Praktično kriminalistično usposabljanje študentov Fakultete za varnostne vede


Katedra za kriminalistiko Fakultete za varnostne vede UM v sodelovanju s Policijo in Katedro za sodno medicino in deontologijo Medicinske fakultete UL organizira praktično kriminalistično usposabljanje študentov FVV UM.

Usposabljanje bo potekalo od 9. do 12. oktobra 2018 v Gotenici.

Usposabljanja se lahko udeleži 35 študentov (17 študentov z VS (VPD in IV), 9 študentov z UNI in 9 študentov z MAG študijskega programa). Študenti krijejo stroške bivanja in prehrane (75,05 EUR) ter zavarovanja (okoli 20 EUR), Policija krije stroške dela inštruktorjev, ki bodo izvajali usposabljanje, Fakulteta za varnostne vede pa krije stroške izvajalcev usposabljanja s FVV UM.

Cena prehrane vključuje 3-krat zajtrk, 4-krat kosilo in 3-krat večerjo.

Cena bivanja vključuje nočitev v več posteljnih sobah s skupno kopalnico.

Ker je Gotenica varovano območje, bo Policija za vse študente, ki se bodo udeležili praktičnega kriminalističnega usposabljanja, izvedla varnostno preverjanje. Za namene varnostnega preverjanja bomo na Policijo poslali osebne podatke udeležencev usposabljanja, in sicer ime, priimek, naslov, EMŠO, letnik in študijski program.

Program usposabljanja je dostopen tukaj. (PRILOGA 1) Delo bo potekalo v učilnici in na terenu. Praktične vaje bodo izvedene v majhnih skupinah.

Študenti bodo po usposabljanju prejeli potrdilo, da so se udeležili 4-dnevnega praktičnega kriminalističnega usposabljanja v Gotenici.

POGOJI ZA PRIJAVO

VS program: prijavijo se lahko študenti, ki so v študijskem letu 2017/18 vpisani na redni ali izredni študij in so opravili izpit pri predmetih Kriminalistika in Organizirana kriminaliteta,

UNI program: prijavijo se lahko študenti, ki so v študijskem letu 2017/18 vpisani na redni študij in so opravili izpit pri predmetih Kriminalistična taktika in tehnika in Kriminalistična metodika,

MAG program: prijavijo se lahko študenti, ki so v študijskem letu 2017/18 vpisani na redni ali izredni študij in so opravili izpit pri predmetih Kriminalistika in forenzične znanosti in Preiskovanje izbranih oblik kriminalitete.

IZBIRNI POSTOPEK

Če se bo na usposabljanje prijavilo več študentov, kot je prostih mest za posamezni študijski program, bo izveden izbirni postopek po sledeči formuli:

ŠT. TOČK = (5 x PO + 8 x P1 + 8 x P2) + DT

PO – povprečna ocena opravljenih izpitov

P1 – ocena pri predmetu s področja kriminalistike (VS=Kriminalistika, UNI=Kriminalistična taktika in tehnika, MAG=Kriminalistika in forenzične znanosti)

P2 – ocena pri predmetu s področja kriminalistika (VS=Organizirana kriminaliteta, UNI=Kriminalistična metodika, MAG=Preiskovanje izbranih oblik kriminalitete)

DT – dodatne  točke vam lahko prinesejo objavljeni strokovni ali znanstveni članek s področja varstvoslovja, ki ste ga napisali samostojno ali v soavtorstvu (0,25 točk za posamezni članek za samostojno avtorstvo in 0,20 točk za posamezni članek za soavtorstvo), predstavitev na konferencah (0,15 točke za posamezno udeležbo na konferenci s prispevkom), pomoč pri dejavnostih fakultete (0,15 točke za posamezno delo (tutorstvo, pomoč pri izvedbi konferenc, sodelovanje pri raziskavah, projektih ipd.).

V primeru, da bo pri katerem študijskem programu manj prijav, kot je prostih mest, bomo le-ta zapolnili s študenti drugih programov.

Izbirni postopek bo izvedla komisija v sestavi:

  • doc. dr. Danijela Frangež, predstojnica Katedre za kriminalistiko,
  • red. prof. dr. Bojan Dobovšek, član Katedre za kriminalistiko, in
  • Nika Gaberšek, prodekanja za študentska vprašanja.

Rezultati izbirnega postopka bodo po e-pošti poslani vsem prijavljenim najkasneje do 27. 8. do 13.00 ure. 

NAČIN PRIJAVE

Prijavo v tiskani obliki pošljite po pošti ali jo osebno oddajte v dekanatu najkasneje do 20. 8. 2018 do 10.00 ure. Prijave, ki bodo prispele po tem datumu in uri, ne bodo upoštevane v izbirnem postopku. Iz izbirnega postopka bodo izločene tudi nepopolne prijave.

Prijavna dokumentacija mora vsebovati:

  • Izpolnjeno in podpisano Prijavnico na Praktično kriminalistično usposabljanje študentov FVV UM (PRILOGA 2)
  • Izpolnjeno in podpisano Izjavo (PRILOGA 3)
  • Potrdilo o opravljenih izpitih, na katerem označite povprečno oceno, oceno P1 in oceno P2
  • Potrdilo o vpisu
  • Dokazila za dodatne točke (ta dokazila so nujna samo v primeru, ko se v prijavi sklicujete na dodatne točke)

Prijavno dokumentacijo pošljite na naslov Fakultete za varnostne vede (Kotnikova 8, 1000 Ljubljana), oz. jo osebno dostavite v dekanat v ZAPRTI A4 kuverti, na katero OBVEZNO NAPIŠITE: PRIJAVA NA KRIMINALISTIČNO USPOSABLJANJE – NE ODPIRAJ!

Za več informacij pišite na danijela.frangez@fvv.uni-mb.si.

Vabljeni k prijavi.

doc. dr. Danijela Frangež