Obr. ZD-2: Izjava o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela