1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Naslov:

Kotnikova ulica 8

Pošta:

1000 Ljubljana

Telefon:

01 3008 300

E-pošta

Odgovorna uradna oseba:

red. prof. dr. Igor Bernik

Datum prve objave kataloga:

6. 4. 2007

Datum zadnje spremembe kataloga:

6. 2. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

Druge oblike kataloga:

katalog je v tiskalni obliki na voljo na naslovu UM FVV

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Delovno področje javnega zavoda:

Fakulteta za varnostne vede je edina visokošolska izobraževalna institucija s področja varstvoslovja v Sloveniji, ki skrbi za razvoj tega področja pri nas, za izmenjavo izkušenj in tudi za kakovost in mednarodno primerljivost študijskih programov.

Varstvoslovje je interdisciplinarna veda, ki proučuje pojav varnosti in varstva, razvija in proučuje mehanizme, ki jih družba uporablja za zagotavljanja notranje varnosti in varstva države, lokalnih skupnosti, organizacij ter posameznikov pred vedenjem, ki lahko škodi posamezniku, skupnosti ali državi ter razvija teorije in metode na tem področju. Varstvoslovje se ukvarja tudi z načinom organiziranja, vodenja in delovanja varnostne dejavnosti v družbi.

Člani vodstva fakultete;

Seznam kateder:

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja, odgovorna oseba za stik z lobisti

Pristojna oseba:

Anja Zahirović, tajnica fakultete
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana
tel.: 01 3008 304
e-pošta: anja.zahirovic@um.si

Odgovorna oseba za stik z lobisti

prof. dr. Andrej Sotlar, prodekan
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana
tel.: 01 3008 340
e-pošta: andrej.sotlar@um.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Državni register:

Splošni akti organa:

Predpisi EU:

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov javnega zavoda:

2.e Seje organov javnega zavoda

Seje Senata Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru:

Seje Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru:

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov ter mnenj, poročil in analiz s področja dela javnega zavoda

2.g Katalog upravnih postopkov in drugih storitev javnega zavoda

Katalog upravnih postopkov, ki jih vodi UM FVV:

 • postopki za vpis v študijske program
 • postopki pri odločanju o prošnjah študentov
 • postopki pri odločanju o pritožbah študentov
 • nostrifikacijski postopki - priznanje v tujini pridobljenih diplom
 • izvolitve v nazive

Podatki o dostopnosti UM FVV:

Uradne ure Referata za študijske zadeve UM FVV:

 • ponedeljek in četrtek od 14.00 do 16.00
 • torek, sreda in petek od 8.00 do 10.00

Uradne ure Knjižnice UM FVV:

od 1. 9. do 30. 6.:

 • ponedeljek in četrtek: 8.30-11.30 in 12.30-16.30
 • torek, sreda in petek: 8.30-11.30 in 12.30-14.30

od 1. 7. do 31. 8.:

 • 8.30-11.30 in 12.30-14.30

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2:

Razpisi delovnih mest:

Aktualni razpisi prostih delovnih mest so objavljeni na naslovni spletni strani med novicami

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

 • Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov (pravna podlaga: 81. člen Zakona o visokem šolstvu).
 • Evidenca izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju (pravna podlaga: 81. člen Zakona o visokem šolstvu).
 • Evidenca osebnih kartonov, ki se vodijo za vsakega študenta od vključitve v študij končanja študija oziroma izpisa (pravna podlaga: 81. člen Zakona o visokem šolstvu).
 • Evidence zapisnikov o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena (pravna podlaga: 81. člen Zakona o visokem šolstvu).
 • Evidenca o zaposlenih delavcih (pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti).
 • Evidenca o stroških dela (pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti).
 • Evidenca o izrabi delovnega časa (pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti).
 • Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom (pravna podlaga: Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom).
 • Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja (pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu)
 • Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev (pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu).
 • Evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja.
 • Evidenca o izvolitvah v nazive.
 • Seznam prejemnikov častnih naslovov, priznanj in nagrad UM FVV

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke:

Predmetniki in učni načrti dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov na UM FVV

2.k Druge informacije javnega značaja

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:
/
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:
Informacije javnega značaja so dostopne na spletnih straneh (https://www.fvv.um.si/) ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne v prostorih UM FVV vsak delavnik med 8.00 in 15.00 uro.
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:
 • osebni dostop na sedežu javnega zavoda
 • dostop po elektronski poti
Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:

 • ustna zahteva
 • preko telefona
 • po elektronski pošti

Formalna zahteva:

 • zahteva podana ustno na zapisnik
 • pisna zahteva po pošti
 • vložitev zahteve po elektronski pošri

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov UM FVV: fvv@um.si

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:
Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani UM FVV nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.
Delni dostop:
/

4. Stroškovnik in cenik

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:
Katalogu informacij javnega značaja na spletni strani UM imamo v točki 3. glede stroškov posredovanja informacij javnega značaja navedeno, da je enotni stroškovnik določen z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (VI. poglavje, členi 16 do 18). Ta stroškovnik je predpisan, zato svojega stroškovnika/cenika nimamo.
Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:
/