Volitev predstavnikov študentov v Senat Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru


Dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru izr. prof. dr. Andrej Sotlar je izdal Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru.

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa ter obvezno priloži original potrdilo o vpisu za študijsko leto 2021/2022. Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 18. 10. 2021 do 12. ure (datum in ura dospetja) v zaprti kuverti v tajništvo Fakultete za varnostne vede, Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana s pripisom: »Kandidatura za člana Senata FVV iz vrst študentov – ne odpiraj!«.

Priloge: