Viktimološke kulture – COST ACTION CA18121

Trajanje projekta: 8. 4. 2019 – 7. 4. 2023

Financer: Evropska komisija – pokrivanje stroškov srečanj in predstavljanja rezultatov, programska skupina Varnost v lokalnih skupnostih – primerjava ruralnih in urbanih okolij, lastni viri

Spletna stran: https://www.cost.eu/actions/CA18121/#downloads

Vodja projekta: prof. dr. Gorazd Meško

Sodelujoči na projektu: doc. dr. Rok Hacin, izr. prof. dr. Katja Eman, asist. Urška Pirnat

OPIS PROJEKTA

Viktimologija se je kot akademska veja v zadnjih letih močno razvila. Toda kljub temu, da žrtve kaznivih dejanj danes niso več »pozabljeni del« kazenskega pravosodja, je povečana pozornost, ki se jim namenja, tematsko in geografsko neenakomerno porazdeljena. Žrtve določenih kaznivih dejanj (npr. žrtve nasilja v družini in žrtve spolnega nasilja) so deležne večine akademskega in zakonodajnega interesa, raziskovanje lastnih izkušenj žrtev pa je v glavnem osredotočeno na Severno Ameriko, Oceanijo in severozahod Evrope. To se kaže v hitrejšem razvoju določenih področij viktimologije, medtem ko na drugih področjih še vedno čakamo, da dobimo odgovore na najosnovnejša viktimološka vprašanja.

S tem COST projektom želimo razviti inovativen, funkcionalen in vseobsegajoč teoretičen okvir za kulturno viktimologijo. Razumevanje vpliva kulture na viktimologijo bo izboljšalo tudi razumevanje, do katere mere se lahko trenutno viktimološko znanje s področja tipov viktimizacije in geografskih lokacij, ki se jih je obsežno preučilo, generalizira tudi drugam. Večje razumevanje te komplekse situacije nam bo ponudilo tudi večji vpogled v osnovne vzročne dejavnike trenutne raziskovalne baze kot tudi ponudilo nove perspektive in možnosti analize. Projekt torej ni koristen zgolj za razumevanje trenutno sivih področij viktimoloških raziskav, ampak bo tudi dodatno osvetlil znanje na področju, ki je bilo že dodobra raziskano.

Raziskovalci FVV UM bodo sodelovali pri pripravi poglavja za knjigo in urejanju knjige o viktimologiji na Balkanu. Knjiga je v pripravi v sodelovanju z Max Planck Inštitutom, ki vodi delovni paket številka 5 – Kulture viktimoloških politik in praks (dr. Michael Kilchling).