Podaljšanje statusa je možno zgolj na podlagi odobritve Komisije za študijske zadeve FVV. Postopek vložitve prošnje je naveden pod zavihkom »Vloga za študijsko komisijo«.

Termin za oddajo prošenj in datum obravnave: 16. 8. 2022 je rok za oddajo prošnje za podaljšanje statusa študenta, ne glede na vrsto prenosa pošiljke; obravnavane bodo na seji KŠZ FVV 24. 8. 2022.

Iz upravičenih razlogov se status študenta lahko podaljša, vendar največ za eno leto, izjema so študentke matere in študenti očetje (več v nadaljevanju) če:

 • študent ne zaključi študija na študijskem programu prve, druge ali tretje stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra (podaljšanje absolventskega staža);
 • študent ne zaključi študija na študijskem programu prve, druge ali tretje stopnje ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu (podaljšanje zadnjega letnika);
 • se študent med študijem ne vpiše v naslednji letnik (podaljšanje letnika med študijem).

Pri obravnavi prošnje Komisija za študijske zadeve FVV upošteva naslednje upravičene razloge:

 • hkratno izobraževanje po dveh ali več študijskih programih (vzporedni študij),
 • status študenta s posebnim statusom,
 • izjemna aktivnost na kulturnem in humanitarnem področju,
 • materinstvo ali očetovstvo,
 • bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov,
 • izjemne socialne in družinske okoliščine,
 • izobraževanje v tujini,
 • aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze,
 • druge razloge, ki so po mnenju komisije relevantni.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

Prošnje komisija presoja na osnovi »Navodil za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121, ter 214. členom Statuta UM«.