Postopek prijave in oddaje zaključnega dela

Postopek prijave in oddaje zaključnega dela je objavljen v Navodilih za izdelavo zaključnega dela na študijskih programih prve, druge in tretje stopnje FVV UM. Del navodil je tudi Priloga A (Navodila za citiranje in navajanje uporabljenih virov APA).

Navodila

Podaljšanje teme zaključnega dela

Študent lahko pred potekom roka za izdelavo zaključnega dela, določenega s sklepom o zaključnem delu, na Komisijo za študijske zadeve FVV vloži vlogo za podaljšanje roka veljavnosti teme. Tema se lahko podaljša za največ eno leto. Po preteku podaljšanega roka se lahko veljavnost teme po enakem postopku izjemoma podaljša še enkrat, in sicer za šest mesecev, če je izdelava zaključnega dela v zaključni fazi in če je tema še aktualna.1. in 2. stopnja študija

Zagovor zaključnega dela na 1. in 2. stopnji študija praviloma poteka v slovenskem jeziku. Zagovor je javen ter naj bi trajal največ 30 minut. O zagovoru se vodi zapisnik. Najprej predsednik komisije predstavi študenta in pojasni postopek zagovora. Študent predstavi svoje zaključno delo, zlasti namen oz. cilje, metode dela, pomembnejše ugotovitve in uporabnost rezultatov dela. Čas predstavitve zaključnega dela je omejen na največ 15 minut. Sledijo vprašanja članov komisije in odgovori študenta nanje. Komisija se v odsotnosti študenta dogovori o uspešnosti zagovora ter poda končno oceno.

Podelitev diplomskih listin

Diplomantom se podeljujejo diplome v pomladnem, poletnem in jesenskem terminu, v skladu s koledarjem za tekoče študijsko leto. Referat za študentske zadeve obvesti diplomante o datumu slavnostne podelitve diplomskih listin na posebnem vabilu, ki mu je priložen protokol podelitve diplomskih listin.

Rok za prijavo teme, oddajo zaključnih del v referat in zadnji rok zagovorov za študente državljane Republike Slovenije in držav članic EU, ki se želijo v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2021/2022 vpisati na magistrski ali doktorski študijski program Varstvoslovje

  • temo zaključnega dela je potrebno prijaviti najkasneje do 10. 5. 2021;
  • zaključno delo je potrebno oddati v referat najkasneje do 23. 8. 2021;
  • datum zadnjih zagovorov je 2. 9. 2021.

Roke je potrdil Senat FVV 11. 2. 2021.

Rok za prijavo teme, oddajo zaključnih del v referat in zadnji rok zagovorov za študente Slovence brez slovenskega državljanstva ter tujce – državljane držav nečlanic EU, ki se želijo v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2021/2022 vpisati na magistrski ali doktorski študijski program Varstvoslovje

  • temo zaključnega dela je potrebno prijaviti najkasneje do 10. 5. 2021
  • zaključno delo je potrebno oddati v referat najkasneje do 4. 6. 2021
  • datum zadnjih zagovorov je 14. 6. 2020

Roke je potrdil Senat FVV 11. 2. 2021.

3. stopnja

Tehnični pregled doktorske disertacije

Pred zagovorom doktorske disertacije študent odda mehko vezan izvod doktorske disertacije strokovni sodelavki ga. Jožici Škraban (drugo nadstropje levo) ali ga pošlje na naslov Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana s pripisom »Za oblikovno-tehnični pregled«. Izvodu obvezno priloži izpolnjen obrazec ZD-4 (Tehnični pregled doktorske disertacije).

Študent je o ustreznosti doktorske disertacije obveščen pisno v petih delovnih dneh. Ko je doktorska disertacija tehnično in oblikovno ustrezna, študent ponovno odda elektronski izvod doktorske disertacije s prilogami v sistem e-diplom na spletno stran Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru (DKUM).

Število izvodov zaključnega dela

Študent študijskega programa 3. stopnje odda v referat za študentske zadeve toliko mehko vezanih izvodov doktorske disertacije, kolikor je določenih članov komisije za zagovor naloge. Najkasneje v roku dveh tednov po uspešnem zagovoru doktorske disertacije odda kandidat v referat za študentske zadeve sedem (7) vezanih izvodov doktorske disertacije.

Dokumenti 3. stopnja