Projekt PKP – Zagotavljanje in naročanje zasebne varnosti v RS


Sporočamo, da je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 23. 1. 2019 izdal sklep o izbiri prijavljenih projektnih predlogov v okviru javnega razpisa »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020, 2. odpiranje«. Projekt Zagotavljanje in naročanje zasebne varnosti v Republiki  Sloveniji (Akronim ZNZVRS) je bil izbran za sofinanciranje.

Razpis http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020-copy-1/

Namen razpisa: spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom pridobijo mladi konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem.

Predmet sofinanciranja: so projekti, ki se bodo izvajali v skupinah od 4 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja in medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev, tako pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov kot delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva.

Zainteresirani študenti 2. letnika magistrskega študija naj kontaktirajo doc. dr. Miho Dvojmoča preko e-pošte: miha.dvojmoc@fvv.uni-mb.si do 10. 2. 2019.