Kakovost vodi k odličnosti!
slogan Komisije za kakovost FVV

Le ob tej predpostavki pridejo do izraza vse potencialne sposobnosti tako imenovanega človeškega kapitala pri doseganju postavljenih ciljev na pedagoškem, strokovnem in raziskovalnem področju. Nosilci visokošolske dejavnosti se zavedamo pomena kvalitete v sodobnem svetu, kajti le-ta omogoča, da smo kot institucija in kot posameznik korak pred drugimi. Na ta način dosegamo intelektualne in materialne učinke, ki omogočajo razvoj vsakega izmed nas v naši delovni skupnosti.

Delovanje komisije za kakovost

Komisija za kakovost (KOK) stremi k zagotavljanju kakovosti fakultete na vseh področjih njenega delovanja. KOK s svojo svetovalno vlogo skrbi za sistem neprestanega zagotavljanja kakovosti, ki obsega dva temeljna procesa. Namen prvega procesa je identifikacija priložnosti za izboljšave delovanja, v okviru katerega se poskuša na podlagi inovacijskih predlogov zaposlenih ali drugih indikatorjev razviti izvedljive ukrepe za izboljšanje kakovosti. Namen drugega procesa je merjenje kakovosti ključnih poslovnih procesov, s čimer je mogoča optimizacija ključnih delovnih procesov fakultete. Da bi lahko procesi tekli tekoče, je KOK aktiven skozi celo leto. Poleg tega ima KOK med svojimi člani zunanjega svetovalca, ki s svojimi izkušnjami ter nepristranskim pogledom skrbi za inovativno in strokovno delovanje KOK.

Člani

  • prof. dr. Branko Lobnikar (predsednik)
  • izr. prof. dr. Rok Hacin (namestnik predsednika)
  • izr. prof. dr. Blaž Markelj
  • izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman
  • asist. Teja Primc
  • doc. dr. Vanja Erčulj
  • pred. Bernarda Tominc
  • Barbara Erjavec
  • Tia Pavlović (študentka)
  • Hana Cigole (študentka)