Navodila za izdelavo zaključnega dela na študijskih programih prve, druge in tretje stopnje FVV UM

Postopek prijave teme in strukturo, obliko ter obseg diplomskega in magistrskega ter doktorskega dela na vseh študijskih programih, ki jih izvaja FVV UM je objavljen v Navodilih za izdelavo zaključnega dela na študijskih programih prve, druge in tretje stopnje FVV UM s Priloga A: Citiranje in navajanje uporabljenih virov APA. Pri navajanju in citiranju po 7. izdaji APA vam je lahko v pomoč tudi Kratek pregled primerov.

Smernice za prijavo teme in oddajo zaključnega dela na 1. in 2. stopnji študija

Vabimo vas, da si preberete smernice, ki vsebujejo vse pomembne infomacije o prijavi teme zaključnega dela, oddaji zaključnega dela v referat in izvedbi zagovora. Najdete jih tukaj.

Podaljšanje ali sprememba teme zaključnega dela

Študent lahko pred potekom roka za izdelavo zaključnega dela, določenega s sklepom o zaključnem delu, vloži vlogo za podaljšanje roka veljavnosti teme s soglasjem mentorja/-ice in ali predvidenega somentorja/-ice. Tema se lahko podaljša za največ eno leto. Če v času pisanja zaključnega dela pride do potrebe po spremembi naslova ali spremembi mentorja/somentorja se v referat posreduje izpolnjeno in s strani mentorja in ali predvidenega somentorja/-ice podpisan obrazec za spremembo.

Uporabno

Pomembni roki

Rok za prijavo teme in oddajo zaključnih del v referat za študente državljane Republike Slovenije, državljane držav članic EU in za študente Slovence brez slovenskega državljanstva, ki se želijo v prvem prijavnem roku za študijsko leto 2024/2025 vpisati na magistrski ali doktorski študijski program Varstvoslovje

  • temo zaključnega dela je treba prijaviti najkasneje do vključno 16. 5. 2024;
  • zaključno delo je treba oddati v referat najkasneje do vključno 22. 8. 2024.

Rok za prijavo teme in oddajo zaključnih del v referat za tujce – državljane držav nečlanic EU, ki se želijo v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2024/2025 vpisati na magistrski ali doktorski študijski program Varstvoslovje

  • temo zaključnega dela je treba prijaviti najkasneje do vključno 6. 5. 2024;
  • zaključno delo je treba oddati v referat najkasneje do vključno 31. 5. 2024.
Študenti, ki želijo diplomirati oziroma magistrirati do konca septembra tekočega študijskega leta, morajo ustrezno oblikovano in s strani mentorja potrjeno zaključno delo, z vsemi pripadajočimi obrazci, oddati v referat najkasneje do sredine septembra.

Osebe brez statusa – strošek prijave in podaljšanje teme zaključnega dela

S 1. 10. 2022 dalje se v skladu z drugim odstavkom 15. člena Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru vsem osebam brez statusa zaračuna strošek prijave teme zaključnega dela na 1., 2. ali 3. stopnji študija po veljavnem ceniku, in sicer ne glede na to ali so posamezniki bili vpisani na redni ali na izredni študij. Osebam brez statusa študenta se podaljšanje veljavnosti teme zaključnega dela zaračuna, medtem ko se študentom s statusom podaljšanje veljavnosti teme ne zaračuna. Prispevek za prijavo teme zaključnih del 1. in 2. stopnje za osebe brez statusa (redni in izredni študij) znaša okvirno 90,00 EUR, prispevek za prijavo teme 3. stopnje za osebe brez statusa znaša okvirno 170,00 EUR. Prispevek za podaljšanje veljavnosti teme zaključnih del 1. in 2. stopnje za osebe brez statusa (redni in izredni študij) znaša okvirno 70,00 EUR. Plačilne naloge posredujemo po pošti. Navedeni stroški na način in po navedenih postavkah se začnejo zaračunavati s 1. 10. 2022, torej od študijskega leta 2022/23 dalje.

Prijava teme zaključnega dela na 1. in 2. stopnji študija

Obrazec za prijavo teme zaključnega dela 1. in 2. stopnji študija Predloge dispozicij

Oddaja zaključnega dela na 1. in 2. stopnji študija

Obrazci za oddajo zaključnega dela Predloge zaključnih del

Zagovor na 1. in 2. stopnja študija

Zagovor zaključnega dela na 1. in 2. stopnji študija praviloma poteka v slovenskem jeziku. Zagovor je javen ter naj bi trajal največ 30 minut. O zagovoru se vodi zapisnik. Najprej predsednik komisije predstavi študenta in pojasni postopek zagovora. Študent predstavi svoje zaključno delo, zlasti namen oz. cilje, metode dela, pomembnejše ugotovitve in uporabnost rezultatov dela. Čas predstavitve zaključnega dela je omejen na največ 15 minut. Sledijo vprašanja članov komisije in odgovori študenta nanje. Komisija se v odsotnosti študenta dogovori o uspešnosti zagovora ter poda končno oceno.

Podelitev diplomskih listin

Diplomantom 1. in 2. stopnje študija se podeljujejo diplome v poletnem in jesenskem terminu, v skladu s koledarjem za tekoče študijsko leto. Referat za študentske zadeve obvesti diplomante o datumu slavnostne podelitve diplomskih listin na posebnem vabilu, ki mu je priložen protokol podelitve diplomskih listin.

3. stopnja

Tehnični pregled doktorske disertacije

Tehnični pregled doktorske disertacije se opravi pred oddajo disertacije za zagovor. Doktorski kandidat pošlje doktorsko disertacijo v .doc obliki na elektronski naslov vodje knjižnice UM FVV (barbara.erjavec@um.si). Sprejemamo le zaključna dela, poslana z uradnega študentskega e-naslova (ime.priimek@student.um.si).

Študent je o ustreznosti doktorske disertacije obveščen v petih delovnih dneh po elektronski pošti. Ko je doktorska disertacija tehnično in oblikovno ustrezna, študent ponovno odda elektronski izvod doktorske disertacije s prilogami v sistem e-diplom na spletno stran Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru (DKUM).

Število izvodov doktorske disertacije

Študent študijskega programa 3. stopnje odda v referat za študentske zadeve toliko mehko vezanih izvodov doktorske disertacije, kolikor je določenih članov komisije za zagovor naloge. Najkasneje v roku dveh tednov po uspešnem zagovoru doktorske disertacije odda kandidat v referat za študentske zadeve štiri vezane izvode doktorske disertacije.

Dokumenti 3. stopnja