Namen tega razpisa je omogočiti študentom in mladim diplomantom UM izkušnjo v tujini, ki jim prinaša pozitivne in dolgoročne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj ter spodbuja mobilnost. Glavni cilj tega razpisa je omogočiti študentom in mladim diplomantom UM pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju ali delu doma:

  • izboljšan učni uspeh;
  • boljša zaposljivost in poklicne možnosti;
  • okrepljena samoiniciativnost in podjetništvo;
  • večja samostojnost in samozavest;
  • izboljšano znanje tujih jezikov;
  • okrepljena medkulturna zavest;
  • aktivnejša udeležba v družbi;
  • okrepitev osveščenosti in razumevanje drugih kultur in držav z zagotavljanjem priložnosti za vzpostavitev omrežij mednarodnih stikov;
  • boljša osveščenost o evropskem projektu in vrednotah EU;
  • večja motivacija za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini.

Strokovno praktično usposabljanje v tujini mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta, za kar morajo jamčiti vsi vključeni akterji pred začetkom mobilnosti, še posebej pa mentor na matični fakulteti in Erasmus fakultetni koordinator s podpisom dokumenta »Learning Agreement for Traineeship«.

Praktično usposabljanje v tujini lahko opravljajo tudi mladi diplomanti UM, vendar se morajo na razpis prijaviti v zadnjem letu študija (torej v času, ko še imajo aktiven status študenta), strokovno praktično usposabljanje pa morajo zaključiti v roku enega leta po zaključeni diplomi.

Mobilnost lahko traja od 2 meseca (min. 60 dni) do 12 mesecev. Študent lahko koristi Erasmus status in prejme Erasmus dotacijo za obdobja mobilnosti, ki skupaj trajajo največ 12 mesecev na posamezni cikel ali stopnjo študija, neodvisno od števila ali vrste dejavnosti mobilnosti. Čas potovanja v skladu s pogoji programa ne more biti vštet v trajanje obdobja, za katero je študent upravičen prejeti finančno dotacijo.

Obdobje mobilnosti je mogoče realizirati med študijem prve, druge in tretje stopnje oz. v roku največ enega leta po tem, ko študent diplomira. V to so zajeta tudi „asistentstva" za bodoče učitelje.

Partnerja v tujini, pri katerem bo študent opravljal prakso, si mora študent najti sam. CMEPIUS svetuje previdnost glede raznih posredniških agencij in svetuje študentom direkten stik s podjetji.

Podrobnejše informacije o programu Erasmus+ prakse najdete na spletni strani mobilnosti študentov Unierze v Mariboru.

Za dodatne informacije sta vam na voljo Erasmus koordinator na FVV, izr. prof. dr. Kaja Prislan Mihelič (kaja.prislan@um.si),  ali Erasmus koordinatorica na UM, gospa lidija.sosic@um.si, 02 23 55 268.