Obvezna praksa — 1. letnik visokošolskih programov

V VS programu »Varnost in policijsko delo« in »Informacijska varnost« se obvezna praksa izvaja za redne študente in nezaposlene izredne študente 1. letnika v obsegu 80 ur.

Zaposlenim izrednim študentom prakse ni potrebno opravljati. Za priznanje prakse predložijo uradno potrdilo o zaposlitvi (pridobijo ga v kadrovski službi).

Za vsebinsko izvedbo prakse (pregled izdelkov, ocenjevanje) je odgovorna prodekanica za izobraževalno dejavnost (oz. za to pooblaščeni pedagoški delavec), za organizacijsko izvedbo prakse in evidentiranje opravljanja prakse je odgovoren referat).

Študent na praksi opravi samostojno praktično delo v organizaciji/podjetju v obsegu dveh delovnih tednov (80 ur).

Zaželeno je, da si študent iz vsebinskih in logističnih razlogov (poznavanje organizacij v domačem okolju, bližina bivališča, potni stroški itd.) sam najde organizacijo za opravljanje prakse, pri čemer mora biti področje opravljanja dela iz širšega nabora vsebin varstvoslovja.

Pred pričetkom opravljanja dela mora študent prodekanici za izobraževalno dejavnost poslati e-sporočilo, v katerem navede organizacijo in področje iz katerega bo v tej organizaciji opravljal prakso. V primeru zavrnitve prodekanica za izobraževalno dejavnost le to obrazloži študentu v povratnem sporočilu.

Po pridobitvi potrditve prodekanice, se urejajo nadaljnji postopki glede opravljanja prakse – priprava obvezne tripartitne pogodbe.

Priprava obvezne tripartitne pogodbe

Pred pričetkom opravljanja prakse v organizaciji mora študent poskrbeti, da se med FVV, organizacijo in študentom obvezno sklene tripartitna pogodba o opravljanju prakse. Za pripravo pogodbe mora študent na elektronski naslov praksa.fvv@um.si sporočiti najmanj 15 dni pred pričetkom opravljanja prakse naslednje podatke:

 • ime in naslov organizacije,
 • ime in priimek odgovorne osebe, ki je uradni podpisnik pogodbe in njegovo funkcijo,
 • obdobje opravljanja prakse,
 • svojo davčno številko (potrebna za ureditev zavarovanja).

V kolikor študentu ne uspe najti ustrezne organizacije za opravljanje prakse, so zgoraj objavljena mesta za opravljanje prakse/praktičnega dela v organizacijah, ki so pripravljene sprejeti na prakso študente FVV. Tudi v tem primeru je študent dolžan pravočasno poskrbeti za tripartitno pogodbo, ki mu zagotavlja zavarovanje za čas dela. Ena izmed možnosti opravljanja prakse je tudi udeležba študentov na Vojaškem taboru, ki ga organizira Slovenska vojska (za podrobnosti glej spodaj).

Strokovni delavci FVV na podlagi podpisane pogodbe uredijo potrebna zavarovanja, s čimer se krije odgovornost organizacije, študent pa je zavarovan za delo.

Študenti, ki so v okviru Erasmus izmenjave opravljali delovno prakso, se jim le-ta v celoti prizna, oddati morajo obrazec in poročilo, ki ga podpiše prodekan za mednarodno sodelovanje.

Po končani praksi se študent v AIPS prijavi na izpitni rok učne enote »praksa« in za tem v referat (praksa.fvv@um.si) odda Obrazec O-10: Potrdilo in poročilo o opravljanju prakse / praktičnega dela ter dnevnik prakse v obsegu okvirno 1 do 3 strani, ki vsebuje naslednje elemente (v okvirnem obsegu 1-2 odstavka za posamezno alinejo):

 • spoznavanje organizacije,
 • seznanitev s problemom, ki ga je študent reševal v času prakse,
 • konzultacije z mentorjem v organizaciji,
 • vsebina dela na strokovnem problemu,
 • predstavitev rešitve problema v organizaciji,
 • možnost za realizacijo rešitve in
 • morebitna priporočila za nadaljnje delo v organizaciji.

»Potrdilo in poročilo (Obr.O-10)« in dnevnik sta osnova za potrditev prakse, v AIPS se opravljena obveznost vnese brez ocene z oznako OP.

Študent dokumentacijo do roka za vpis posreduje osebno v referat oz. po pošti na naslov Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana s pripisom »Za prakso« ali skenirano na elektronski naslov praksa.fvv@um.si. 

