Postopek prijave in oddaje zaključnega dela

Postopek prijave in oddaje zaključnega dela je objavljen v Navodilih za izdelavo zaključnega dela na študijskih programih prve, druge in tretje stopnje FVV UM s Priloga A: Citiranje in navajanje uporabljenih virov APA. Pri navajanju in citiranju po 7. izdaji APA vam je lahko v pomoč tudi Kratek pregled primerov

Navodila

Podaljšanje teme zaključnega dela

Študent lahko pred potekom roka za izdelavo zaključnega dela, določenega s sklepom o zaključnem delu, na Komisijo za študijske zadeve FVV vloži vlogo za podaljšanje roka veljavnosti teme. Tema se lahko podaljša za največ eno leto.

Osebe brez statusa – strošek prijave in podaljšanje teme zaključnega dela

S 1. 10. 2022 dalje se v skladu z drugim odstavkom 15. člena Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru vsem osebam brez statusa zaračuna strošek prijave teme zaključnega dela na 1., 2. ali 3. stopnji študija po veljavnem ceniku, in sicer ne glede na to ali so posamezniki bili vpisani na redni ali na izredni študij.

Osebam brez statusa študenta se podaljšanje veljavnosti teme zaključnega dela zaračuna, medtem ko se študentom s statusom podaljšanje veljavnosti teme ne zaračuna.

Prispevek za prijavo teme zaključnih del 1. in 2. stopnje za osebe brez statusa (redni in izredni študij) znaša okvirno 86,00 EUR, prispevek za prijavo teme 3. stopnje za osebe brez statusa znaša okvirno 170,00 EUR.

Prispevek za podaljšanje veljavnosti teme zaključnih del 1. in 2. stopnje za osebe brez statusa (redni in izredni študij) znaša okvirno 69,00 EUR.

Plačilne naloge posredujemo po pošti.

Navedeni stroški na način in po navedenih postavkah se začnejo zaračunavati s 1. 10. 2022, torej od študijskega leta 2022/23 dalje.1. in 2. stopnja študija

Zagovor zaključnega dela na 1. in 2. stopnji študija praviloma poteka v slovenskem jeziku. Zagovor je javen ter naj bi trajal največ 30 minut. O zagovoru se vodi zapisnik. Najprej predsednik komisije predstavi študenta in pojasni postopek zagovora. Študent predstavi svoje zaključno delo, zlasti namen oz. cilje, metode dela, pomembnejše ugotovitve in uporabnost rezultatov dela. Čas predstavitve zaključnega dela je omejen na največ 15 minut. Sledijo vprašanja članov komisije in odgovori študenta nanje. Komisija se v odsotnosti študenta dogovori o uspešnosti zagovora ter poda končno oceno.

Podelitev diplomskih listin

Diplomantom se podeljujejo diplome v pomladnem, poletnem in jesenskem terminu, v skladu s koledarjem za tekoče študijsko leto. Referat za študentske zadeve obvesti diplomante o datumu slavnostne podelitve diplomskih listin na posebnem vabilu, ki mu je priložen protokol podelitve diplomskih listin.

Rok za prijavo teme, oddajo zaključnih del v referat in zadnji rok zagovorov za študente državljane Republike Slovenije in držav članic EU, ki se želijo v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2022/2023 vpisati na magistrski ali doktorski študijski program Varstvoslovje

  • temo zaključnega dela je potrebno prijaviti najkasneje do petka, 20. 5. 2022;
  • zaključno delo je potrebno oddati v referat najkasneje do ponedeljka, 22. 8. 2022;
  • datum zadnjih zagovorov je 2. 9. 2022.

Roke je potrdil Senat FVV 22. 12. 2021.

Rok za prijavo teme, oddajo zaključnih del v referat in zadnji rok zagovorov za študente Slovence brez slovenskega državljanstva ter tujce – državljane držav nečlanic EU, ki se želijo v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2022/2023 vpisati na magistrski ali doktorski študijski program Varstvoslovje

  • temo zaključnega dela je potrebno prijaviti najkasneje do ponedeljka, 9. 5. 2022
  • zaključno delo je potrebno oddati v referat najkasneje do petka, 3. 6. 2022
  • datum zadnjih zagovorov je ponedeljek, 13. 6. 2022

Roke je potrdil Senat FVV 22. 12. 2021.

Dokumenti - 1. stopnja

Dokumenti 2. stopnja

3. stopnja

Tehnični pregled doktorske disertacije

Pred zagovorom doktorske disertacije študent mehko vezan izvod doktorske disertacije pošlje na naslov Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana s pripisom »Za oblikovno-tehnični pregled«. Izvodu obvezno priloži izpolnjen obrazec ZD-4 (Tehnični pregled doktorske disertacije).

Študent je o ustreznosti doktorske disertacije obveščen pisno v petih delovnih dneh. Ko je doktorska disertacija tehnično in oblikovno ustrezna, študent ponovno odda elektronski izvod doktorske disertacije s prilogami v sistem e-diplom na spletno stran Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru (DKUM).

Število izvodov zaključnega dela

Študent študijskega programa 3. stopnje odda v referat za študentske zadeve toliko mehko vezanih izvodov doktorske disertacije, kolikor je določenih članov komisije za zagovor naloge. Najkasneje v roku dveh tednov po uspešnem zagovoru doktorske disertacije odda kandidat v referat za študentske zadeve štiri vezane izvode doktorske disertacije.

Dokumenti 3. stopnja