Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat FVV UM