Napredovanje pod izrednimi pogoji je opredeljeno s Statutom UM.

VS in UN PROGRAM

Študent napreduje v drugi letnik, če je z opravljenimi obveznostmi prvega letnika zbral najmanj 51 ECTS. Študent napreduje v tretji letnik, če je opravil vse obveznosti prvega letnika (zbral 60 ECTS točk) in je v drugem letniku zbral najmanj 51 ECTS točk.

Študent, ki je zbral manj kot 51 ECTS, lahko na osnovi pisne prošnje, ki ji predloži upravičljive razloge opredeljene s Statutom UM, zaprosi Komisijo za študijske zadeve FVV za vpis v višji letnik. To velja za napredovanje iz 1. v 2. in iz 2. v 3. letnik.

MAG PROGRAM

Napredovanje iz letnika v letnik je mogoče, če študent izpolni s študijskim programom in s Statutom UM, določene obveznosti. Študent mora za napredovanje iz prvega letnika v drugi letnik z opravljenimi obveznostmi zbrati najmanj 51 ECTS. Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, lahko Komisija za študijske zadeve FVV na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik, če ima izpolnjenih več kot polovico obveznosti (30 ECTS) in če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov (85. člen Statuta UM).

Študent, ki je zbral manj kot 51 ECTS, lahko na osnovi pisne prošnje, ki ji predloži upravičljive razloge opredeljene s Statutom UM, zaprosi Komisijo za študijske zadeve FVV za vpis v višji letnik.

DR PROGRAM

Doktorskemu študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, lahko Komisija za znanstveno raziskovalno delo FVV na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik, če izpolnjuje več kot 30 ECTS in če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov (85. člen Statuta UM). Prošnjo za Komisijo za znanstveno raziskovalno delo FVV z dokazili o upravičenosti prošnje, lahko študent odda najkasneje  1. 9. 2023 do 10. ure v referat, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Prošnje, ki bodo oddane po 1. 9. 2023 ne bodo obravnavane in bodo kot nepravočasne s sklepom zavržene, zato vas pozivamo, da prošnje vložite pravočasno.

Napredovanje iz prvega v drugi letnik (4-letni program)

Študent mora za napredovanje iz prvega v drugi letnik zbrati najmanj 36 ECTS iz obveznosti tekočega letnika, pri čemer mora obvezno opraviti izpite iz sledečih predmetov:

Individualno raziskovalno delo je primarno namenjeno izdelavi doktorske naloge in ga praviloma vodi predlagani mentor (tudi somentor). Individualno raziskovalno delo 1 je uspešno opravljeno po pozitivno ocenjeni predstavitvi dispozicije doktorske naloge na seji pristojne katedre. Kdaj je dispozicija pripravljena za predstavitev, odloči mentor. Dispozicijo se na seji lahko sprejme ali pa zavrne. Doktorski študenti morajo zadnjo verzijo dispozicije doktorske disertacije v elektronski obliki posredovati v referat.

Napredovanje iz drugega v tretji letnik (4-letni program)

Študent mora za napredovanje iz drugega v tretji letnik, opraviti vse študijske obveznosti iz prvega letnika letnik in zbrati najmanj 48 ECTS iz obveznosti tekočega letnika, pri čemer mora obvezno opraviti izpite iz sledečih predmetov:

Individualno raziskovalno delo 3 je namenjeno prijavi teme doktorske disertacije na fakulteti. Doktorski študenti zadnjo verzijo dispozicije doktorske disertacije in vso pripadajočo dokumentacijo za prijavo teme v elektronski obliki posredujejo v referat. Dokumentacija za prijavo teme je dostopna na spletni strani: https://www.fvv.um.si/vstopna-stran/studij/zaklkjucna-dela/  . Individualno raziskovalno delo 3 je uspešno opravljeno po potrjeni temi dispozicije doktorske naloge ter delovne/-ga mentorja/-ice in/ali somentorja/-ice na Senatu FVV.

Napredovanje iz tretjega v četrti letnik (4-letni program)

Študent mora za napredovanje iz tretjega v četrti letnik, opraviti vse študijske obveznosti iz drugega letnika letnik in zbrati najmanj 36 ECTS iz obveznosti tekočega letnika, pri čemer mora obvezno opraviti izpite iz sledečih predmetov:

Individualno raziskovalno delo 4 je namenjeno prijavi teme doktorske disertacije na univerzi. Individualno raziskovalno delo 4 je uspešno opravljeno po potrjeni temi doktorske naloge ter mentorja/-ice in/ali somentorja/-ice na Senatu UM.

Zaključek študija po 4-letnem programu

Študent uspešno zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere skupno 240 ECTS, je oddal napisano doktorsko disertacijo in jo uspešno javno zagovarja.

Zaključek študija po 3-letnem programu

Individualno raziskovalno delo 3 je uspešno opravljeno po pridobitvi pozitivne ocene strokovne komisije o doktorski nalogi in sprejetju sklepa na seji Senata FVV. Študent uspešno zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere skupno 180 ECTS, je oddal napisano doktorsko disertacijo in jo uspešno javno zagovarja.