Kompetenčni center za kibernetsko in informacijsko varnost (KC-KIV) je raziskovalno-izobraževalni center, ki ga vodi Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru (UM FVV), ter povezuje partnerje iz gospodarstva, visokošolskega izobraževanja in globalnega raziskovalnega sektorja, ki se ukvarjajo s področjem kibernetske in informacijske varnosti.

Glavni namen KC-KIV je skrb za poglobljeno spoznavanje, razvoj in promocijo kibernetske in informacijske varnosti na nacionalni ravni s pomočjo povezovanja z globalno skupnostjo.

Podrobnejša vsebinska opredelitev dejavnosti KC-KIV

Prvi steber: Razvoj in raziskave

Sinergije med svetovno priznanimi raziskovalci, državnimi organi ter organizacijami

Ciljno usmerjene raziskave in razvoj

Izvajanje raziskav na področju kibernetske in informacijske varnosti za krepitev kibernetske odpornosti države, organizacij in posameznikov.

Krepitev razvojnega potenciala in uporabe najnovejših tehnologij ter poglobljenih spoznanj za razvoj novih inovativnih in konkurenčnih proizvodov in storitev na področju kibernetske in informacijske varnosti.

Drugi steber: Izobraževanje

Osrednje stičišče ponudnikov in iskalcev kvalificiranega kadra

Izobraževanje visoko kvalificiranega kadra

Krepitev sposobnosti razvoja, prilagajanja in posodabljanja izobraževanja na področju kibernetske in informacijske varnosti. Razvoj visoko usposobljenega in kreativnega kadra, dvig usposobljenosti zaposlenega kadra in neprestano nadgrajevanje znanja visoko usposobljenega kadra, tudi z inovativnim raziskovanjem iz prvega stebra.

Osnovna izobraževanja

Skladno z digitalnim prehodom in smernicami vseživljenjskega izobraževanja zagotavljamo opolnomočenje s kibernetskovarnostnimi in informacijskovarnostnimi vsebinami vseh nivojev prebivalstva za delo v sodobnih, z informacijskimi sistemi podprtimi, okoljih. Krepitev kibernetske in informacijske varnosti zaposlenih v državnih organih, organizacijah in posameznikov z razvijanjem, nadgrajevanjem in izvajanjem inovativnih izobraževanj o temeljnih kompetencah, ki jih mora imeti sleherni posameznik za varno delo v kibernetskem prostoru in vzdrževanje varnostne higiene pri delu v kibernetskem prostoru.

Ciljno usmerjena pametna izobraževanja

Razvoj in izvajanje pametnih ter posameznikom prilagojenih izobraževanj na področju kibernetske in informacijske varnosti, ki omogočajo povečevanje njihove učinkovitosti in zniževanje virov, potrebnih za njihovo izvedbo.

Mentorstvo usposabljanj na delovnem mestu

Sinergija med praktičnimi potrebami delovnih okolij in najnovejših svetovnih trendov na področju kibernetske in informacijske varnosti. Usmerjeno usposabljanje tako novega kot obstoječega kadra zagotavlja uravnoteženo pridobivanje praktično relevantnih znanj.

Tretji steber: Promocija

Širjenje zavedanja o panogi med splošno populacijo

Ozaveščanje splošne javnosti

Krepitev prepoznavnosti področja kibernetske in informacijske varnosti med vsemi generacijami uporabnikov kibernetskega prostora, od osnovnošolcev, dijakov in študentov, delovno aktivnega prebivalstva, pa vse do starejših Krepitev ugleda in prepoznavnosti kariernih poti, poklicev in vlog na področju kibernetske in informacijske varnosti.

Ozaveščanje po ciljnih skupinah

Krepitev prepoznavnosti pomembnosti kibernetske in informacijske varnosti po identificiranih ciljnih skupinah: posamezniki (splošna javnost); otroci in mladostniki; starši in skrbniki; starejši; zaposleni v podjetjih; vodstva podjetij; javna uprava in vladni uradniki; izobraževalne institucije in učitelji.