Vojaški tabor

Obvezna praksa (za oba visokošolska programa) in praktično delo kot izbirni predmet (v 3. letniku obeh visokošolskih programov in univerzitetnega programa) se lahko opravljata tudi v okviru Vojaškega tabora v izvedbi Slovenske vojske. Vojaški tabor se praviloma izvaja v Bohinjski Beli in okolici. Za udeležbo na Vojaškem taboru se na FVV predvidoma v mesecu marcu izvede informativni dan, na katerem se zainteresirane študente seznani z vsemi podrobnostmi glede prijave in izvedbe. Pri tem opozarjamo, da MORS pred vojaškim taborom izvede zdravniški pregled, na katerem se posameznega kandidata zaradi zdravstvenih zadržkov lahko zavrne – v tem primeru študent opravlja prakso v skladu s predhodnimi navodili.

Študenti, ki opravljajo prakso na terenu (Vojaški tabor) imajo možnost cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu, ki ga izvaja Zdravstveni dom za študente, Aškerčeva cesta 4, Ljubljana in sicer na podlagi seznama prijavljenih študentov, ki ga pošljemo v ZD.

Zavarovanje

Študenti so v času izvajanja prakse v organizaciji/podjetju zavarovani za primer poškodbe pri delu. Fakulteta študenta zavaruje oz. zanj plača prispevek za posebne primere zavarovanja, v skladu z določbami Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter v skladu s Sklepom o določitvi prispevkom za posebne primere zavarovanja. Prijavo v zavarovanje in plačilo uredi strokovna služba po prejemu podpisane pogodbe o opravljanju prakse. Študente, ki se udeležijo vojaškega tabora, v zavarovanje prijavi MORS.

Dokumenti


Praksa — Magistrski program

Študentom študijskih programov 2. stopnje, ki se s ciljem povečanja sodelovanja med univerzo in delodajalci vključijo v strokovno prakso v podjetju, se za praktično usposabljanje v obsegu 176 ur prakse (1 mesec) prizna 6 ECTS točk, ki se študentu vpišejo v prilogo k diplomi kot dodatna opravljena obveznost, ki ni del študijskega programa, v katerega je študent vpisan.

Študenti lahko opravijo največ 4 mesece strokovne prakse, ki mora biti izvedena v času statusa študenta.

Študenti lahko uveljavljajo samo strokovno prakso, ki je potrjena vnaprej in za katero je priložen vsebinski program dela študenta v podjetju.

Pred pričetkom opravljanja dela mora študent prodekanici za izobraževalno dejavnost poslati e-sporočilo, v katerem navede organizacijo in področje iz katerega bo v tej organizaciji opravljal prakso. V primeru zavrnitve prodekanica za izobraževalno dejavnost le to obrazloži študentu v povratnem sporočilu.

Po pridobitvi potrditve prodekanice, se urejajo nadaljnji postopki glede opravljanja prakse – priprava obvezne tripartitne pogodbe.

Priprava obvezne tripartitne pogodbe

Pred pričetkom opravljanja prakse v organizaciji mora študent poskrbeti, da se med FVV, organizacijo in študentom obvezno sklene tripartitna pogodba o opravljanju prakse. Za pripravo pogodbe mora študent na elektronski naslov praksa.fvv@um.si sporočiti najmanj 15 dni pred pričetkom opravljanja prakse naslednje podatke:

 • ime in naslov organizacije,
 • ime in priimek odgovorne osebe, ki je uradni podpisnik pogodbe in njegovo funkcijo,
 • obdobje opravljanja prakse,
 • svojo davčno številko (potrebna za ureditev zavarovanja).

Študenti so v času izvajanja prakse v organizaciji/podjetju zavarovani za primer poškodbe pri delu. Fakulteta študenta zavaruje oz. zanj plača prispevek za posebne primere zavarovanja, v skladu z določbami Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter v skladu s Sklepom o določitvi prispevkom za posebne primere zavarovanja. Prijavo v zavarovanje in plačilo uredi strokovna služba FVV po prejemu podpisane pogodbe o opravljanju prakse.

Če želi imeti študent strokovno prakso vpisano v prilogi k diplomi in/ali se v naslednjem študijskem letu ponovno prijaviti na strokovno prakso, mora najkasneje v roku enega meseca po opravljeni strokovni praksi oddati »Obrazec O-10« in strnjeno poročilo (do 2 strani), iz katerega je razvidno, katere spretnosti in znanja, vezana na področje študija, je na strokovni praksi pridobil, posredovati vodji referata FVV po pošti na naslov Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana in na elektronski naslov 

Dokumenti

Uporabne povezave


Praktično delo — 3. letnik univerzitetnega in visokošolskih programov

Na VS programu »Varnost in policijsko delo« in »Informacijska varnost« ter na UNI programu »Varstvoslovje« se praktično delo kot izbirni predmet izvaja za študente 3. letnika v obsegu 160 ur.

