Namen razpisa je omogočiti usposabljanje v tujini, izobraževalne obiske na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov (job shadowing) na partnerskih visokošolskih institucijah ali v drugih ustreznih organizacijah, ki bodo:

 • spodbuditi mobilnost nepedagoških delavcev oz. delavcev plačne skupine J in H in visokošolskih sodelavcev (asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom),
 • spodbudile mobilnosti z namenom povečanja kvalitete in kvantitete študentske mobilnosti na UM v okviru programa Erasmus+, kot so navezovanje stikov z organizacijami, ki bi lahko sprejele študente UM na strokovno praktično usposabljanje v tujini, obisk partnerskih institucij, s katerimi imajo fakultete UM aktivno izmenjavo študentov, sodelovanje na organiziranih tednih usposabljanja (Erasmus Staff Training Week) na visokošolskih institucijah v tujini, navezovanje stikov z visokošolskimi institucijami v tujini, ki sodelujejo v programu Erasmus+ in bi lahko postale Erasmus+ partnerske institucije UM ipd.
 • omogočiti zaposlenim izmenjavo strokovnega znanja, ustvarjati povezave med visokošolskimi institucijami in podjetji, omogočiti zaposlenim, da pridobijo znanje ali določeno praktično znanje iz izkušenj in dobrih praks v tujini, kot tudi praktične spretnosti, ki so pomembne za njihovo trenutno delo in njihov strokovni razvoj, spodbujati osebje, da postanejo mobilni in jim pomagati pri pripravi obdobja mobilnosti.

Cilji mobilnosti so naslednji:

 • širše razumevanje praks, politik in sistemov na področju izobraževanja po vseh državah;
 • boljše kompetence, povezane s strokovnimi profili;
 • novosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah;
 • boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim
 • izobraževanjem oziroma poklicnim usposabljanjem in trgom dela;
 • večja kakovost njihovega dela in dejavnosti v korist študentov
 • boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo;
 • več možnosti za izpolnjevanje potreb prikrajšanih ljudi;
 • okrepljeno podpiranje in spodbujanje mobilnosti za študente;
 • več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj;
 • izboljšano znanje tujih jezikov;
 • okrepljena motivacija in zadovoljstvo v vsakodnevnem delu.

Podrobnejše  informacije, navodila in vse obrazce, ki jih je potrebno izpolniti, so dostopne na spletni strani Univerze v Mariboru.