Prosto delovno mesto – tajnik fakultete


Univerza v Mariboru razpisuje prosto delovno mesto TAJNIK ČLANICE:

TAJNIK FAKULTETE, J017908 Tajnik članice VII/2, M/Ž (šdm: 2011038), za določen čas – za mandatno dobo štirih (4) let, s polnim delovnim časom 40 ur/teden.

Za delovno mesto TAJNIK FAKULTETE, J017908 Tajnik članice VII/2, M/Ž (šdm: 2011038) mora kandidat/kandidatka poleg zakonsko predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • zahtevana stopnja izobrazbe: VII/2. tarifna skupina
  • Klasius SRV: Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/ visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba
  • Klasius P: 1 – IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV; 2 – UMETNOST IN HUMANISTIKA; 3 – DRUŽBENE, POSLOVNE, UPRAVNE IN PRAVNE VEDE; 4 – NARAVOSLOVJE, MATEMATIKA IN RAČUNALNIŠTVO; 5 – TEHNIKA, PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN GRADBENIŠTVO; 6 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, VETERINARSTVO; 7 – ZDRAVSTVO IN SOCIALA; 8 – STORITVE
  • smer izobrazbe: družboslovna, tehniška, pravna, ekonomska, organizacijska, naravoslovna, humanistična
  • osnovna računalniška pismenost,
  • zahtevani posebni pogoji: strokovni izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP); organizacijske in vodstvene sposobnosti,
  • aktivno znanje enega svetovnega jezika,
  • zahtevane delovne izkušnje: 60 mesecev s področja vodenja sistemov.

Pogodba o zaposlitvi z izbranim kandidatom/-ko se sklene za določen čas – za mandatno dobo štirih (4) let, s polnim delovnim časom 40 ur/teden.

Prosto delovno mesto se objavi v prostorih ZRSZ Ljubljana, na spletnih straneh ZRSZ in na spletni strani Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru in spletni strani Univerze v Mariboru.  

Vlogo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjega dela je potrebno posredovati v osmih (8) dneh po objavi na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti kuverti s pripisom: »RAZPIS ZA TAJNIKA FVV – NE ODPIRAJ!«

Priloge: