Podaljšanje statusa je možno zgolj na podlagi odobritve Komisije za študijske zadeve FVV. Postopek vložitve prošnje je naveden pod zavihkom »Vloga za študijsko komisijo«.

Iz upravičenih razlogov se status študenta lahko podaljša, vendar največ za eno leto (glej opombo spodaj), izjema so študentke matere in študenti očetje (več v nadaljevanju) če:

 • študent ne zaključi študija na študijskem programu prve, druge ali tretje stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra (podaljšanje absolventskega staža);
 • študent ne zaključi študija na študijskem programu prve, druge ali tretje stopnje ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu (podaljšanje zadnjega letnika);
 • se študent med študijem ne vpiše v naslednji letnik (podaljšanje letnika med študijem).

Pri obravnavi prošnje Komisija za študijske zadeve FVV upošteva naslednje upravičene razloge:

 • hkratno izobraževanje po dveh ali več študijskih programih (vzporedni študij),
 • status študenta s posebnim statusom,
 • izjemna aktivnost na kulturnem in humanitarnem področju,
 • materinstvo ali očetovstvo,
 • bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov,
 • izjemne socialne in družinske okoliščine,
 • izobraževanje v tujini,
 • aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze,
 • druge razloge, ki so po mnenju komisije relevantni.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega otroka, do obveznega šolanja.

Prošnje komisija presoja na osnovi »Navodil za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121, ter 214. členom Statuta UM«.

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in sklepov 1. korespondenčne seje Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 8. 2023 so bila na Univerzi v Mariboru sprejeta tudi Interventna navodila za presojo prošenj študentov v času razmer, nastalih zaradi naravne nesreče (posledica razsežnosti poplav iz avgusta 2023).

Opomba:
Ne glede na 70. člen ZViS (Zakon o visokem šolstvu) imajo v študijskem letu 2023/2024 pravico do podaljšanja statusa študenta tudi študenti, ki so bili prizadeti zaradi poplav in plazov ali so aktivno sodelovali pri odpravljanju posledic teh poplav in plazov in zaradi tega v študijskem letu 2022/2023 niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti.