate po prejetju plačilnih nalogov.
 • Če potrebujete več potrdil o vpisu, kot jih boste prejeli, sistem AIPS omogoča naročanje potrdil o vpisu (na enem izvodu sta dve potrdili). Prav tako lahko naročite potrdilo o opravljenih obveznostih. Naročena potrdila vam pošljemo v nekaj dneh po pošti.

Vpis bo urejen predvidoma v roku enega tedna od prejema popolne vpisne dokumentacije. Na AIPS se lahko preveri status e-vpisa.

Izpiše se opomba:

 • neobdelan - pomeni, da vpis še ni v urejanju;
 • odprt - pomeni, da z vpisno dokumentacijo oz. z vpisnim listom ni vse v redu. Razlog bo zapisan v komentarju referenta;
 • vpisan - pomeni, da je vpis urejen.

Kako se vpišejo študenti, ki nameravajo ponavljati letnik?

 • Študent, ki izpolnjuje pogoje za ponavljanje letnika (pogoji za ponavljanje letnika so navedeni pod zavihkom »Ponovni vpis v letnik«), predhodno pošlje elektronsko pošto na referat.fvv@um.si in se lahko po prejetju potrditve ponovno vpiše v letnik na način e-vpisa.
 • Študent, ki je zbral manj kot 30 ECTS in več kot 15 ECTS (podatek o doseženih ECTS je viden v AIPS) in želi ponavljati letnik, mora obvezno vložiti prošnjo za ponavljanje letnika s pripadajočimi dokazili na Komisijo za študijske zadeve FVV najkasneje do 6. 9. 2024 do 10.00 v referat, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Prošnje, ki bodo oddane po tem datumu, ne bodo obravnavane in bodo kot nepravočasne s sklepom zavržene. Postopek vložitve prošnje je naveden na spletni strani pod zavihkom "Vloga za študijsko komisijo".
 • Študenti ponavljavci izrednega študija pred e-vpisom na elektronski naslov referat.fvv@um.si zaprosite za pogodbe za študij.

Izbirni predmeti

Prosimo upoštevajte, da morate ob vpisu v višji letnik, skladno s predmetnikom, izbrati tudi izbirne predmete ter študenti magistrskega programa tudi module. Izbira se vrši na principu – »prvi se vpisuje/prvi izbira«.

3. letnik VS (VPD in IV) program
Navzgor se omeji število vpisanih študentov v posamezen izbirni predmet na 40 študentov/predmet na rednem študiju.

Minimalno število študentov, prijavljenih na posamezni izbirni predmet je 5 ali več na izrednem študiju.

3. letnik UN program
Navzgor se omeji število vpisanih študentov v posamezen izbirni predmet na 40 študentov/predmet na rednem študiju.

2. letnik MAG program
Navzgor se omeji število vpisanih študentov v posamezen modul. Redni študij: 15 študentov/modul. Izredni študij: 10 študentov/modul (v primeru več kot 30 vpisanih študentov, se število vpisanih študentov v posamezen modul omeji na 15).

Navzgor se omeji število vpisanih študentov v posamezen izbirni predmet na 18 študentov/predmet na rednem študiju.

Minimalno število študentov, prijavljenih na posamezni izbirni predmet je 3 ali več na izrednem študiju.

Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost

Univerza v Mariboru ponuja študentom poleg osnovne študijske dejavnosti ​tudi kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost (KOOD), ki se po vsebini uvršča na področja športa, umetnosti in kulture, raziskav, projektov, prostovoljstva, varovanja zdravja itd. Te učne enote lahko študent​​i izberejo v okviru proste izbirnosti ali kot dodatne učne enote. Več informacij o KOOD.

Nadaljevanje študija po vpisu brez statusa

Če ste študent brez statusa in ste izpolnili vse pogoje za vpis v višji letnik, morate pred vpisom v višji letnik na elektronski naslov referat.fvv@um.si zaprositi, da vam omogočimo elektronski vpis in študentom izrednega študija posredujemo tudi pogodbe za študij.