Napredovanje pod izrednimi pogoji je opredeljeno s Statutom UM.

VS in UN PROGRAM

Študent napreduje v 2. letnik, če je z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbral najmanj 51 ECTS. Študent napreduje v 3. letnik, če je opravil vse obveznosti 1. letnika (zbral 60 ECTS točk) in je v 2. letniku zbral najmanj 51 ECTS točk.

Študent, ki ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev za vpis (študent, ki je zbral manj kot 51 ECTS), lahko na osnovi pisne prošnje zaprosi Komisijo za študijske zadeve FVV za vpis v višji letnik, ki naj bi ji priložil opravičljive razloge opredeljene s Statutom UM. To velja za napredovanje iz 1. v 2. in iz 2. v 3. letnik.

MAG PROGRAM

Napredovanje iz letnika v letnik je mogoče, če študent izpolni s študijskim programom in s Statutom UM, določene obveznosti. Študent mora za napredovanje iz prvega letnika v drugi letnik z opravljenimi obveznostmi zbrati najmanj 51 ECTS. Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, lahko Komisija za študijske zadeve FVV na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik, če ima izpolnjenih več kot polovico obveznosti (30 ECTS) in če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov (85. člen Statuta UM).

DR PROGRAM

Napredovanje iz prvega v drugi letnik

Študent mora za napredovanje iz prvega letnika v drugi letnik zbrati 40 ECTS, pri čemer mora obvezno opraviti izpite iz sledečih predmetov:

Individualno raziskovalno delo je primarno namenjeno izdelavi doktorske naloge in ga praviloma vodi predlagani mentor (tudi somentor). Individualno raziskovalno delo 1 je uspešno opravljeno po pozitivno ocenjeni predstavitvi dispozicije doktorske naloge na seji pristojne katedre. Kdaj je dispozicija pripravljena za predstavitev, odloči mentor. Dispozicijo se na seji lahko sprejme ali pa zavrne.

Doktorski študenti morajo zadnjo verzijo dispozicije doktorske disertacije v elektronski obliki posredovati v referat.

Napredovanje iz drugega v tretji letnik

Študent mora za napredovanje iz drugega v tretji letnik zbrati 30 ECTS iz obveznosti tekočega letnika, pri čemer mora obvezno opraviti izpite iz sledečih predmetov:

Individualno raziskovalno delo 2 je uspešno opravljeno, ko je pridobljena pozitivna ocena strokovne komisije o dispoziciji doktorske naloge, ko je ocena potrjena na Senatu FVV ter na Senatu Univerze v Mariboru. Ta pogoj velja tudi za študente, ki so se neposredno vpisali v 2. letnik. Študent mora za napredovanje v tretji letnik opraviti tudi vse obveznosti iz prvega letnika.

Individualno raziskovalno delo 3 je uspešno opravljeno po pridobitvi pozitivne ocene strokovne komisije o doktorski nalogi in sprejetju sklepa na seji Senata FVV.

Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, lahko Komisija za znanstveno raziskovalno delo FVV na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik, če izpolnjuje več kot 30 ECTS in če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov (85. člen Statuta UM).