Podaljšanje statusa je možno zgolj na podlagi odobritve Komisije za študijske zadeve FVV. Postopek vložitve prošnje je naveden pod zavihkom »Vloga za študijsko komisijo«.

Iz upravičenih razlogov se status študenta lahko podaljša, vendar največ za eno leto, izjema so študentke matere in študenti očetje (več v nadaljevanju) če:

 • študent ne zaključi študija na študijskem programu prve, druge ali tretje stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra (podaljšanje absolventskega staža);
 • študent ne zaključi študija na študijskem programu prve, druge ali tretje stopnje ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu (podaljšanje zadnjega letnika);
 • se študent med študijem ne vpiše v naslednji letnik (podaljšanje letnika med študijem).

Pri obravnavi prošnje Komisija za študijske zadeve FVV upošteva naslednje upravičene razloge:

 • hkratno izobraževanje po dveh ali več študijskih programih (vzporedni študij),
 • status študenta s posebnim statusom,
 • izjemna aktivnost na kulturnem in humanitarnem področju,
 • materinstvo ali očetovstvo,
 • bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov,
 • izjemne socialne in družinske okoliščine,
 • izobraževanje v tujini,
 • aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze,
 • druge razloge, ki so po mnenju komisije relevantni.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

Ali lahko študent v naslednjem študijskem letu koristi izjemno podaljšanje statusa, če zaradi trenutnih razmer nevarnosti širjenja koronavirusa, ni uspel izpolniti pogojev za napredovanje oz. ni zaključil študija, čeprav je že ponavljal letnik in/ali že koristil možnost podaljšanja statusa iz upravičenih razlogov?

49. člen interventnega zakona (podaljšanje statusa študenta):

»Ne glede na določbe 70. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17) imajo pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 tudi študenti, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020, niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti.«

Pojasnilo

Zaradi trenutnih izjemnih okoliščin, ki neposredno vplivajo na izvedbo študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/20, imajo študenti, ki ne bodo mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti, pravico do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/21.

Interventni ukrep podaljšanja statusa študenta za vpis v študijskem letu 2020/21 uvaja možnost dodatnega leta, in sicer ne glede na to ali je študent že ponavljal letnik in/ali je že koristil možnost podaljšanja statusa študenta iz upravičenih razlogov v skladu z veljavnim tretjim odstavkom 70. člena Zakona o visokem šolstvu.

Prošnje komisija presoja na osnovi »Navodil za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121, ter 214. členom Statuta UM« in »Interventnih navodil za presojo prošenj študentov v času trajanja nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)«.