Digitalne spretnosti za integracijo in aktivno državljanstvo - DISC

Trajanje projekta: 31. 12. 2018 – 31. 12. 2021

Sofinancer: Evropska komisija - v okviru programa Erasmus+

Koordinator projekta: LAUREA University of Applied Sciences, Finska

Spletna stran projekta: https://discproject.eu/

Facebook stran projekta: https://www.facebook.com/DISCproject.eu/

Opis projekta

Najpomembnejši cilj projekta DISC [Digital Skills for Integration and Active Citizenship] je z izboljšanjem digitalnih spretnosti ljudi z migracijskim ozadjem podpirati in spodbujati njihovo vključevanje in aktivno državljanstvo. Ciljne skupine so mladi priseljenci, kot tudi njihovi učitelji, vzgojitelji, mladinski delavci ter organizacije, ki s priseljenci delajo. Projekt stremi k spodbujanju medkulturnega dialoga med lokalnimi in migrantskimi skupnostmi s pomočjo digitalnih orodij. Visokošolske zavode in šole spremeni v odprta učna okolja za digitalne spretnosti ter izobraževalnemu osebju omogoča vključujoče učne metode in orodja. Nenazadnje pa tudi ustvarja mreže na lokalni, regionalni in evropski ravni za širjenje dobrih praks izobraževalne integracije.

Študije iz različnih evropskih držav kažejo, da se migranti in otroci migrantov slabše vključujejo v skupnost, so manj uspešni pri izobraževanju in trpijo zaradi izločanja in odrinjenosti na rob družbe zaradi njihovega nižjega socialnega, ekonomskega in kulturnega kapitala in težav z jezikom države gostiteljice. Z izboljšanjem njihovih digitalnih spretnosti krepimo njihovo avtonomijo v izobraževalnem procesu; omogočamo boljše, enostavnejše in hitrejše razumevanje kulture in jezika države gostiteljice; spodbujamo vključenost v družbo z uporabo digitalne tehnologije ter jim nudimo možnost, da vzpostavijo stik s svojo kulturo in ljudmi ter s tem preprečijo osamljenost.

V okviru projekta se bosta v slovenski prostor prenesla dva uspešna tuja projekta, in sicer multisenzorni prostor, ki ga je kot eno od inovativnih metod poučevanja razvila LAUREA University of Applied Scienes, in samoocenjevalno orodje SMART PLUS, ki so ga razvili v organizaciji INCOMA. Delo slovenske raziskovalne skupine vključuje sodelovanje pri vseh fazah projekta, doc. dr. Danijela Frangež pa vodi tudi raziskavo o možnostih ohranjanja aktivnosti projektov po njihovem uradnem zaključku, ki jo bodo vsi partnerji izvedli v šesti fazi projekta (WP6).

V projektu sodeluje pet partnerjev iz Evrope, in sicer:

  • LAUREA University of Applied Sciences, Finska – koordinatorica projekta Minttu Räty
  • CESIE, Italija – vodja Cesilie La Monica Grus
  • INCOMA, Španija – vodja Erica Romero Pender
  • UC Leuven-Limburg, Belgija – vodja Elke Emmers
  • Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Slovenija – vodja Danijela Frangež

Sodelavci projekta