Študenti lahko izberejo izbirni predmet Praktično delo kot enega izmed izbirnih predmetov 3. letnika dodiplomskega študija. Izbira se izvede pri vpisu v 3. letnik študija. Predmet Praktično delo študent lahko opravlja v obdobju od 1. oktobra do 30. septembra posameznega leta, ko je vpisan v 3. letnik, planira ga samostojno in na način, da se ne prekriva z drugimi študijskimi obveznostmi (predavanja, vaje, izpiti, konzultacije, ostale oblike študijskih obveznosti).

Za vsebinsko izvedbo praktičnega dela (pregled izdelkov, ocenjevanje) je odgovorna prodekanica za izobraževalno dejavnost (oz. za to pooblaščeni pedagoški delavec), za organizacijsko izvedbo praktičnega dela  in evidentiranje opravljanja praktičnega dela je odgovoren referat.

Študent opravi samostojno praktično delo v organizaciji/podjetju v obsegu štirih delovnih tednov (160 ur).

Zaželeno je, da si študent iz vsebinskih in logističnih razlogov (poznavanje organizacij v domačem okolju, bližina bivališča, potni stroški itd.) sam najde organizacijo za opravljanje praktičnega dela, pri čemer mora biti področje opravljanja dela iz širšega nabora vsebin varstvoslovja.

Pred pričetkom opravljanja dela mora študent prodekanici za izobraževalno dejavnost poslati e-sporočilo, v katerem navede organizacijo in področjeiz katerega bo v tej organizaciji opravljal praktično delo. V primeru zavrnitve prodekanica za izobraževalno dejavnost le to obrazloži študentu v povratnem sporočilu.

Po pridobitvi potrditve prodekanice, se urejajo nadaljnji postopki glede opravljanja praktičnega dela – priprava obvezne tripartitne pogodbe.

Priprava obvezne tripartitne pogodbe

Pred pričetkom opravljanja praktičnega dela v organizaciji mora študent poskrbeti, da se med FVV, organizacijo in študentom obvezno sklene tripartitna pogodba o opravljanju praktičnega dela. Za pripravo pogodbe mora študent na elektronski naslov praksa.fvv@um.si sporočiti najmanj 15 dni pred pričetkom opravljanja praktičnega dela naslednje podatke:

 • ime in naslov organizacije,
 • ime in priimek odgovorne osebe, ki je uradni podpisnik pogodbe in njegovo funkcijo,
 • obdobje opravljanja praktičnega dela,
 • svojo davčno številko (potrebna za ureditev zavarovanja).

Strokovni delavci FVV na podlagi podpisane pogodbe uredijo potrebna zavarovanja, s čimer se krije odgovornost organizacije, študent pa je zavarovan za delo.

Po končanem praktičnem delu se študent v AIPS prijavi na izpitni rok učne enote »Praktično delo« in za tem v referat odda Potrdilo in poročilo o opravljanju praktičnega dela (Obrazec O-10) ter dnevnik praktičnega dela v obsegu do 3 strani, ki vsebuje naslednje elemente (v okvirnem obsegu 1-2 odstavka za posamezno alinejo):

 • spoznavanje organizacije,
 • seznanitev s problemom, ki ga je študent reševal v času praktičnega dela,
 • konzultacije z mentorjem v organizaciji,
 • vsebina dela na strokovnem problemu,
 • predstavitev rešitve problema v organizaciji,
 • možnost za realizacijo rešitve in
 • morebitna priporočila za nadaljnje delo v organizaciji.

»Potrdilo in poročilo (Obr.O-10)« in dnevnik sta osnova za potrditev praktičnega dela, v AIPS se opravljena obveznost vnese brez ocene z oznako OP.

Študent dokumentacijo do roka za vpis posreduje osebno v referat oz. po pošti na naslov Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana s pripisom »Za praktično delo« ali skenirano na elektronski naslov praksa.fvv@um.si.

Zavarovanje

Študenti so v času izvajanja praktičnega dela v organizaciji zavarovani za primer poškodbe pri delu. Fakulteta študenta zavaruje oz. plača prispevek za posebne primere zavarovanja, v skladu z določbami Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter v skladu s Sklepom o določitvi prispevkom za posebne primere zavarovanja. Prijavo v zavarovanje in plačilo uredi strokovna služba po prejemu podpisane pogodbe o opravljanju praktičnega dela.

Dokumenti