Napredovanje pod izrednimi pogoji je opredeljeno s Statutom UM.

VS in UN PROGRAM

Študent napreduje v drugi letnik, če je z opravljenimi obveznostmi prvega letnika zbral najmanj 51 ECTS. Študent napreduje v tretji letnik, če je opravil vse obveznosti prvega letnika (zbral 60 ECTS točk) in je v drugem letniku zbral najmanj 51 ECTS točk.

Študent, ki je zbral manj kot 51 ECTS, lahko na osnovi pisne prošnje, ki ji predloži upravičljive razloge opredeljene s Statutom UM, zaprosi Komisijo za študijske zadeve FVV za vpis v višji letnik. To velja za napredovanje iz 1. v 2. in iz 2. v 3. letnik.

MAG PROGRAM

Napredovanje iz letnika v letnik je mogoče, če študent izpolni s študijskim programom in s Statutom UM, določene obveznosti. Študent mora za napredovanje iz prvega letnika v drugi letnik z opravljenimi obveznostmi zbrati najmanj 51 ECTS. Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, lahko Komisija za študijske zadeve FVV na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik, če ima izpolnjenih več kot polovico obveznosti (30 ECTS) in če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov (85. člen Statuta UM).

Študent, ki je zbral manj kot 51 ECTS, lahko na osnovi pisne prošnje, ki ji predloži upravičljive razloge opredeljene s Statutom UM, zaprosi Komisijo za študijske zadeve FVV za vpis v višji letnik.

Znanje slovenskega jezika za tujce

Študenti_ke morajo pred vpisom 2. letnik izkazati znanje slovenskega jezika na ravni A2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (SEJO) z ustreznim potrdilom.

Študenti_ke, ki so opravili splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika.

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:

  • potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni A2 ali enakovredno potrdilo,
  • spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
  • maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet slovenski jezik,
  • spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
  • diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.

Tečaji in izpiti iz slovenskega jezika

OSNOVNA, SREDNJA in VISOKA RAVEN C2
Univerza v Ljubljani Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik
Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)1 241 86 47
E-mail: centerslo@ff.uni-lj.si
Spletna stran: https://centerslo.si

OSNOVNA, SREDNJA in VISOKA RAVEN C2
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Referat za študentske zadeve
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Tel: +386 (0)2 22 93 796
E-mail: ciril.kolar@um.si
Spletna stran: https://ff.um.si/o-fakulteti/izpit-iz-slovenskega-jezika-za-tuje-studentke-in-studente/

OSNOVNA RAVEN
Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza
Maistrova 5, 2000 Maribor
tel.: +386 (0)2 23 41 111
E-mail: info@azm-lu.si
Spletna stran: www.azm-lu.si

Izpit se lahko opravlja tudi na drugih javnih izobraževalnih ustanovah v tujini, v katerih je stopnja znanja slovenskega jezika navedena v skladu s Skupnim evropskim jezikovnim okvirom (SEJO/CEFR).

Uporabno: Slovene for Foreigners

DR PROGRAM

Doktorskemu študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, lahko Komisija za znanstveno raziskovalno delo FVV na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik, če izpolnjuje več kot 30 ECTS in če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov (85. člen Statuta UM). Prošnjo za Komisijo za znanstveno raziskovalno delo FVV z dokazili o upravičenosti prošnje, lahko študent odda najkasneje  2. 9. 2024 do 10. ure v referat, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Prošnje, ki bodo oddane po tem datumu ne bodo obravnavane in bodo kot nepravočasne s sklepom zavržene, zato vas pozivamo, da prošnje vložite pravočasno.

Napredovanje iz prvega v drugi letnik (4-letni program)

Študent mora za napredovanje iz prvega v drugi letnik zbrati najmanj 36 ECTS iz obveznosti tekočega letnika, pri čemer mora obvezno opraviti izpite iz sledečih predmetov:

Individualno raziskovalno delo je primarno namenjeno izdelavi doktorske naloge in ga praviloma vodi predlagani mentor (tudi somentor). Individualno raziskovalno delo 1 je uspešno opravljeno po pozitivno ocenjeni predstavitvi dispozicije doktorske naloge na seji pristojne katedre. Kdaj je dispozicija pripravljena za predstavitev, odloči mentor. Dispozicijo se na seji lahko sprejme ali pa zavrne.

Napredovanje iz drugega v tretji letnik (4-letni program)

Študent mora za napredovanje iz drugega v tretji letnik, opraviti vse študijske obveznosti iz prvega letnika letnik in zbrati najmanj 48 ECTS iz obveznosti tekočega letnika, pri čemer mora obvezno opraviti izpite iz sledečih predmetov:

Individualno raziskovalno delo 3 je namenjeno prijavi teme doktorske disertacije na fakulteti. Doktorski študenti zadnjo verzijo dispozicije doktorske disertacije in vso pripadajočo dokumentacijo za prijavo teme v elektronski obliki posredujejo v referat. Dokumentacija za prijavo teme je dostopna na spletni strani: https://www.fvv.um.si/vstopna-stran/studij/zaklkjucna-dela/  . Individualno raziskovalno delo 3 je uspešno opravljeno po potrjeni temi dispozicije doktorske naloge ter delovne/-ga mentorja/-ice in/ali somentorja/-ice na Senatu FVV.

Napredovanje iz tretjega v četrti letnik (4-letni program)

Študent mora za napredovanje iz tretjega v četrti letnik, opraviti vse študijske obveznosti iz drugega letnika letnik in zbrati najmanj 36 ECTS iz obveznosti tekočega letnika, pri čemer mora obvezno opraviti izpite iz sledečih predmetov:

Individualno raziskovalno delo 4 je namenjeno prijavi teme doktorske disertacije na univerzi. Individualno raziskovalno delo 4 je uspešno opravljeno po potrjeni temi doktorske naloge ter mentorja/-ice in/ali somentorja/-ice na Senatu UM.

Zaključek študija po 4-letnem programu

Študent uspešno zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere skupno 240 ECTS, je oddal napisano doktorsko disertacijo in jo uspešno javno zagovarja.

Zaključek študija po 3-letnem programu

Individualno raziskovalno delo 3 je uspešno opravljeno po pridobitvi pozitivne ocene strokovne komisije o doktorski nalogi in sprejetju sklepa na seji Senata FVV. Študent uspešno zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere skupno 180 ECTS, je oddal napisano doktorsko disertacijo in jo uspešno javno zagovarja.