Preoblikovanje mestnega redarstva MU MOL na podlagi posodobitve občinskega programa varnosti MOL

Trajanje projekta: december 2019 – februar 2021

Financer: Mestna občina Ljubljana

Vodja projekta: izr. prof. dr. Andrej Sotlar

Sodelujoči raziskovalci: doc. dr. Maja Modic in prof. dr. Branko Lobnikar

O projektu

V okviru raziskave smo opravili mednarodno primerjavo o doseženi stopnji razvoja primerljivih mestnih redarstev/policij v EU ter postavili Mestno redarstvo MU MOL v širši evropski kontekst; analizirali in ocenili smo dosedanji razvoj Mestnega redarstva MU MOL ter preverili stališča partnerskih varnostnih in zaščitno-reševalnih organizacij, ki delujejo na področju zagotavljanja varnosti, reda ter zaščite in reševanja na območju MOL, o medsebojnem sodelovanju in možnostih razvoja Mestnega redarstva MU MOL. Ocenili smo trenutno normativno-pravno podlago za delovanje Mestnega redarstva MU MOL in identificirali potrebne spremembe glede na razvojne ambicije MOL na področju zagotavljanja varnosti in reda, vključno z oceno možnosti delovanja mestnega redarstva glede na specifičen položaj in potrebe glavnega mesta države. Na podlagi ugotovitev smo predlagali posodobitev Občinskega programa varnosti MOL s poudarkom na ciljih in nalogah Mestnega redarstva MU MOL. Ugotovitve gredo tako v smer zahtev po konceptualnih spremembah občinskega programa varnosti (velja za vse občine), ki ima sedaj značaj trajnega dokumenta in zato hitro postane zastarel in neoperativen, hkrati pa v svojem bistvu predstavlja program občinskega redarstva in ne program varnosti celotne občine. Glede na velikost in specifični položaj Ljubljane kot glavnega mesta, pa se nakazuje tudi potreba po organiziranju bolj koherentne varnostne funkcije na ravni MO Ljubljana. Pri nakazanih spremembah ne bo šlo brez sodelovanja države.  

Raziskovalno poročilo smo predali naročnikom in je na voljo v fakultetni knjižnici.