Fakulteta za varnostne vede

Organi fakultete

Senat

Senat FVV je strokovni organ fakultete, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru in študenti. Senat je sestavljen iz 9 članov; 6 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev po področjih, ki jih razvija Fakulteta za varnostne vede, 2 člana iz vrst študentov in dekan, ki je član senata po funkciji. Predsednik senata je dekan fakultete prof. dr. Igor Bernik.

Člani senata:

 • prof. dr. Igor Bernik (predsednik)
 • prof. dr. Gorazd Meško
 • izr. prof. dr. Danijela Frangež
 • izr. prof. dr. Miha Dvojmoč
 • izr. prof. dr. Simon Vrhovec
 • prof. dr. Bojan Tičar
 • izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman
 • Matevž Čelik (študent)
 • Nejc Kotnik ( študent)
Za obravnavanje in proučevanje vprašanj in dajanje mnenj, predlogov in stališč z delovnega področja senata FVV ima naslednje stalne komisije:

Akademski zbor

Akademski zbor je najvišji organ fakultete, ki deluje na temelju akademske svobode in demokratičnega izražanja mnenj in stališč svojih članov.

Sestavljajo ga vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci ter predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet FVV, tako da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. Pri delu Akademskega zbora sodelujejo tudi drugi delavci FVV, in sicer tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov Akademskega zbora.

Formalne pristojnosti akademskega zbora so:

 • volitve članov senata fakultete;
 • vodenje izbirnega postopka kandidatov za dekana, ki jih predlaga senatu fakultete;
 • obravnavanje in sprejem programa razvoja članice;
 • obravnavanje poročila o delu članice ter dajanje predlogov in pobud senatu članice;
 • in opravljanje drugih nalog, ki jih določa Statut Univerze v Mariboru oziroma zakonodaja.

Predsednik akademskega zbora je prof. dr. Bojan Dobovšek, namestnica predsednika Akademskega zbora je izr. prof. dr. Katja Eman.

Člani Akademskega zbora FVV iz vrst študentov so: Matevž Čelik, Klavdija Šebjan, Ana Jovanovska, Katja Kostanjevec, Nejc Kotnik, Tia Pavlović, Žiga Temnikar.

Člani Akademskega zbora iz vrst strokovnih sodelavcev: Gregor Bec, Barbara Erjavec, mag. Nina Kržič, Aleksander Podlogar, Darja Stele, Tina Štrakl, Anja Zahirović.

Poslovodni odbor

Poslovodni odbor fakultete nadzira poslovanje članice v zadevah materialne narave glede odločitev, ki jih sprejme dekan pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih fakulteta pridobiva v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Člani Poslovodnega odbora FVV: prof. dr. Igor Bernik (dekan), prof. dr. Andrej Sotlar, izr. prof. dr. Benjamin Flander, asist. dr. Anže Mihelič, Aleksander Podlogar, Nejc Kotnik (prodekan za študentska vprašanja), Anja Zahirović (tajnica fakultete)

Dekan

Dekan je strokovni vodja fakultete.

Zastopa, vodi in predstavlja  FVV ter odloča o njenem poslovanju. Organizira, vodi in usklajuje izobraževalno, znanstvenoraziskovalno in drugo delo, skrbi za zakonitost dela, za finančno poslovanje članice, sklicuje seje senata, odloča o delovnih razmerjih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi, Statutom in drugimi splošnimi akti univerze.

Za svoje delo odgovarja rektorju, Senatu FVV in Akademskemu zboru FVV. Dekana imenuje rektor univerze na predlog senata članice za dobo štirih let.

Dekan

Dekanat

01 3008 340

Študentski svet

Študentski svet FVV je avtonomni organ študentov FVV preko katerega študentje skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze v Mariboru in Pravilnikom o delovanju in sestavi študentskih svetov samostojno in avtonomno urejamo svoje delovanje ter zagotavljamo in izvajamo soupravljanje FVV

Več o Študentskem svetu