Image
Image
Image
Image

Visokošolski strokovni program Varnost in policijsko delo razvija sposobnosti diplomantov za samostojno delo in kritičnost na področju varstvoslovja. Diplomirani varstvoslovci visokošolskega strokovnega programa imajo teoretična in praktična znanja za izvajanje zahtevnih strokovnih opravil na področju zagotavljanja varnosti in za vodenje varnostnih organizacij.

Visokošolski strokovni študijski program »varnost in policijsko delo« lahko strnemo v naslednjih točkah:

  • razumevanje delovanja varnostnega sistema tako v časovni (zgodovinski) kot v konkretni družbeni situaciji
  • odkrivanje, analiziranje in reševanje varnostnih problemov tako v organizacijah kot v različnih skupnostih,
  • izvajanje akcijskih raziskav ter osnov aplikativnega raziskovanja na področju raziskovanja varnostnih pojavov tako v lokalnih skupnostih, organizacijah kot v mednarodnem prostoru,
  • sposobnost za aplikativnost teoretičnih spoznanj varstvoslovja v konkretno delovno ali bivanjsko okolje ter sposobnost sintetizirati znanja varstvoslovja in drugih sorodnih ved,
  • upravljanje komunikacijskega procesa s pomočjo sodobne tehnologije ter z uporabo ustreznih komunikacijskih tehnik med različnimi dejavniki v situacijah soodvisnosti za zagotavljanje varnosti tako v lokalnem kot v mednarodnem okolju.

 

 

0
leta
Diplomirani varstvoslovec (VS) / diplomirana varstvoslovka (VS)
0
ECTS točk

Predmetnik

Predmetniki in učni načrti so dostopni na spletni strani moja.um.

Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Varnost in policijsko delo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo, splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 60 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk.

Število razpisanih mestRedniIzredni
Ljubljana8060

Redni in izredni študij

Študij se izvaja kot redni in izredni. Oba načina študija se izvajata na sedežu fakultete v Ljubljani.

Izredni študij se bo izvajal, če bo v prvem in drugem prijavnem roku vpisanih najmanj 20 študentov. Višina šolnine za izredni študij je določena in objavljena v začetku julija v ceniku (objavljen pod "Navodila & obrazci") in jo je mogoče poravnati v enem, treh, šestih ali osmih obrokih.

Cilji programa

Temeljni cilj programa je, poleg posredovanja ustreznih znanj, tudi razvijanje sposobnosti diplomantov za samostojno delo, kritičnost ter analitičen, ustvarjalen in inovativen pristop k reševanju problemov s področja varnosti. Cilj programa »Varnost in policijsko delo« je doseči, da bodo diplomanti visokega strokovnega programa usposobljeni za razumevanje, vodenje in upravljanje procesov na področju zagotavljanja varnosti.

Poleg posredovanja ustreznih znanj program razvija sposobnosti diplomantov za samostojno delo in kritičnost na specifičnem predmetnem področju. S povezanostjo raziskovanja, poučevanja in študija se urmeriesničujejo pričakovanja slušateljev, zaposlenih, bodočih zaposlovalcev in družbe nasploh. Z izobraževanjem in raziskovanjem v okviru programa se razvija varstvoslovje kot posebna interdisciplinarna družbena veda.

Predmetno specifične kompetence

Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa Varnost in policijsko delo na FVV so strokovnjaki s praktičnim znanjem za delo v varnostnih organizacijah, sodelovanje v zahtevnih procesih s področja varnosti ter izvajanje zahtevnih strokovnih opravil, ki spadajo na področje varstvoslovja. Sposobni so prevzemati zahtevne naloge pri delu, analiziranju in planiranju varnostnih procesov tako v državnih, nevladnih kot gospodarskih organizacijah.

Možnosti nadaljevanja študija

Diplomant visokošolskega strokovnega študijskega programa se lahko vključi v podiplomske magistrske študijske programe druge stopnje, skladno s pogoji, ki jih določi študijski program.