Sklep o popravku sprememb Sklepa o razpisu volitev v ŠS članic UM